Cilt: 17 - Sayı : 2
Müzik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Piyano Dersinde Karşılaştıkları Sorunların Çözümüne Olan Etkilerinin İncelenmesi
Elif GÜVEN

19 7

Öz Bu çalışmanın amacı müziköğretmeni adaylarının problem çözme becerisi (PÇB) algılarını belirlemek vepiyano dersinde karşılaştıkları problemleri çözmede bu algılarının nasıl biretkisi olduğunu incelemektir. Ayrıca öğrencilerin PÇB algıları cinsiyet vemezun oldukları lise türüne göre değerlendirilmiş ve piyano dersi başarısı ilearasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın çalışmagrubunu, birinci sınıfta öğrenim görmekte olan 35 müzik öğretmeni adayıoluşturmaktadır. Nicel veriler Heppner ve Petersen (1982) tarafındangeliştirilen “Problem Çözme Envanteri” ile toplanmıştır. Nitel verileri ise 10öğrenci ile yapılan görüşme kayıtları oluşturmaktadır. Veriler, bağımsızgruplar için t testi, korelasyon analizi ve içerik analizi kullanılarakçözümlenmiştir. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının problem çözmebecerisi algılarının olumsuz yönde olduğu belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerdeolumsuz PÇB algısına sahip olan öğrencilerin piyano dersinde karşılaştıklarıproblemleri çözmede daha başarılı oldukları anlaşılmıştır. Algıları olumluyönde olan öğrenciler ise piyano dersinde karşılaştıkları problemleri çözmekonusunda kendilerine güvenmediklerini belirtmişlerdir. Cinsiyetler arasındatoplam puan, yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol boyutlarında anlamlı farklılıkbulunmamaktadır. Problem çözme güveni boyutunda ise erkek öğrencilerin lehineanlamlı farklılık bulunmuştur. Mezun olunan lise türüne göre öğrencilerin PÇBalgısı puanlarında ve piyano dersi başarısı ile PÇB algıları arasında anlamlıbir ilişki yoktur. Bu durum görüşme sonuçları ile de desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayı, problem çözme becerisi
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

KAYNAKÇA

Elif GÜVEN