Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim denetmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1, Ankara Altındağ Sıdıka Kınacı İlköğretim Okulu2, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü3
Görüntülenme :
854
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, eğitim denetmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki illerde görev yapan 187 eğitim denetmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla "Tükenmişlik Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Tek Yönlü Varyans Analizi, İlişkisiz Örneklemler İçin t-Testi ve Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, eğitim denetmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, medeni durum ve görev yapılan bölge değişkenine göre farklılaşmadığını, fakat en son mezun olunan eğitim kurumu, mesleğin geleceğine ilişkin algı, statü ve işten memnun olma düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiğini, eğitim denetmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile yaş, mesleki kıdem ve eğitim denetmenliğindeki mesleki kıdem arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the burnout levels of supervisors according to some demographic variables. A total of 187 supervisors employed in Aegean, Mediterranean, Middle Anatolia, Black Sea and East Anatolia regions participated in the study. 'Burnout Survey" was used to collect data. Pearson Product-Moment Correlation Coefficients, Independent Samples t- Test, One-Way ANOVA, and Mann-Whitney U Test were performed to analyze the data. Results revealed that the total scores of supervisors' burnout did not vary depending on the variables of gender, marital status, region in which they worked while it did vary significantly according to the institution they graduated, their perception towards the future of job, the level of satisfaction with the job, and status. Results also indicated that there were no significant relationship between supervisors' burnout level and their age, years experienced in profession and years experienced as an educational supervisor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :