KKTC’de Genel Ve Mesleki Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Öz Bu araştırmada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevyapan genel ve meslek lisesi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeuygulamalarına yönelik yeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırma verileri Sever (2012) tarafından geliştirilen Ölçme DeğerlendirmeUygulamalarına Yönelik Yeterlik Algısı Ölçeği ile bilgi formu ile toplanmış,uygulanabilmesi için DFA yapılmış olup kabul edilebilir fit değerlerigörülmüştür. Araştırma sonunda; ölçme değerlendirme sürecinin planlanma aşamasıve değerlendirme anlayışının diğer boyutlara göre öğretmenlerin kendilerinidaha yeterli algıladıkları, ölçek bütününde ise yeterli düzeyde algıladıklarıgözlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre sadece “Sürecin Gözden Geçirilmesi” altboyutunda kadın öğretmenlerin kendilerini daha yeterli algıladıklarınıbulunmuştur. Ölçme ve değerlendirme dersi alıp almama durumu, hizmet içi eğitimalıp almama durumu ve mezun oldukları yükseköğretim programı değişkenlerinegöre, öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda anlamlı bir farklılıkbulunamamıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin, haftalık ders yükünün ve şuan çalıştıkları okuldaki öğretmen sayılarının ölçeği yordadığı tespitedilmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

49238 13023

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler