MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Öz Girişimcilik eğitimi bireylere girişimcilik becerisini kazandırmayı kendisine amaç edinmiş bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimcilik becerisi, bireylerde üretme fikrini oluşturacak, fikrini gerçekleştirmek için finansman sorununu çözebilecek, üretmek istediği ürünü tasarlayıp hayata geçirebilecek, ürünün tanıtım ve pazarlamasını yapabilecek ve bunları yatırıma dönüştürebilecek bilgi ve alt becerileri içermektedir. Diğer taraftan bu becerilerin belirli konu ve kazanımlarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Özellikle bir bütün şeklinde bakıldığında girişimciliğin değer boyutunun da göz ardı edilmez bir gerçek olduğu ortadadır. Bu değerler toplumun kültürel özelliklerini, aynı zamanda insanlığın evrensel ahlaki yasalarını içermektedir. Bu noktadan hareketle girişimcilik eğitimi, bireylerde girişimci ruhu diriltecek ve girişimcilik becerisini kazandıracak unsurların disiplinler arası yöntemle ve sistematik bir şekilde uygulanmasını kapsamaktadır. Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmada girişimcilik eğitimi, girişimciliğin türleri ve girişimcilik eğitiminin unsurları (bilgi, beceri ve değer) 2023 eğitim vizyonu kapsamında değerlendirilmiştir. Girişimcilik becerisinin kazandırılması ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede öneri ve tartışmalarda bulunulmuştur.

Kaynakça

Programmes: A New Methodology".Journal Of European Industrial Training,30 (9), s:701- 720.Alberti, F., Sciascia S., Poli A. (2004), “Entrepreneurship Education: Notes On An Ongoing Debate”, 14th Annual Int. Ent. Conference, İtalya: University Of Napoli FedericoIı, 4-7 July.Berglund ve Skoglund (2016) “Social Entrepreneurship: to Defend Society from İtself”, Rethinking Entrepreneurship (Ed: A. Fayolle ve P. Riot, s:57), Routledgge Published, New York. Büyük Ö. (2014).Girişimcilik Üzerine Notlar. İstanbul: Paradigma Kitabevi Yayınları.Cavitt, M. E. (2006). A Content Analysis of Doctoral Research İn Beginning Band Education, 1958-2004. Journal of Band Research, 42(1).Çetinkaya Bozkurt Ö. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Ankara: Detay Yayıncılık.Erdem, F. (2001). Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (2), s:43-61.Fuchs K., Werner A. ve Wallau F., (2008), “Entrepreneurship education in Germany and Sweden: what role do different school systems play?”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15 Iss 2 pp. 365 - 381Han, J. & Lee, M. 1998. A study on the status of entrepreneurship education in Korea and its direction. Business Education Research, 2(2): 5–26.Henry C., Hill F. ve Leitch C., (2005), “Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I”, Education + Training, Vol. 47 Iss 2 pp. 98 - 111Kılıç R. ve Keklik B. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), s:423-435.Küçük O. (2015).Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Lee S. M., Chang D., Lim, S. B. (2005) Impact of Entrepreneurship Education:A Comparative Study of the U.S. and Korea, International Entrepreneurship and Management Journal 1, 27–43.Lee, S.M. & Peterson, S. 2000. Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35: 401–416.McKeown J., Millman C., Sursani S. R., Smith K. ve Martin L.M., (2006), “Graduate entrepreneurship education in the United Kingdom”, Education + Training, Vol. 48 Iss 8/9 pp. 597 – 613MEB. (2005a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu. Ankara: MEB Yayınevi.Raposo M. ve Paço, A. (2011). Entrepreneurship Education: Relationship Between Education And Entrepreneurial Activity. Psicothema Journal, 23(3), s: 453-457.Smith K. ve Petersen J. L (2011) What is Educational Entrepreneurship?. F. M. Hess (Ed.) Educational Entrepreneurship ( s:21-45). Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.Steve B. ve Dorf B. (2012). Girişimciliğin El Kitabı. Boyut Yayınları. İstanbul.Stevenson H. H., Roberts, M. J. ve Grousbeck, H. I. (1989) New business ventures and entrereneur, Homewook, IL.Tarhan M. (2018) Sosyal Bilgiler Dersinde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılması Üzerine Bir Eylem Araştırması, Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bolu.Türk Dil Kurumu (2017). Büyük Türkçe Sözlük, Http://Www.Tdk.Gov.Tr /İndex.Php? Option=Com _Gts&Arama=Gts&Guid=Tdk.Gts .583be9fa3aa6f9.68 296340.TÜSİAD (2002). Türkiye’de Girişimcilik, Ankara: TÜSİAD Yayınları.Vesper K. H. ve Gartner W. B. (1997). Measurıng Progress In Entrepreneurshıp Educatıon, Journal Of Business Venturing,12 (5), s: 403-421Weber R. (2011) Evaluating Entrepreneurship Education, Springer Gabler Publishing, Munich.Yelkikalan N. ve Akatay A. (2010) Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (19), s: 51-59.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

57799 15120

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINA UYGULANAN FEN EĞİTİM PROGRAMININ FEN ÖĞRENİMİ VE BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevinç ÖLÇER, F. Abide GÜNGÖR AYTAR

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Murat TARHAN

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTSEL UYGULAMALARI ÜZERİNE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Aykut DURAK, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

MUTLULUĞUN EMPATİ, AFFETME VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ ARACI ROLÜ: BİR YOL ANALİZİ

Özgür Salih KAYA, Fatih ORÇAN

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİLİKLERİ VE SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ebru OCAKCI, Osman SAMANCI

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA NE KADAR İLİŞKİLENDİREBİLİYOR?

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLER AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Muhammed Yunusnur NİŞLİ, Zaim Alparslan ACAR, Emine ÖZ NİŞLİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ İLE MESLEKİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Melih Derya GÜRER, Demet GÜL, Canan KONYAOĞLU

ERGENLERDE YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER, EBEVEYN TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hulya ERCAN

FARKLI MADDE TÜRLERİNE GÖRE FEN OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Esin YILMAZ KOĞAR, Hakan KOĞAR