Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Silivri ceza infaz kurumlari yerleşkesinde bulunan açik öğretim ortaokulu öğrencisi hükümlü ve tutuklularin okuma alişkanliklari

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
796
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı,  Silivri  Ceza  İnfaz  Kurumları  Yerleşkesinde  bulunan Açık  Öğretim  Ortaokulu  öğrencisi  hükümlü  ve  tutukluların  kitap  okuma alışkanlığına  ilişkin  tutumlarını  belirlemek  ve  öğrencilerin  tutumları arasında  yaş,  doğum  yeri,  suç  türü  ve  medeni  durum  değişkenine  göre farklılık  olup  olmadığını  incelemektir.  Çalışmaya  Silivri  Ceza  İn faz Kurumları  Yerleşkesinde  yer  alan  8  cezaevinden  224  öğrenci  katılmıştır. Çalışmada  veri  toplama  aracı  olarak,  Gömleksiz  (2004)  tarafından geliştirilen  ve  21’i  olumlu,  9’u  olumsuz  30  maddeden  oluşan  “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği (a=0.88)” kullanılmıştır. Yapılan analizler  sonucu  sevgi  alt  boyutunda  evli  Ceza  İnfaz  Kurumları  Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin sevgi puanları (x=25,878) ile alışkanlık puanları (x=15,102), bekâr Ceza İnfaz Kurumları Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin  sevgi  puanlarından  (x=24,230)  ve  alışkanlık  puanlarından (x=14,135) yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma tutum düzeyleri  arasındaki  ilişkinin  korelasyon  analizi  ile  incelenmesi sonucunda alışkanlık ile sevgi; istek ile sevgi; etki ile sevgi; yarar ile sevgi; istek ile alışkanlık; etki ile alışkanlık; yarar ile alışkanlık; istek ile gereklilik; etki ile gereklilik; yarar ile gereklilik; etki ile istek; yarar ile istek; yarar ile etki ve okuma alışkanlığına ilişkin tutum genel puanı ile sevgi-alışkanlıkgereklilik-istek-etki-yarar  arasında  pozitif  yönde  anlamlı  ilişkiler bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The  aim  of  this  study  is  to  find  out  the  reading  attitudes  of  secondary students  enrolled  at  open  education  secondary  school  at  Silivri Penitentiaries Campus  and  to  see  if  there  is  difference  among  reading attitudes in terms of age, place of birth, type of crime and marital status variables.  224  students  from 8 prisons  at  Silivri  Penitentiaries  Campus participated in the study. In collecting the data, ‘Reading Habit  Attitude Scale (a=0.88)’ developed by Gömleksiz (2004) and containing 30 items, 21  of  which  positive  and  9  of  which  negative  was used  in  the  study. According  to  the  findings,  in  the  love  subdimension married students’ love  points  (x=25,878)  and  habit  poin ts  (x=15,102)  were  found  to  be higher  than  single  students  love  points  (x=24,230)  and  habit  points (x=14,135).  According  the  analyses  of  correlation  values,  there  was positive  correlation  between  habit  and  love;  eagerness  and  love;  effect and love; benefit  and love; eagerness and habit; effect and habit; benefit and  habit; necessity  and  eagerness;  effect  and  necessity;  benefit  and necessity;  effect  and  eagerness;  benefit  and  eagerness;  benefit  and effect:  and  a  positive  correlation  between  general attitude point  in reading and love-habit-necessity-eagerness-effect-benefit.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :