YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI

Öz Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında eğitim-öğretim gören Suriyeli öğrenciler ve Türkçe öğreticisi olarak çalışan öğretmenlerle ilgili internette yer alan haberlerin söylem analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2016 ile 2018 yılları arasında farklı internet sitelerinde yer alan 20 özgün haber T. van Dijk’in sosyo-bilişsel söylem analizi metoduyla çözümlenmiştir. Analizi yapılan haberlerde söylemin varlığı ve hangi unsurlar üzerinden inşa edildiği çalışmanın temel konusudur. Haberlerde yer alan söylemlerin daha çok haber başlığı ve görsel yoluyla üretildiği tespit edilip hâlihazırda medyada temsil edilen olumsuz Suriyeli algısını pekiştirdiği gözlemlenmiştir. Bununla beraber Türkçe öğretimi alanında Suriyeli çocuklara ders verecek öğretmenlerin de atanamayan öğretmenler söylemi çerçevesinde inşa edildiği görülmektedir. Böylece dil içi ve dil dışı unsurlarla inşa edilen olumsuz söylemin ötekileştirici ve olumsuz bir algı yaratmakta olduğu söylenebilir. 

Kaynakça

Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmaları. M. Binark (Dü.) içinde, Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(22), 123-149.Durna, T., & Kubilay, Ç. (2010). Söylem Kuramları ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi. T. Durna (Dü.) içinde, Medyadan Söylemler (s. 47-81). İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.Erkan, Y., & Gürcan, H. İ. (2001). Habercinin El Rehberi / Soru ve Örneklerle Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Gaillard, P. (1991). Gazetecilik. (M. S. Şakiroğlu, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.Geray, H. (2003). Etkileşimli Demokrasi mi, Masaüstü Sömürgecilik mi? Ankara: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası.Gürcan, H. İ. (1999). Sanal Gazetecilik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.Güzel, M. (2007). Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternet'deki Gençlik Siteleri. M. Binark (Dü.) içinde, Yeni Medya Çalışmaları (s. 177-203). Ankara: Dipnot Yayınları.Hall, S. (2014). İdeoloji ve Kültür Kuramı. Medya Kültür Siyaset, 3. Edisyon, 79-97. (A. Gürata, Çev., & S. İrvan, Derleyici) Pharmakon Kitap.İnal, M. A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin .McQuail, D., & Windahl, S. (2017). İletişim Modelleri -Kitle İletişim Çalışmalarında- (4 b.). (K. Yumlu, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.MEB. (2015). Stratejik Plan (2015-2019). Stratejiler. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf.MEB. (2018, 11 5). https://pictes.meb.gov.tr/izleme/. https://pictes.meb.gov.tr/izleme/: https://pictes.meb.gov.tr/izleme/ adresinden alındı. Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji-Eleştirel haber çözümlemeleri-. Konya: Literatürk Yayınları.Sözen, E. (2014). Söylem<Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç, Refleksivite>. Ankara: Birleşik Yayınları.van Dijk, T. A. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. (G. Ş.-Ü. Atabek, Derleyici) Ankara: Siyasal Kitabevi.

57189 15015

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ERGENLERDE YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER, EBEVEYN TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hulya ERCAN

ÖĞRETİM DOYUMU VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Şule POLAT

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI

Mehmet KESKİN, Ceyhun YÜKSELİR

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINA UYGULANAN FEN EĞİTİM PROGRAMININ FEN ÖĞRENİMİ VE BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevinç ÖLÇER, F. Abide GÜNGÖR AYTAR

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖRNEKLER: TEMEL TANIM, KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR

Duygu ÖREN VURAL, Fulya KULA

BELİREN YETİŞKİNLİK ÖLÇEĞİNİN CİNSİYETE VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ

Nezaket Bilge UZUN, Bilge BAKIR AYĞAR, Mehtap SEZGİN, Arzu GÜL TOPUZ

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ahmet BAŞKAN

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTSEL UYGULAMALARI ÜZERİNE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Aykut DURAK, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA NE KADAR İLİŞKİLENDİREBİLİYOR?

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Türkan SUNGUR, Handan BÜLBÜL