OYUN UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN MERKEZLİ ÖĞRETİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Öz Araştırmanın amacı Oyun Uygulamaları Yaklaşımı (OUY) ve öğretmen merkezli öğretimle (ÖMÖ) gerçekleştirilen voleybol derslerinin, öğrencilerin voleybola ilişkin öğrenme çıktıları açısından incelenmesidir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu voleybol dersi alan 62 üniversite birinci sınıf öğrencisidir. Veri toplama araçları olarak bilişsel alan için araştırmacılar tarafından geliştirilen “voleybol bilgi testi”, duyuşsal alan için “Voleybol Dersine Karşı Tutum Ölçeği”, psikomotor alan için “Voleybol Beceri Testi” kullanılmıştır. Veri analizinde bağımsız örneklemler t testi ve mann whitney u testi kullanılmıştır. Grupların erişi puanları arasında bilişsel boyutta OUY lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Duyuşsal boyutta her iki yaklaşım arasında fark yokken, psikomotor becerilerden sadece servis erişi puanları arasında yine OUY lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Beceri düzeylerine göre erişi puanlarının analizinde, alt ve orta beceri düzeylerinde OUY, üst beceri düzeyinde ise ÖMÖ lehine yüksek puanlar elde edilmiştir. Sonuçlara göre OUY’un kullanımının Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi alanına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kaynakça

Alagül, Ö. ve Gürsel, F. (2017). Taktiksel Oyun Modeli TOM. Mirzeoğlu, A. D. (Edt.) Model Temelli Beden Eğitimi Öğretimi, Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara.

Akarçeşme, C., Yıldıran, İ. Akif Bakır, M., Arslan, Y. (2010) The Relation Among The Setter Position Setter Height And Game Result in Elite Women Volleyball, Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health. 10 (2), 433-439.

Alexander, P. A. (2006). Psychology in learning and instruction. Upper Saddle River, N.J:Pearson Merrill Prentice Hall.

Asma, M., Akarçeşme, C., Ward, P., Çamlıyer, H. ve Yıldıran, İ. (2016). Voleybol alan bilgisi eğitiminin ortaokul beden eğitimi öğretmenlerinin pedagoji alan bilgisi ve öğrenci öğrenmesi üzerine etkilerinin incelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01-04 Kasım, Antalya.

Ayvazo, S., Ward, P. ve Stuhr, P. T. (2009). Teaching and assessing content knowledge in preservice physical education. Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 81(4), 40-44.

Bartlett,J., Smith, L., Davis, K. ve Peel, J. (1991) Development of a Valid Volleyball Skills Test Battery Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 62 (2) 19-21,Doi:10.1080/07303084.1991. 10606554.

Bechtel, P.A., ve O’Sullivan, M. (2007). Enhancers and inhibitors of teacher change among secondary physical educators. Journal of Teaching in Physical Education, 26, 221-235. Doi: 10.1123/jtpe.26.3.221

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Casey, A. (2014) Models-based practice: great white hope or white elephant? Physical Education and Sport Pedagogy, 19 (1),18 - 34. Doi: 10.1080/17408989.2012.726977.

Edginton, C.R. Chin, M.K., Demirhan, G. (2010). Beden Eğitimi ve Sağlık: Yeni Bir Küresel Görüş Birliği Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 21 (3), 122–128.

Fernandez-Rio, J. (2016). Health-based Physical Education: A Model for Educators, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 87(8), 5-7, DOI:10.1080/07303084.2016.1217123.

Haerens, L., Kirk, D., Cardon, G., ve De Bourdeaudhuij, I. 2011. Toward the Development of a Pedagogical Model for Health-Based Physical Education. Quest, 63, 321-338.

Holt, J. E., Ward, P. ve Wallhead, T. L. (2006). The transfer of learning from play practices to game play in young adult Soccer players. Physical Education and Sport Pedagogy. 11, 101-118, Doi:10.1080/17408980600708270.

Iserbyt, P., Ward, P., Li, W. (2015). Effects of improved content knowledge on pedagogical content knowledge and student performance in physical education, Physical Education and Sport Pedagogy, 22 (1), 71-88, Doi:10.1080/17408989.2015.1095868.

Kim, I. (2016). Exploring changes to a teacher’s teaching practices and student learning through a volleyball content Knowledge workshop. European Physical Education, 22 (2), 1–18. Doi:10.1177/1356336X15599009

Kirk, D. 2010. Physical education futures. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Launder, A. ve Piltz, W. (2013). Play Practice. (2nd ed). Champaign, IL: Human Kinetics.

Lee, Y. S. (2011). The effects of a content knowledge workshop on teachers' pedagogical content knowledge and student learning in a soccer unit in middle school physical education. Dissertation Abstracts International, https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1306910331&disposition=inline

Li, W., Kim, I., & Kim, J. (2010). Motivating students and enhancing tactical understanding through teaching game plays: A Play Practice Approach: 2010 OAHPERD Convention, Dayton, OH.

Metzler M.W. ve Mc Cullick B.A. (2008). Chapter 5: Introducing innovation to those who matter most The P-12 pupils’ perceptions of model-based instruction. Journal of Teaching in Physical Education, 27(4), 512–528.

Mirzeoğlu, D. E. (2000). Voleybol dersindeki davranışların öğretiminde yapılanmacı öğrenme etkinliklerinin öğrenci erişi düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Næss, H.S., Säfvenbom, R. ve Standal, O.F. (2014). Running with Dewey: is it possible to learn to enjoy running in High School Physical Education? Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 6:2, 301-315, Doi:10.1080/2159676X.2013.796489

Siedentop, D., Hastie P.A. ve van der Mars H. (2011). Complete guide to sport education. Champaign,IL:Human Kinetics.

Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston.

Tinning, R. (2010). Pedagogy and human movement. Theory, practice, research. London: Routledge.

Ward, P., Kim, I, Ko, B., Li, W. (2015). Effects of improving teachers' content knowledge on teaching and student learning in physical education, Research Quarterly for Exercise and Sport, 86 (2), 130-139. doi: 10.1080/02701367.2014.987908.

Zhang, P., Ward, P., Li, W., Sutherland, S., Goodway, J. (2012) Effects of Play Practice on Teaching Table Tennis Skills, Journal of Teaching in Physical Education, 31, 71-85, Doi:10.1123/jtpe.31.1.71.

Zhang, P., Ward, P., Roderigues-Neto, M. ve Lee, Y. S. (2007). The Effects of Play Practice Instruction on Improving Table Tennis Game Play Skills. Presented at Historic Traditions and Future Directions of Research on Teaching and Teacher Education in Physical Education conference, October 11-14, Pittsburgh, Pennsylvania.