Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarinin ingilizce dil öğrenme stratejilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (firat üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
811
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırmanın  amacı,  Türkçe  öğretmeni  adaylarının  yabancı  dil öğrenme  stratejilerine  ilişkin  görüşlerini  belirlemektir.  Araştırma  ile öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme stratejilerini kullanmaya ilişkin görüşlerinin  cinsiyetlerine göre değişip  değişmediği  belirlenmeye çalışılmıştır.  Araştırmanın  çalışma  grubunu Fırat  Üniversitesi  Eğitim Fakültesi  Türkçe  Eğitimi  Bölümü  2.  sınıf  öğrencileri  oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Cesur ve Fer (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri ile toplanmıştır.  Beşli  Likert  tipindeki  ölçek  50  madded en  ve  bellek, bilişsel,  telafi, üstbiliş,  duyuşsal  ve  sosyal  olarak  adlandırılan  altı  alt ölçekten oluşmaktadır. Verilerin  analizinde aritmetik ortalama, standart sapma,  Levene  istatistiği  ve bağımsız  örneklem  t  testi  kullanılmıştır. Araştırma  sonucunda  Türkçe  öğretmeni adaylarının  İngilizce  öğrenme sürecinde bellek, bilişsel, telafi, üstbiliş, duyuşsal ve sosyal stratejilerinde yetersizlikler  yaşadıkları  ve  bu  yöndeki  görüşlerinin cinsiyetlerine  göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde değişmediği belirlenmiştir. Araştırma bulgularına  dayalı  olarak,  Türkçe  öğretmeni  adaylarının İngilizce öğrenme stratejilerini daha etkili biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu stratejileri kullanım  düzeylerini  yükseltmelerine  katkıda  bulunacak  bazı yararlı önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explore prospective Turkish Language teachers’ perceptions  of  their  language  learning  strategies.  We  aimed  to  see  if prospective  teachers’  opinions  toward  language  learning  strategies differed related  to  gender  variable.  The  research  group  consisted  of sophomores enrolled  at  the department  of  Turkish  Language  Education at  Education  Faculty of  Fırat  University  in  the  Fall  term  of  2012-2013 academic  year.  Data  of  the study  was  collected  by  using  Strategy Inventory of Language Learning developed by  Oxford (1990) and adapted into  Turkish  by  Cesur  and  Fer  (2008).  The five-point  Likert-style  scale included  50  items  and  six  subscales  entitled memory,  cognitive, compensation,  metacognitive,  affective  and  social  strategies. Mean score,  standard  deviation,  Levene  statistics  and  independent  samples t-test  were  utilized  to  analyze  the  data.  As  a  result  of  the  study,  it  was determined that  prospective Turkish  Language teachers have had some insufficiencies  in  memory,  cognitive,  compensation,  metacognitive, affective  and  social  strategies  in  English  language  learning  process  and no  statistically  significant  differences  were  observed  between  their opinions  in terms  of  gender  variable.  Based  on  the  findings  obtained through  the  study,  some  useful  recommendations  are  offered  for  the prospective Turkish Language teachers to use English language learning strategies  more  efficiently  and  help  them  increase  the  usage  level  of these strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :