Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi KKEF Türkçe Eğitimi1
Görüntülenme :
755
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarını belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle seçilen 117 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, Türkçeye Acat, Tüken ve Karadağ (2010) tarafından uyarlanan "Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği" ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 16.0 paket programında çözümlenmiş, ki kare ve t testiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin ve sınıf değişkenine göre de birinci sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine scientific epistemological beliefs of Turkish teacher candidates. In this research, we used survey method. In this study, 117 selected students by easily accessible sampling techniques participated from department of Turkish education, Faculty of Education of Atatürk University. "Scientific Epistemological Beliefs Survey" adapted in Turkish by Acat, Tüken and Karadağ (2010) was used to collect the data. The collected data of the study analyzed by the SPSS 16.0 package program and analyzed by chi-square and t test. At the end of the research it was found significant difference according to the gender in favor of girls and according to level in favor of first-year students in scientific epistemological beliefs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :