Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Öz Ortaöğretimmüzik derslerinde şarkı öğretimi esnasında ders kitaplarında kullanılandağarcık, ağırlıklı olarak makamsal çocuk şarkılarından oluşmaktadır. Ancaköğrencilerin gerek yaşam biçimleri gerekse etkileşim içinde oldukları popülerkültür nedeniyle halk müziği kültüründen ve dolayısıyla halk müziklerindenuzaklaşmış olmaları motivasyon düzeyinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bubağlamda araştırmanın amacı, ortaokullarda müzik eğitiminin şarkı öğretimiboyutunda popüler müzik formlarının ve eşliklerinin kullanılmasının müzik derslerineolumlu veya olumsuz etkilerini, müzik öğretmeni adaylarının görüşlerine dayalıolarak tespit etmektir. Araştırma durum tespitine yönelik betimsel birçalışmadır. Ayrıca verilerin toplanması ve elde edilen verilerin yorumlanmasıbakımından nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretimyılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Okul Deneyimi dersinedevam eden son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına yönelikolarak öncelikle ortaokullarda uygulanmak üzere araştırmacılar tarafındanseçilen, popüler müzik formlarında bestelenmiş dört çocuk şarkısına popülermüzik armonisi ve enstrümanları kullanılarak eşlikler hazırlanmıştır. Dahasonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD’da lisans öğrenimi görendördüncü sınıf öğrencilerine Öğretmenlik Uygulaması derslerinde, hem bueşlikler ve şarkılarla hem de öğretmen kılavuz kitabında yer alan çocukşarkıları ile şarkı öğretimi yaptırılmıştır. Uygulama sonunda sözlü mülakatyoluyla müzik öğretmeni adaylarının görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucundaöğrencilerin şarkı söyleme becerilerinde olumlu yönde değişimler gözlenmiştir. 

Kaynakça

KAYNAKÇA

92178 22918

Arşiv