GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI

Öz Bu araştırmada Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tez merkezi ve Open Access Theses and Dissertations (OATD) veritabanları ele alınarak grafik tasarım kavramına ilişkin yapılan tezlerin karşılaştırmalı olarak analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili veritabanlarından elde edilen veriler tezlerin yayımlanmış oldukları ülke, dil, yıl ve tez türü açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yapılan tezlerin genel olarak yıllar içerisinde eş zamanlı ve aynı doğrultuda artış gösterdiği; özellikle 2002’den sonra iki katından daha fazla seviyede artış gösterdiği; tez sayısının en fazla 2012 yılından sonra olduğu; yapılan tezlerin büyük oranla yüksek lisans düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda YÖK Tez Merkezi veritabanına uluslar arası çalışmaların da incelenebileceği ek bir alan açılması, çift dilli tez yüklenmesine olanak tanınması ve bütünleşik grafik tasarım lisansüstü programlarının açılması gibi öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

Baranseli, E.S. (2009). Gelişen iletişim teknolojileri ile grafik anlatım dili ve grafik tasarımın yeni uzantıları. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

Bilkent University Online Academic Catalogue (1997). Graphic design. http://catalog.bilkent.edu.tr/current/dep/d72.html#" adresinden 26.12.2016 tarihinde alınmıştır.

Demir, H. (2003). Geçmişten günümüze grafik tasarımın işlevi ve başlıca gelişim evreleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, (4), 57-62.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu (2015). Derece programları: Sanatta yeterlik. 26.12.2016 tarihinde http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2016-2017/tr/bolum_9195_tr.html adresinden alınmıştır.

Ekşioğlu, S., Duygu, G.E. & Karabacak, K. (2014). Research trends in curriculum and ınstruction field in Spain. International Journal of Educational Researchers, 5(3), 14-26.

Ertosun, A. (2006). Türkiye'deki grafik sanat eğitimi ile amerika'daki grafik sanat eğitiminin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Hancı, H. (2008). Göstergebilimin grafik tasarım dersi alan öğrenciler üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (23. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Margolin, V. (2012). Grafik tasarım eğitimi ve toplumsal değişimin getirdiği zorluklar (Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı). Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, (123). 27.12.2016 tarihinde http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457210108324006210.pdf adresinden alınmıştır.

Min, W. (2012). Tasarım eğitimi manifestosu (Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı). Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, (123). http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457210108324006210.pdf adresinden 27.12.2016 tarihinde alınmıştır.

Open Access Theses and Dissertations (2016). About OATD – The FAQ. https://oatd.org/faq.html adresinden 26.12.2016 tarihinde alınmıştır.

Uyan Dur, B.İ. (2015). Türk görsel iletişim tasarımı ve kültürel değerlerle bağları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 443-453.

Şenel, A. ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.

Vukic, F. (2012). Yarının tasarımı mı? (Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı). Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, (123). 27.12.2016 tarihinde http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457210108324006210.pdf adresinden alınmıştır.

Yalur, R. (2014). 1990-2013 yılları arasında afiş ve sosyal afişlerin grafik tasarım ve teknolojik açıdan incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2016). Araştırmacıların Dikkatine. 26.12.2016 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresinden alınmıştır.

YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2016). Öğrenci Sayıları Özet Tablosu. 26.12.2016 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

50354 13116

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SÜPERVİZÖR ROLLERİ ÖLÇEĞİ’NİN (SRÖ) GELİŞTİRİLMESİ

Tahsin İLHAN, Yusuf SARIKAYA, Mustafa Kemal YÖNTEM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Şeyma BİLGİZ, Adem PEKER

OKUL MÜDÜRLERİNİN ZÜMRE ÇALIŞMALARINI YÖNETEBİLME DURUMU

Şenyurt YENİPINAR

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) İLE İLGİLİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

Mustafa KIŞOĞLU, Özgül KELEŞ

UZAMSAL İLİŞKİLER TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Behçet ORAL

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Nesrin SÖNMEZ, Serpil ALPTEKİN, Bayram BIÇAK

EVLİLİKTE BAĞIŞLAMA ÖLÇEĞİ-OLAY: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Emine DURMUŞ, Abdullah MANAP

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İlker YAKIN, Selin OKUR

GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI

Emrehan GÜLTEKİN, Gözde SEZEN GÜLTEKİN