Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılıklarının incelenmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yük.1, Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yük.2
Görüntülenme :
890
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılıkları incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Adıyaman il merkezi ilköğretim okullarında öğrenim gören 298'i kız ve 227'si erkek olmak üzere toplam 525 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum, Ayas ve Balta (2008) tarafından geliştirilen "Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verilerine Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve bu test sonucunda değişkenlerin normal dağılım göstermedikleri görüldüğünden ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U ve Çoklu Karşılaştırmalar için KruskalWallis testi kullanılmıştır. Öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık puanlarının cinsiyet, sınıf ve evde bilgisayar olması değişkenlerine göre anlamlı düzeyde (p<0,05) farklılaştığı görülürken; öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık puanlarının, anne ve babanın meslekleri, ailenin aylık geliri ve okul dışı boş zaman değişkenlerine göre anlamlı düzeyde (p>0,05) farklılaşmadığı görülmüştür. Sonuç olarak ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına karşı bağımlılıkları yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç dahilinde velilere ve öğretmenlere öğrencilerin fiziksel hareket edecekleri ortamlar hazırlamalar, öğrencileri sportif veya sosyal kulüplere yönlendirmeliler ve öğrencilerin çeşitli hobiler edinecekleri aktivitelere teşvik etmelilerdir.

Özet İngilizce :

This study has done for researching the addictions of computer games of students studying in elementary level. The research group consists of 525 students 298 of whom are girls and 227 of whom are boys in primary schools in the center of Adıyaman. For this research Computer game addiction scale for kids has used which developt by Horzum, Ayas and Balta (2008) Kolmogorov-Smirnov test was applied to the research data and as it was seen that variables didnt show normal distribution as a result of this test , for paired comparisons Mann-Whitney test and for multiple comparisons Kruskal Wallis test was applied.When student doesnt do their duty because of computer game (Third Factor), grade avarege points X=4,48. When student chosing computer game instead of different activities (Forth Factor), grade avarege points X=3,95. It shows us differences on students between boy or girl,class, having computer at home or not. Meaningful level (p<0,05) Also it didnt effect students computer game addict grade point having either different Father and Mothers Jobs, families mountly income and having empty time out of school. Meaninful level (p>0,05). Result; Elementary School students highly addict to computer games, Families and Teachers has to prepare physical movement places for students and encouraging students to sports or social clup and try to give them different hobby avtivities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :