Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi

Öz Bu araştırmanın amacı,öğretmen adaylarının eğitim inançlarının, eleştirel düşünme eğilimlerineetkisini belirlemektir. Araştırmanın modeli tarama modelidir. Araştırmanınçalışma grubunu 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi ve Düzce Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen PedagojikFormasyon Sertifika Eğitimi Programına devam eden toplam 519 öğretmen adayıoluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Eğitim İnançları Ölçeği(EİÖ) ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Ölçeği (CCTDI-T) kullanılmıştır.Verilerin analizinde betimsel istatistikler, pearson korelasyon katsayısı vedoğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgularincelendiğinde, öğretmen adaylarının eğitime ilişkin inançlarının en çokilerlemecilik eğitim felsefesine, en az ise esasicilik eğitim felsefesinedayandığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeeğilimlerinin tüm boyutlar düşünüldüğünde düşük olduğu belirlenmiştir. Altboyutlar ayrı ayrı incelendiğinde ise, meraklılık ve analitiklik boyutlarında“orta” eğilimde; doğruyu arama, sistematiklik, kendine güven, açık fikirlilikboyutlarında ise “düşük” eğilimde oldukları saptanmıştır. Öğretmen adaylarınıneleştirel düşünme eğilimleri ile esasicilik eğitim felsefesine dayanan eğitiminancına ilişkin negatif ve anlamlı; daimicilik, ilerlemecilik ve varoluşculukeğitim felsefelerine dayalı eğitim inançlarına ilişkin görüşleri arasında isepozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının sahip olduğu eğitiminançları, eleştirel düşünme eğilimlerinin %5’ini açıklamaktadır.

Kaynakça

KAYNAKÇA

55492 14797

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Coğrafya Konularının Öğretilmesinde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Servet ÖZÜNAL

Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Gökhan ÖZDEMİR, Gökay YILDIZ

Sosyal Bilgiler Dersinde Algılanan Anne-Baba Ve Öğretmen Akademik Katılımının Öğrencilerin Akademik Benlik Kavramlarına ve Sosyal Bilgiler Dersine Bağlılıklarına Etkisi

Şahin DÜNDAR

Herzberg’in Hijyen Faktörlerinin Çalışanların İşten Ayrılma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Fuat KORKMAZER, Ali AKSOY

Ortaöğretimde Okutulan Seçmeli Din Eğitimi Dersleri Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Emel SÜNTER

GÖRME ENGELLİLERE KARDEŞ ÖĞRETİMİYLE SUNULAN ELLE DUVAR TAKİBİ YAPARAK YÜRÜME BECERİSİNİN EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Hale ÇOTUK, Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Özge ERDOĞAN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Fatma Gül UZUNER

Felsefe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Farklı Taksonomiler Bağlamında İncelenmesi

Serkan ÜNSAL, Fahrettin KORKMAZ

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÖZSAYGI VE DENETİM ODAĞI İLE İLİŞKİSİ

Zeynep AKKUŞ ÇUTUK