Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin okul iklimi algıları

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okul iklimi algılarını belirlemek ve elde edilen verilere göre çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Acarbay (2006) tarafından Türkçe'ye uyarlanan 76 maddeden ve 15 boyuttan oluşan "Okul İklimi Ölçeği"nin 51 maddesi ve 9 boyutu kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sincan ilçesinde bulunan liselerdir. Örneklem ise random örnekleme yöntemiyle seçilen 1246 öğrencidir. Araştırmanın alt problemleri çözümlenmesinde, t-testi, Tek Faktörlü Anova (varyans analizi) uygulanmış; frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Lise öğrencilerinin okul iklimi ile ilgili olumlu algılama düzeyleri ile "sınıf düzeyi", "ailedeki birey sayısı", "ailenin gelir düzeyi", "annenin eğitim düzeyi" ve "babanın eğitim düzeyi" değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, ilgili değişkenlerin düzeyi arttıkça öğrenciler, okul iklimi ile ilgili olumlu algılama düzeylerinin arttığını belirtmektedirler. Okul iklimi konusundaki görüşler "cinsiyet" değişkenine göre de farklılaşmakta, erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre "öğrenciler arası ilişkiler" boyutunda okul iklimini daha olumlu değerlendirmektedirler.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The goal of this study is to determine school climate from the point of the high school students' perceptions and to develop solution offers according to the data obtained. The data collection tool that was used in the research, "The Questionnaire of School Climate", consisted of 76 items and 15 dimensions and adapted into Turkish by Acarbay (2006), of these 51 items and 9 dimensions were used. The universe of research were determined general high schools in Sincan District. The sample, which consists of 1246 students, was selected randomly. While analyzing the secondary problems of the research, t-test, Single Factor ANOVA (analysis of variance) were applied and the values of frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation were calculated. A significant relationship was found among the general high school students' positive perceptions levels regarding the school climate and the variances as "class level", "The number of family members", "economical level of the family" mother's educational level", and " father's educational level". According to this finding it is expressed that as long as the levels of the related variances increase, the students' positive perceptions level regarding the school climate increases. The views about the school climate is also varied related to " Gender" variance and male students, compared to female students, evaluate the school climate positively in terms of "students' relationships".

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :