Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Öz Buaraştırmanın amacı liselerde görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeeğilimleri ile eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inanç düzeylerini ve buiki değişken arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Nicel araştırma yöntemlerindentarama modelinin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını MEB OrtaöğretimGenel Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları veöğretim teknolojileri ve materyal tasarımı konulu hizmet içi eğitimseminerlerine katılan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 158Anadolu Lisesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Yaşam BoyuÖğrenme Eğilimi Ölçeği” ve “Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik AlgısıÖlçeği” ile toplanmıştır. Veriler Mart-Nisan 2016 tarihlerinde toplanmıştır.Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon, t testi vevaryans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonundaöğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek, eğitsel internetkullanımı öz-yeterlik algılarının yeterli düzeyde olduğu, iki değişken arasındaolumlu orta düzeyde bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerinyaşam boyu öğrenme eğilimleri kadın öğretmenler lehine daha yüksektir. Yaşamboyu öğrenme eğilimi branş ve kıdeme göre, eğitsel internet kullanımı öz-yeterlikalgısı cinsiyet, branş ve kıdeme göre farklılık göstermemektedir.    

Kaynakça

KAYNAKÇA