E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Öz Buaraştırmanın amacı öğrencilerin e-öğrenme ortamlarındaki davranışlarındanöğrenme stillerinin web kullanım madenciliği aracılığıyla yapay zekâ modelleriile algılanmasıdır. Araştırma kapsamında öğrencilerin öğrenme stilleri içinKolb’un öğrenme stilleri sınıflaması ve ölçeği kullanılmıştır. FıratÜniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmaya, 230öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin araştırma kapsamında hazırlanan web tabanlısistemi kullanmaya başlamadan önce ve sonra öğrenme stilleri için veritoplanmıştır. Öğrencilerin e-öğrenme ortamlarını kullandıkları süre içerisindeöğrenme stillerinde değişimler meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu durumbireysel farklılıkları ve öğrencilerin sistemlerle etkileşimleri sonucu ortayaçıkabilecek farklılıkları da dikkate alabilen sistemlere olan ihtiyacı ortayakoymaktadır.Öğrencilerinweb kullanım davranışlarından öğrenme stillerinin belirlenmesine yönelikyapılan çalışmalarda Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Karar Ağacı modelleriuygulanmıştır. E-öğrenme ortamında öğrencilerin kullanımına sunulan 10 öğrenmeetkinliğinin ziyaret süreleri ve sayıları veri madenciliği modelleriningirişlerini, öğrenme stilleri ise çıkışını oluşturmuştur. Karar Ağacı ve YSAmodellerinden elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, YSA modelininKarar Ağacı modeline göre daha başarılı olduğu anlaşılmıştır. YSA modeli kendiiçerisindeki algoritmalar açısından değerlendirildiğinde iseLevenberg-Marquardt algoritması %91,7 başarı ile öğrencilerin öğrenmestillerini tahmin etmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

53269 13898

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal-İşlemsel Bilgi Kapsamında İncelenmesi

Katibe Gizem KARAASLAN, Zeynep Sonay AY

KKTC’de Genel Ve Mesleki Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Mustafa SEKBAN, İbrahim Alper KÖSE

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Tuttukları Günlükler Yoluyla Yansıtıcı Düşünme Seviyelerinin İncelenmesi.

Mustafa YAMAÇ, Selda BAKIR

Herzberg’in Hijyen Faktörlerinin Çalışanların İşten Ayrılma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Fuat KORKMAZER, Ali AKSOY

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarina Ve Başarilarina Etkileri

Şefik KARTAL, Ramazan ÖZBEK

Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Ayfer SAYIN, Burcu TAKIL

E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Nuh YAVUZALP, Mehmet GÜROL

Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN

Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Mustafa İLHAN, Neşe GÜLER, İsmail KINAY

Sosyal Bilgiler Dersinde Algılanan Anne-Baba Ve Öğretmen Akademik Katılımının Öğrencilerin Akademik Benlik Kavramlarına ve Sosyal Bilgiler Dersine Bağlılıklarına Etkisi

Şahin DÜNDAR