Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Öz Bu çalışma, öğretmenadaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygı durumlarının,cinsiyet, mezun olunan lise türü, sosyo-ekonomik düzey ve öğretmenlik programıdeğişkenlerine göre incelenmesini ve öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygı durumları arasındaki ilişkiyi incelemeyiamaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmaya, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı baharyarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 4. sınıftaöğrenim gören toplam 589 öğretmen adayıkatılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğretmen adaylarınınöz-yeterlik inançları ve mesleki kaygı düzeyleri; cinsiyet, mezun olunan lisetürleri ve devam ettikleri programlara göre anlamlı farklılık göstermektedir.Ayrıca mesleki kaygı sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşırken öz-yeterlikinancı sosyo–ekonomik düzey değişkenine göre anlamlı bir farklılıkgöstermemektedir. Öz-yeterlik inanç ve mesleki kaygı durumları arasında pozitifdüşük düzeyde korelasyon olduğu saptanmıştır. 

Kaynakça

Akgün, A., Gönen, S., Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.

Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz-yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.

Aypay, A. (2010). Genel öz-yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113–131.

Baltaş, A., Baltaş, Z. (2002). Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologıst, 28(2), 117-148.

Bandura, A. (2009). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy and educational development (1-46). Cambridge: Cambridge Unıversıty Press.

Basco, R. E., Olea, M. T. (2013). Correlation between anxiety level and academic performance of BS biology freshmen students. International Journal of Educational Research and Technology, 4(1), 97-103.

Berg, D. A., Smith, L. F. (2014). Pre-service teachers’ efficacy beliefs and concerns in Malaysia, England and New Zealand. Issues in Educational Research, 24(1), 21-40.

Boz, Y., Boz, N. (2010). The nature of the relationship between teaching concerns and sense of efficacy. European Journal of Teacher Education, 33(3), 279-291.

Bozdam, A., Taşğın, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 44–53.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cabı, E., Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.

Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çakmak, M. (2008). Concern about teaching process: Student Teachers’ perspective. Educational Research Quarterly, 31(3), 57-77.

Çakmak, Ö., Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.

Dadandı, İ., Kalyon, A., Yazıcı, H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.

Deveci, S. E., Çalmaz, A., Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörler ile ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 189-196.

Dunn, K. E., Rakes, G. C. (2010). Producing caring qualified teachers: An exploration of the influence of pre-service teacher concerns on learner-centeredness. Teaching and Teacher Education, 26(3), 516-521.

Ekici, G. (2008). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 87-96.

Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6(2), 207-226.

Fuller, F. F., Parsons, J. S., Watkins, J. E. (1974, April). Concerns of teachers: research and reconceptualization. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois. ERIC Databaseden 5 Ocak 2017 tarihinde erişildi (ED 091439).

Gül Akmaz, M., Ceyhan, N. (2009). Fen edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Tokat örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 131-147.

Gül, A. (2015). KPSS’nin öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşamlarına etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Gümrükçü Bilgici, B., Deniz, Ü. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının bazı demografik özelliklere göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(1), 53–70.

Güngör, F., Yaylı, D. (2012). Self-effıcacy and anxıety perceptıons of pre-servıce EFL teachers. In. A. Akbarov & V. Cook (Eds.), Approaches and methods in second and foreign language teaching (227-236). Sarajevo: IBU Publications.

Karaçanta, H., Koç, Z. (2015). Öğretmen adaylarının KPSS kaygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 869-882.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kan, A. (2007). Öğretmen adaylarının eğitme-öğretme öz-yetkinliğine yönelik ölçek geliştirme ve eğitme-öğretme öz-yetkinlikleri açısından değerlendirilmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 35-50.

Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B., Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 93–111.

Liaw, E. C. (2009). Teacher efficacy of pre-service teachers in Taiwan: The influence of classroom teaching and group discussions. Teaching and Teacher Education, 25(1), 176-180.

Merç, A. (2015). İngilizce öğretmen adaylarının yabancı dil öğretme kaygısı ve öz-yeterlik inançları. Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education, 6(3), 40-58.

Morgan, C. T. (2006). Psikolojiye giriş. Ankara: Meteksan.

Ngidi, D. P., Sibaya, P. T. (2003). Student teacher anxieties related to practice teaching. South African Journal of Education, 23(1), 18-22.

Özsarı, İ. (2008). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin KPSS merkezi sınavı odaklı gelecek kaygıları ve mesleki beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and self-efficacy. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html. adresinden 2 Ocak 2017 tarihinde erişildi.

Saracaloğlu, A.S., Yenice, N., Özden, B. (2013). Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının ve akademik kontrol odaklarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 227-250.

Smith, L. F., Corkery, G., Buckley, J., Calvert, A. (2013). Changes in secondary school preservice teachers’ concerns about teaching in New Zealand. Journal of Teacher Education, 64(1), 60-74.

Taşkın, Ç., Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen öz-yeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının öz-yeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 63-75.

Temiz, E. (2011). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin cinsiyet ve alan değişkenleri açısından incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, 6(2), 303-310.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944–956.

Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekî öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

92486 22953

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki İmaj Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Emre SÖNMEZ, Necati CEMALOĞLU

Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi

Volkan BİLİR, Mehmet Levent AKSU

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Farklı Okunabilirlik Formüllerine Göre İncelenmesi

Özlem ULU KALIN, Erol KOÇOĞLU

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Bu Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşleri

Selda ŞAN, Zafer İBRAHİMOĞLU

Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin Genel Analizi

Mehmet BAHAR, Burak KİRAS

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi

Yunus ÖZYURT, Mehmet BAHAR, Zekeriya NARTGÜN

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elionora-shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN

Özel Eğitim Okulu Yöneticilerinin Özel Eğitim Mevzuatına Dair Görüşleri

Mine KİZİR, Salih Paşa MEMİŞOĞLU

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Fatma ÜNAL, Cansu KALÇIK