Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarinin dinleme sorunlarina ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Mevlana Üniversitesi1
Görüntülenme :
798
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan  hayatında  oldukça  önemli  bir  yeri  bulunan  ancak  ihmal  edilen becerilerden  biri  dinleme  becerisidir.  Anne  karnındayken  kazanılan  bu becerinin,  önce  ailede  sonra  okulda  sistemli  bir  şekilde  geliştirilmesi gerekir. Dinleme  becerisi  gelişmiş  bireyler,  hem  eğitim-öğretim hayatlarında  hem  de sosyal  hayatlarında  başarı  gösterirler.  Dinlemenin eğitim  ortamlarında öğrencilere  etkili  bir  şekilde  verilmesinde öğretmenlere  büyük  sorumluluklar düşmektedir.  Bu  nedenle  öncelikle öğretmenlerin  dinlemeye  ilişkin  yeterli bilgiye  sahip  olmaları,  dinleme sorunlarına  ilişkin  farkındalık  kazanmaları gerekir.  Özellikle  Türkçe öğretmenleri,  aldıkları  eğitim  doğrultusunda,  dinleme becerisini geliştirmeye dönük çalışmalar yapmalıdır. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni  adaylarının  dinlemeye  ilişkin  yaşadıkları  sorunları  ortaya çıkarmak  ve bu  sorunların  çözümüne  ilişkin  düşünce  ve  yaklaşımlar geliştirmektir.  Bu amaçla  2012-2013  eğitim-öğretim  yılında  Çukurova Üniversitesinde  öğrenim gören  97  Türkçe  öğretmeni  adayının  görüşü alınmıştır  ve  bu  görüşler  cinsiyet değişkeniyle  birlikte  incelenmiştir. Araştırmaya  katılan  öğrencilere  “Birini dinlerken  yaşadığınız  dinleme sorunları  nelerdir?”  açık  uçlu  sorusu  yöneltilerek öncelerin  gönüllülük esasına  göre  bu  soruya  cevap  vermeleri  sağlanmıştır. Katılımcıların ortaya koyduğu veriler, içerik analizi tekniği ile incelenmiş, kategoriler, alt kategoriler  ve  temalar  biçiminde  sınıflandırılmıştır.  Katılımcılar,  dinleme sorunlarının % 58 oranında göndericiden, % 22 oranında alıcıdan ve % 21 oranında diğer  sorunlardan  kaynaklandığını  belirtmişlerdir.  Çalışmada cinsiyete dayalı belirgin bir fark olmadığı görülmüştür. Çalışmada dinleme sorunlarına  ilişkin değerlendirmeler  yapılmış  ve  çeşitli  öneriler sıralanmıştır.

Özet İngilizce :

Listening  skill  has  an  important  place  in  people’s  life,  but  is  often neglected. This  skill  is  obtained  before  birth,  and  should  be  developed systematically  at  school.  People  with  developed  listening  skill  are successful  at  education  and  in  their  social  lives.  To  achieve  this  skill teachers  are  very  important.  First  of  all  teachers  should  have  enough knowledge  about  listening  and  listening  problems.  Especially  Turkish teachers should try to improve listening skill. The aim of this study is to show  the  problems  of  Turkish  teachers  about  listening and  develop opinions  and  approaches  to  solve  these  problems.  For  this reason  97 Turkish-teacher  candidates  of  Çukurova  University  were  questioned in 2012-2013  academic  year  and  these  opinions  were  investigated according to  gender  factor.  The  question  “What  are  the  problems  you face when listening to someone?” was asked, and so answered according to  willingness.  Data obtained  from  participants  were  investigated  with content analyze technique, and classified into categories, sub-categories and themes. Participants indicated that listening problems happen % 58 because of senders, and % 22 because of receivers and % 21 because of other  problems.  It  was  observed  that  there  is no  great  different  on  the base  of  gender.  Some  evaluations  were  made  about  listening  problems and some suggestions were made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :