ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ

Öz Bu araştırmada, ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı düzeyleri ile bu algılarının cinsiyet, yaş, branş, eğitim durumu ve hizmet yılı gibi değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ortaöğretim öğretmenlerinin, sınıf yönetimi becerisine yönelik algılarını ölçmek üzere, Delson (1982) tarafından geliştirilen, Yalçınkaya ve Tonbul (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve daha sonrasında Korkut  (2009) tarafından güncellenen “Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun geneline ilişkin iç tutarlık katsayısı α=0.86 iken Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise çalışmamızda .79 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde araştırmada ele alınan problem durumlarına uygun olarak, betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için Kolmogorov-Smirnow testi yapılmış, verilerin normal dağılmadığı saptandığından non-parametrik testler kullanılmıştır. Alt problemlere bağlı olarak verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, Spearman’s korelasyon testi, Mann Whitney U Testi, ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri düzeyleri arasında, kendilerini en iyi algıladıkları boyutun “sınıf içi etkileşim ve davranış düzenlemeleri” olduğu tespit edilmiştir. Plan-program etkinlikleri ve fiziksel düzen algılarının “iyi” düzeyde olduğu, öğretmen-öğrenci ilişkisinin düzenlenmesi ve zaman kullanımı algılarının “çok iyi” düzeyde olduğu ve öğretmenlerinin sınıf içi etkileşim ve davranış düzenlemeleri algılarının da “çok iyi” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Farklı branşlardaki öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri algı düzeylerine bakıldığında branşa göre farklılaştığı ve meslek dersi öğretmenlerinin, sınıf yönetiminde plan-program etkinlikleri ve fiziksel düzenlemeyi diğer branş öğretmenlerine göre daha verimli kullandıkları tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve hizmet yılı değişkenleri açısından ise sınıf yönetimi beceri algı düzeylerinin anlamlı olarak farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Abbot, M. L. (2011). Understanding educational statistics using Microsoft Excel and SPSS. United States: John Wiley&Sons İnc.

Başar, H. (2006). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bosch, K. (1999). Planning Classroom Managemet For Change. VA: Skylight Professional Development.

Burden, P. (2003). Classroom Management: Creating a Successful K-12 Learning Community. John Wiley & Sons.

Çoklar, A. N. (2014). Web Ortamında Çoklu Ortam Tasarımı. Ö. Dursun, & H. Odabaşı içinde, Çoklu Ortam Tasarımı (s. 218-234). Ankara: Pegem Akademi.

Denkdemir, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Hakkında Görüşleri ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erçetin, Ş. Ş., Özdemir, M. Ç., Yağcı , E., Gündüz, H. B., Gelişli, Y., Erişen, Y., . . . Ekici, G. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Gülşen, C., Bostancı, A. B., Akan , D., Yolcu , H., Aydoğan, İ., Helvacı, M. A., . . . Akbaşlı, S. (2010). Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Güneş, A. M. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri, Teknoloji Kullanımları ve Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişki. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ilgar, L. (2005). Eğitim Yönetimi Okul Yönetimi Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karabuğa, A. (2015). Meslek Liselerinde Sınıf Yönetiminde Eğitsel Sosyal Ağ Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karaman, S., Özen, Ü., Yıldırım , S., & Kaban, A. (2009). Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemi Üzerinden İnternet Destekli (Harmanlanmış) Öğrenim Deneyimi. XI. Akademik Bilişim Konferansı (s. 63-68). Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

Kenanoğlu, R. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Keser, H. (1991). Eğitimde Nitelik Geliştirmede Bilgisayar Destekli Eğitim ve Ders Yazılımlarının Rolü. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu (s. 178-183). İstanbul: Özel Kültür Okulları Eğitim- Araştırma-Geliştirme Merkezi.

Korkut, K. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Özyeterlilik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki. Yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Köktaş, Ş. K. (2003). Sınıf Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi.

Lasley, T. J. (1994). Öğretmen Teknisyenleri: Yeni Öğretmenler için “Yeni” Bir Metafor. Öğretmen Eğitiminde Eylem.

Lemlech, J. K. (1988). Classroom Management: Methods and Techniques for Elementary and Secondary Teachers. New York: Longman.

Marzona, R. J., Marzona , J. S., & Pickering, D. J. (2008). Etkili Sınıf Yönetimi Stratejileri. İstanbul: Redhouse Yayınları.

Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). Using Multivariate Statistics. United States: Pearson Education.

Toprakçı, E. (2013). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Wong, H. K., & Wong, R. T. (1998). The First Days of School: How to Be an Effective Teacher. Harry K. Wong Publications.

Yalçınkaya , M., & Tonbul, Y. (2002). İkögretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemleri. Ege Eğitim Dergisi, 96-103.

56918 14958

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler