Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimine ilişkin algıları

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
986
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim okulu öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimine ilişkin algılarını, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, okul programı ve eğitim öğretim süreci, sınıf kültürü ve ortamı, sınıf çevresi ve veliler boyutlarında belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma ayrıca, öğretmenlerin etkili sınıf yönetimine ilişkin algılarının, okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ili merkezinde bulunan 42 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 1.616 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, ekonomik imkânların sınırlılığı nedeniyle evrenden seçilen bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tabakalı örnekleme tekniğinin uygulandığı araştırma, 121 öğretmenden toplanan verilerin analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde hesaplamaları ve t- testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin etkili sınıf yönetimine ilişkin algılarının sırasıyla en yüksek düzeyde okul yöneticisi, sınıf kültürü ve ortamı, ders programı ve eğitim öğretim süreci, öğrenci, öğretmen ve sınıf çevresi ve veliler boyutlarında meydana geldiği bulunmuştur. Sosyo-ekonomik düzey değişkenine göre öğretmen algılarında tüm boyutlarda üst sosyo-ekonomik düzey lehine anlamlı farklar bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Aim of this research is to determine the primary school teachers' perceptions on effective classroom management based on school administrators, teachers, students, school programs and education, classroom culture and environment, classroom environment, and parents variables. This research also focuses to identify whether teachers' perceptions of effective classroom management differs significantly or not by means of socio-economic environment of the school location. Research population includes 1616 teachers, working on 42 different primary school in Adıyaman province who have worked in the 2008-2009 academic year. Due to limited economic opportunities, research have been performed on a sample selected from the universe. Stratified sampling technique is applied in research, with analysis of data collected from 121 teachers have been realized. The scale has been used as a data collection tool. For analysis the data the arithmetic mean, standard deviation, percentage and t-test have been used. As a conclusion, it was found that teachers' effective classroom management perceptions were the highest levels of school administrators, classroom culture and environment, curriculum and training faculty, students, teachers and classroom environment, and parents in size occurred. According to the socio-economic variables of teacher perceptions in all dimensions, significant differences were found in favor of upper socio-economic environment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :