Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin okuma motivasyonlarinin değerlendirilmesi: mehmet akif ersoy üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile öğretmen adaylarının okuma görünümlerinin metin/okuma türü  ve  okuma  amacı  bağlamında  belirlenmesi  am açlanmaktadır. Çalışma  tarama  türünde  nitel  bir  araştırma  olarak  tasarlanmıştır. Araştırmanın  çalışma  evrenini  Mehmet  Akif  Ersoy  Üniversitesi  Eğitim Fakültesinde  öğrenim  görmekte  olan  ve  seçkisiz  örnekleme  yoluyla seçilen  65  öğretmen  adayı  oluşturmaktadır.  Veriler,  nitel  araştırma yöntemlerinden  görüşme  yöntemi  ile  toplanmıştır.  Veri  toplama  aracı olarak araştırmacılar tarafından uyarlanan “Motivation to Read Profile” görüşme  formu  kullanılmıştır.   Verilerin  çözümlenmesi  içerik  analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda; öğretmen adaylarının  % 80’inin  okuma güdüsünün  yüksek  olduğu,  bunların  genellikle  bilgi edinmek  için  okuduğu,  kitap  seçerken  kendi  seçimi  yanında  arkadaş  ve öğretmenlerinden  de  yararlandığı,  okuma  materyaline  ulaşmada internetten çok sık yararlandığı, yanında kitap taşımadığı ancak evde ve kütüphanede  okuma  edimi  gerçekleştirdiği  belirlenmiştir.  Yine  evde gerçekleştirilen  okumalar  genellikle  internet  üzerinden  gazete/haber metinleriyle gerçekleşirken, kütüphanedeki okumaların araştırma yapma ve  ödev  hazırlama  amaçlı  olduğu  için  daha  çok  kitap  ve  dergi  odaklı gerçekleştiği bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The  aim  in  this  study  is  to  define  the  reading  profiles  of  teacher candidates  in  terms  of  text/reading  types  and  reading  purposes.  The study  is  designed  as  a  screening  type,  qualitative  research.  65  teacher candidates from Mehmet Akif Ersoy University are selected with random sampling to take place in the study. The data is collected by the interview method,  which  is  a  qualitative  research  method.  An  interview  form named  “Motivation  to  Read  Profile”,  that  is  adapted  by  researchers,  is used  as  the  tool  for  data  collection.  Data  is  analyzed  by  content analyzing.  At  the  end  of  the  study  it’s  determined  that,  80%    of  the teacher candidates have high motivations to read; and they usually read to acquire information, get the help of their teachers ad friends to choose books,  use  internet  a  lot  for  finding  reading  materials,  and  they  don’t usually carry books with themselves, yet they read at home and library. Also,  the  results  show  that  the  readings  at  home  are  usually news/newspapers on  the internet, and the readings at library are more generally for research and homework; because of this, readings at library are more focused on books and magazines.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :