2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU

Öz Son yıllarda entegrasyon alanında yaygınlaşmaya başlayan Fen, Teknoloji, Matematik, ve Mühendislik (STEM) entegrasyonunun doğası disiplinler arasındaki sınırları ortadan kaldırdığı için STEM  entegrasyonunun öğretimin doğasına uyumlu olduğu ifade edilmektedir. Yapılan yenilikler doğrultusunda ülkemizde STEM eğitimine 2004 Fen ve Teknoloji, 2013 Fen Bilimleri ve 2018 Fen Bilimleri öğretim programında farklı biçimlerde yer verildiği görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, i) 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında 5. sınıfta pilot olarak uygulanan ve daha sonra güncellenerek 2018 Ocak ayında edilen 3-8. Sınıflar Fen Bilimleri öğretim programları arasındaki farkı STEM açısından ortaya koymak, ii) güncellenen 2018 fen bilimleri öğretim programında 2013 fen bilimleri öğretim programına kıyasla ünitelere ilişkin kazanımlar ve kazanımlar için ayrılan sürelerin ne şekilde değiştiğini belirlemek ve iii) 2018 fen bilimleri öğretim programında STEM’e ilişkin oluşturulduğu düşünülen konu/kazanımları ve süreleri tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırma verilerinin analizi araştırılması amaçlanan olay ve olgulara ilişkin bilgi içeren yazılı kaynakların analizini kapsayan doküman inceleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda i) Pilot olarak 5. Sınıflarda uygulanan 2017 3-8 Sınıflar Fen Bilimleri Öğretim programı ile güncelleme sonrası 2018 Ocak ayında ilan edilen Fen Bilimleri öğretim programları arasında STEM açısından farklılıkların bulunduğu ii) 2018 fen bilimleri öğretim programında yer alan ünitelerin sırası, ünitelerdeki kazanım sayısı ve kazanımlar için ayrılan sürelerin 2013 fen bilimleri öğretim programına kıyasla farklılık gösterdiği, iii) 2013 fen bilimleri öğretim programında yer alan bazı ünitelerin sınıf düzeyinin 2018 fen bilimleri öğretim programında değiştiği veya programdan kaldırılarak yeni ünitelerin eklendiği iv) 2018 fen bilimleri öğretim programında 5. 7. ve 8. sınıf düzeylerinde kazanım sayılarının azaldığı fakat 3. ve 6. sınıf düzeyinde artış gösterdiği ve 4. sınıf düzeyinde değişmediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının STEM eğitimi açından önemi, programa yansıtılması ve uygulanmasındaki yeterlikler bağlamında tartışılmıştır.

Kaynakça

Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi türkiye raporu. İstanbul: Scala Basım.

Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R., ve Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into high school science classrooms: the heating/cooling unit. Journal of Science Education and Technology, 17(5), 454-465.

Aslan-Tutak, F., Akaygün, S., ve Tezsezen, S. (2017). İşbirlikli FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi uygulaması: kimya ve matematik öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4),794-816.

Asunda, P.A. (2012). Standards for technological literacy and STEM education delivery through career and technical education programs. Journal of Technology Education. 23 (2), 44-60.

Aydın, G., Saka, M., ve Guzey, S. (2017). 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin stem (FeTeMM) tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 787-802.

Beane, J. (1995). Curriculum integration and the disciplines of knowledge. Phi Delta Kappan, 76(8), 616-622.

Berlin, D. F., ve Lee, H. (2005). Integrating science and mathematics education: Historical analysis. School Science and Mathematics, 105 (1), 15–24.

Berlin, D. F. ve White, A. L. (1994). The Berlin-White ıntegrated science and mathematics model. School Science and Mathematics, 94(1), 2-4.

Bransford, J. D., Brown, A., ve Cocking, R. (2000). How people learn: Mind, brain, experience and school. Washington DC: National Academy Press.

Brophy,S., Klein, S., Portsmore, M., ve Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in P-12 classrooms. Journal of Engineering Education, 97(3), 369-387.

Brown, J. (2012). The current status of STEM education research. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 13(5), 7.

Bybee, R. (2000). Teaching science as inquiry. In J. Minstrel ve E. H. Van Zee (Ed.), Inquiring into inquiry learning and teaching in science. Wasington, DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Bybee, R. W. (2010a). The teaching of science: 21st century perspectives. Arlington, Virginia: NSTA Press.

Bybee, R.W. (2010b). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70 (1), 30-35.

Bybee, R. W. (2010c). What is STEM Education. Science, 329, 996.

Capraro, R. M. ve Slough, S. W. (2008). project-based learning: an ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) Approach. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Childress, V. W. (1996). Does ıntegration technology, science, and mathematics improve technological problem solving: a quasi-experiment. Journal of Technology Education, 8(1), 16-26.

Cunningham, C. M, Knight, M. T., Carlsen, W. S, ve Kelly, G. (2007). Integrating engineering in middle and high school classrooms. International Journal of Engineering Education, 23(1), 3-8.

Czerniak, C. M., Weber, W. B., Sandmann, A., ve Ahern, J. (1999). A literature review of science and mathematics integration. School Science and Mathematics, 99(8), 421-430.

Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3 (1), 4-10.

Daugherty, M. K. (2013). The prospect of an “A” in STEM education. Journal of STEM Education, 14 (2), 10-15.

Dugger, W. E. (2010). Evolution of STEM in the united states. 27.09.2017 tarihinde. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.476.5804&rep=rep1&type=pdf adresinden alınmıştır.

Duran M. ve Şendağ, S. (2012). A preliminary ınvestigation into critical thinking skills of urban high school students: Role of an IT/STEM program. Creative Education, 3 (2), 241-250.

Gonzalez, H. B., ve Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress, 27.09.2017 tarihinde https://www.upd.edu.ph/~updinfo/oct13/articles/R42642.pdf adresinden alınmıştır.

Gülhan, F., ve Şahin, F. (2016). Fen, teknoloji, mühendislik, matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.

Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Johnson, C. C. (2012). Implementation of STEM education policy: Challenges, progress, and lessons learned. School Science and Mathematics, 112(1), 45-55.

Karahan, E., Canbazoglu Bilici, S., ve Unal, A. (2015). Integration of media design processes in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 221-240.

Kelley, T. (2010). Staking the claim for the "T" in STEM. Journal of Technology Studies, 36 (1), 2-11.

Knezek, G., Christensen, R., Wood, T.T. ve Periathiruvadi, S. (2013). Impact of environmental power monitoring activities on middle school student perceptions of STEM. Science Education International, 24 (1), 98-123.

Koştur, H. İ. (2017). FeTeMM eğitiminde bilim tarihi uygulamaları: El-Cezeri örneği. Başkent Unıversıty Journal Of Education, 4(1), 61-73.

Kuenzi, J. J. (2008). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: background, federal policy, and legislative action. CRS report for Congress, 27.09.2017 tarihinde http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33434.pdf adresinden alınmıştır.

Küçükahmet, L. (1995). Eğitim programları ve öğretimi "öğretim ilke ve yöntemleri”. Ankara: Gazi Kitabevi.

Lacey, T. A., ve Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, 132(11), 82-123.

Lamb, R., Akmal, T., ve Petriei, K. (2015). Development of a cognition priming model of STEM learning. Journal of Research in Science Teaching, 52(3), 410-437.

Langdon, D., McKittrick, G., Beede, D., Khan, B. ve Dom, M. (2011). STEM: Good jobs now and for the future. U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, 3(11), 2.

Lantz, H. B. (2009). What should be the function of a K-12 STEM education? SEEN, 11(3), 29-30.

Locke, E. (2009). Proposed model for a streamlined, cohesive, and optimized K-12 STEM curriculum with a focus on engineering. The Journal of Technology Studies, 35(2), 23-35.

Marulcu, İ. ve Sungur, K. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12, 13-23.

McDonald, C.V. (2016). STEM Education: A review of the contribution of the disciplines of science, technology, engineering and mathematics. Science Education Internationl, 27(4), 530-569.

MEB. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6.,7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: talim ve terbiye kurulu başkanlığı.

MEB. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2016). MEB STEM eğitimi raporu. Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

MEB. (2017). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Mehalik, M. M, Doppelt, Y., ve Schunn, C. D. (2008). Middle-school science through design-based learning versus scripted ınquiry: better overall science concept learning and equity gap reduction. Journal of Engineering Education, 97(1), 1-15.

Merrill, C. ve Daugherty, J. (2010). STEM education and leadership: a mathematics and science partnership approach. Journal of Technology Education. 21 (2), 21-34.

Meyrick, K.M. (2011). How STEM education ımproves student learning. Meridian K12 School Computer Technologies Journal, 14 (1), 1-6.

Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications.

Moore, T. J., Stohlmann, M.S., Wang, H.-H., Tank, K.M., Glancy, A.W., ve Roehrig, G. H. (2014). Implementation and ıntegration of engineering in K-12 STEM education. West Lafayette: Purdue Press.

Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the school, the classroom [monograph]. Baltimore, MD: Teaching Institute for Excellence in STEM.

National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core İdeas. Washington DC: The National Academic Press.

Next Generations Science Standards [NGGS]. (2013). The next generation science standards-executive summary. 27.09.2017 tarihinde http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/Final%20Release%20NGSS%20Front%20Matter%20-%206.17.13%20Update_0.pdf adresinden alınmıştır.

Partnership for 21st Century Skills (2009). P21 framework definitions. 27.09.2017 tarihinde http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf adresinden alınmıştır.

Pekbay, C. (2017). Fen teknoloji mühendislik ve matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Riskowski, J. L., Todd, C. D., Wee, B., Dark, M. ve Harbor, J. (2009). Exploring the effectiveness of an ınterdisciplinary water resources engineering module in an eighth grade science course. International Journal of Engineering Education, 25 (1),181–195.

Sanders, M. E. (2008). STEM, stemeducation, stemmania. 27.09.2017 tarihinde https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/51616/STEMmania.pdf?sequence adresinden alınmıştır.

Stohlmann, M., Moore, T. J., McClelland, J., ve Roehrig, G. H. (2011). Impressions of a middle grades stem ıntegration program: educators share lessons learned from the ımplementation of a middle grades stem curriculum model. Middle School Journal, 43(1), 32-40.

Sungur-Gül, K., ve Marulcu, İ. (2014). yöntem olarak mühendislik-dizayna ve ders materyali olarak logolara öğretmen ile öğretmen adaylarının bakış açılarının incelenmesi, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 761-786.

Susar-Kırmızı, F. (2014). 4. sınıf türkçe ders kitabı metinlerinde yer alan değerler, Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 217-259.

Şahin, A., Ayar, M.C., ve Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 297-322.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme "teori ve teknikler". Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.

Wai, J., Lubinski, D. ve Benbow, C. P. (2010). Accomplishment in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) and ıts relation to stem educational dose: a 25-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 102(4), 860-871.

Wagner, T. (2008). Rigor redefined. Educational Leadership, 66(2), 20-24.

Wang, H. (2012). A new era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (stem) integration. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Minnesota Üniversitesi, Minnesota.

Windschitl, M. (2009). Cultivating 21st Century Skills in Science Learners: How Systems of Teacher Preparation and Professional Development Will Have To Evolve. Paper commissioned by National Academy of Science’s Committee on The Development of 21st Century Skills. Washington, DC.

Yıldırım, B., ve Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi: El-Cezeri, Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.

Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.