Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanımı ile ilgili sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanımı ile ilgili sorunları, öğretmen görüşlerine göre tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma desenlerinden tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini temsil edebilecek özelliğe sahip örneklem ise, 2009– 2010 eğitim-öğretim döneminde, Adana, Trabzon, Erzurum, Giresun, Ordu il merkezlerinde görev yapan Türkçe öğretmenleri arasından (n=66) rastgele seçilmiştir. Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemine yönelik yaşadıkları ve yaşanabileceğini düşündükleri sorunları belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan Drama Yöntemine Yönelik Sorunları Belirleme Anketi kullanılmıştır. Hazırlanan anket alan uzmanlarınca incelendikten sonra ön uygulamaya tabi tutulmuştur. Uygulama sonrası anketin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının 0,84 olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda; öğretmenlerin drama yöntemini kullanma ile ilgili olarak kuramsal hazırbulunuşluğa, öğretmenlik meslek bilgisine, dersin içeriğine, öğretim ortamına, öğrenciye ve diğer etkenlere dayalı sorunların olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, it has been aimed to determine the problems concerned with using drama method in Turkish teaching by the opinions of teachers. The research has been implemented in scanning model which is one of the descriptive research designs. As a working group of the research, it has been randomly selected 66 Turkish teachers working in Adana, Trabzon, Erzurum, Giresun and Ordu city centers in education year of 2009-2010. In order to determine the problems of Turkish teachers in working group as they are using drama method, it has been used The Survey for Determining the Problems Concerned with Drama Method prepared by the researcher. After the prepared survey has been checked by the field experts, it has been implemented with preapplication and after this implementation, it has been seen that Cronbach's Alpha coefficient for internal consistency equals to 0.84. As the result of the research, according to the opinions of Turkish teachers, it has been reached that the teachers have some problems based to theoretical readiness, teaching profession knowledge, the content of the lesson, learning environment, student and other factors concerned with using drama method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :