Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Tunceli Üniversitesi, Tunceli M.Y.O.2
Görüntülenme :
1220
DOI :
Özet Türkçe :

Öz-yeterlik kavramı Bandura tarafından bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma öğretmenlik mesleği açısından bakıldığında öğretmenlerin gelecekte teknolojik gelişme kaynaklı etkileri iyi anlamaları ve fırsatları iyi kullanmaları noktasında bilgisayara yönelik öz-yeterlik algılarının önemli rol üsteleneceği söylenebilir. Diğer taraftan öğrenenlerin de öz-yeterlik inançları öğrenme-öğretme sürecinde dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu araştırma bu önemden yola çıkarak gelecekte eğitim sisteminde öğretmen olarak görev yapacak ve bu esnada sıklıkla bilgisayar becerilerini işe koşacak öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. İnanılmaktadır ki öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları onların gelecekteki mesleki başarılarını etkileyecektir. Bu amaçla Öz-Yeterlik Ölçeği (Computer Self-Efficacy-CSE) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 122 öğrenciye uygulanarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Elde edilen verilerle bağımsız gruplarda t testi ve Anova testine göre çözümleme yapılmıştır. Bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre bilgisayar öz-yeterlik algıları arasında öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, yaşlarına, öğrenim gördükleri sınıfa, programa kayıt yaptırmadan önce yaşadıkları yerleşim türüne göre anlamlı fark bulunmazken, öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca mezun oldukları ortaöğretim kurumu ve geldikleri coğrafi bölge bakımından da karşılaştırma yapılmış, bu boyutlar açısından da anlamlı fark bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

Self-efficacy is defined by Bandura as an individual’s perception of himself on his capacity to arrange the necessary activities in order to achieve a certain performance and realize those activities successfully. When viewed from the point of view of teaching profession, it can be argued that teachers’ perceptions of self-efficacy will play an important role in their understanding technology-based effects and benefiting from opportunities. The beliefs of learners, on the other hand, about self-efficacy should be taken into account in the learningteaching process. This research was carried out on candidate teachers, who will be employed as teachers in the future and have to rely on their computer skills frequently. It is believed that candidate teachers’ perceptions of computer self-efficacy will have a bearing on their professional success in the future. For this purpose, data was collected by applying the Computer self-efficacy scale (CSE) to the 122 students at the Faculty of Education at Kahramanmaraş Sütçü İmam University. The collected was analyzed according to independent group’s t test and Anova test. According to the results of independent groups t test, while a significant difference was not found between candidate teachers’ perceptions of computer self-efficacy in terms of their genders, ages, the class they study in and the places they live in before they enrolled in the program, there was a significant difference in terms of the departments they study at. They were also compared in terms of the secondary schools they finished and the geographical regions they come from and a significant difference was not found.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :