Köprüçay Nehri Epilitik Alg Çeşitliliğinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi

Bu çalışmada Köprüçay Nehri epilitik alg çeşitliliği, Şubat 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında akarsuda belirlenen 7 örnekyerinde incelenmiş, fizikokimyasal parametrelerle çeşitlilik arasındaki ilişki belirlenmiştir. Epilitik alg örneklerinin incelenmesi sonucu, Ochrophyta (121), Chlorophyta (17), Cyanophyta (27), Charophyta (10) ve Euglenophyta (1)’ya ait toplam 176 takson saptanmıştır. Çeşitliliğin belirlenmesinde üç farklı indeks (Margalef, Shannon-Weiner, Simpson çeşitlilik indeksleri) kullanılmış, her üç indekse göre 7. örnekyeri yüksek çeşitlilik gösterirken, en düşük çeşitlilik 1. örnekyerinde belirlenmiştir. Fizikokimyasal değişkenler ile alg çeşitliliği arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi kullanılarak belirlenmiş, çeşitlilik ile fizikokimyasal değişkenler arasındaki korelasyonun istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p

The Relationship with Some Physicochemical Parameters of Köprüçay River Epilithic Algae Diversity

In this study, epilithic algae biodiversity was investigated at 7 station chosen stream between February 2008-January 2009 on Köprüçay River. The relationship between biodiversity with physicochemical parameters was determined. The result of examination of epilithic algae samples, total 176 taxa have been determined belong to Ochrophyta (121), Chlorophyta (17), Cyanophyta (27), Charophyta (10) and Euglenophyta (1). Three different index (Margalef, Shannon-Weiner, Simpson diversity index) have been utilized for determination of biodiversity. According to each of the three index, have been showed 1st station the lowest while 7st station highest biodiversity values. Relationship between Physicochemical parameters and epilithic algae biodiversity was evaluated with spearmen correlation analysis. The correlation between physicochemical parameters and biodiversity were found statistically significant (p<0,01, p<0,05).

Kaynakça

Aksın, M., Çetin, A. K., Yıldırım, V., 1999. Keban Çayı (Elazığ/Türkiye) Algleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1:59-65.

Altuner, Z., 1988. A Study Of The Diatom Flora of The Aras River, Turkey. Nova Hedwigia, 46, 12, 255-263.

Altuner, Z., Pabuçcu, K., 1993. Köprüköy-Deliçermik Alg Florası-I. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 2: 77-90.

Anonymous 2005. Standart Methods for The Examination of Water and Wastewater. Washington, American Public Health Association.

Atıcı, T., Yıldız, K., 1996. Sakarya Nehri Diyatomları. Turkısh Journal of Botany, 20:119-134.

Atıcı, T., 1997. Sakarya Nehri Kirliliği ve Algler. Ekoloji, 24:28-32.

Atıcı T. ve Obalı O., 1999. The Study on Diatoms ın Upper Part of Coruh River, Turkey. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(3): 473-496.

Atıcı, T., Yılmaz, M., Gül, A., Kuru, M., 2003. Delice Irmağı Algleri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16 (1): 9-17.

Baltacı, F., 2000. Su Analiz Metotları. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı,. Ankara.

Barlas, M., Mumcu, M. F., Dirican, S., Solak, C., 2001. Sarıçay (Muğla-Milas)’da Yaşayan Epilitik Diyatomelerın Su Kalitesine Bağlı Olarak İncelenmesi. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Kitabı, 313-322s. Bodrum.

Barlas, M., 1995. Akarsu kirlenmesinin biyolojik ve kimyasal yönden değerlendirilmesi ve kriterleri. Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. su ürünleri Sempozyumu Kitabı. 465-479s.

Bingöl, N.A., Özyurt, M.S., Dayıoğlu, H., Yamık, A., Solak, C. N., 2007. Yukarı Porsuk Çayı (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri. Ekoloji, 62:23-29.

Bourrlly, P., and Couté, A. 1991. Bibliotheca phycologica band 86, Desmidiées de Madagascar, Chlorophyta; Zygophyceae. Berlin-Stuttgart.

Cox, E. J., 1996. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Published by Chapman & Hall, 158s.

Çiçek, N. L., Kalyoncu, H., Akköz, C., Ertan, Ö.O., 2010. Darıören Deresi ve Isparta Çayı (Isparta)’nın epilitik Algleri ve Mevsimsel Dağılımları. Journal of FsheriesSciences.com. 4(1): 78-90. Çiçek, N. L. ve

Ertan, Ö. O., 2012. Köprüçay Nehri Antalya’nın Fiziko-kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji, 84:54-65. Değirmenci, M., 1989.Köprüçay Havzası ve Dolayının (Antalya) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. Ankara. Descy, J.P. and Coste, M., 1990. Utilisation Des Diatomées Benthiques Pourl’evaluation de la Qualite Des Eaux Courantes. Rapport Final, FC contract. Ertan Ö. O. ve Morkoyunlu A. 1998. The algae flora of Aksu Stream (Isparta – Turkey). Turkish Journal of Biology 22: 239–255.

Gόmez, N., 1999. Epipelic Diatoms From The Matanza-Riachuelo River (Argentina), A Highly Polluted Basin From The Pampean : Biotic İndices And Multivariate Analysis. Aquatic Ecosystem Health and Management 2:301-309.

Hustedt, F., 1985. The Pennet Diatoms. Koeltz Scientific Boks Koenigstein. Printed In Gremany.

John, D. M., Whitton, B. A., Brook A. J., 2005. The Freshwater Algal Flora of The Britishisles, An Identification Guide To Freshwater And Terrestrial Algae. Cambridge University Press, United Kingdom. 694p.

Jüttner, I., Heıke, R., Ormerod, S. J., 1996. Diatoms As Indicators Of River Quality In The Nepalese Middle Hills With Consideration of The Effects Of Habitat-Specific Sampling. Freshwater Biology, 36, 475-486.

Kalyoncu, H. ve Barlas, M., 1997. Isparta Deresi’nde Yoğun Olarak Belirlenen Epilitik Diatomların Su Kalitesine Bağlı Olarak Mevsimsel Gelişimleri. IX. Ulusal Su Üürnleri Sempozyumu, 310-325. Eğirdir-Isparta. Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö. O., Gülboy, H., 2004. Ağlasun Deresi’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Epilitik Alglere Göre Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12: 7-14.

Kalyoncu, H., 2006. Isparta Deresi Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Epilitik Diyatomelere Göre Belirlenmesi. SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), 1( 12): 14-25.

Kalyoncu H., Barlas, M. Yorulmaz, B., 2008. Aksu Çayı’nda (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki. Ekoloji, 66:15-22.

Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö. O., 2009. Aksu Çayı’nın Su Kalitesinin Biotik İndekslere (Diyatomlara ve Omurgasızlara Göre) ve Fizikokimyasal Parametrelere Göre İncelenmesi, Organizmaların Su Kalitesi ile İlişkileri. Tübav Bilim Dergisi, 2 (1):46-57.

Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., 1997. Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biyolojik İndeks Yöntemi. Türkiye İç Sular Araştırma Dizisi:II.

Kelly, M. G. and Whitton, B. A., 1995. The Trophic Diatom Index. A New Index for Monitoring Eutrophication in Rivers. Journal Applied Phycology, 7, 433-44.

Kelly, M., 2000. Identification of Common Benthic Diatoms in Rivers. Field Studies, 9, 583-700.

Kelly, M.G., Haıgh, A., Colette, J., Zgrundo, A., 2009. Effect of environmental improvements on the diatoms of the River Axe, southern England. Fottea, 9(2): 343-349.

Kıvrak, E. ve Gürbüz, H., 2010. Tortum Çayı’nın (Erzurum) Epipelik Diyatomeleri ve Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile İlişkisi. Ekoloji, 74:102-109.

Kocataş, A., 2006. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları.

Komárek, J. and Fott, P., 1983. Das Phytoplankton Des Süßwassers. 7. Teil, 1. Hälfte; Chlorophyceae: Chlorococcales, Stuttgart.

Komárek, J. and Anagnostidis K., 2000. Cyanoprokaryota 1. Teil: Chroococcales Süßwasserflora Von Mitteleuropa Band 19/1, Cyanoprokaryota 1. Teil: Chroococcales. Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, 548p.

Komárek, J. and Anagnostidis K., 2008. Cyanoprokaryota 2. Teil: Oscillatoriales. Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg, Printed in Germany.

Kovács, S. C. and Padišak J., Bíró, P., 2006. Temporal Variability of Achnanthidium minutissimum (kützing) Czarnecki and Its Relationship to Chemical and Hydrological Features of the Torna-Stream, Hungary. 6th International Symposium on Use of Alga efor Monitoring Rivers. 133- 138p. 12-16 Sept. 2006, Hungary, Balatonfüred.

Krammer, K, Lange-Bertaloth, 1986. Bacillariophyceae. 1. Teil: Naviculaceae. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/1. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart,New York.

Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1988. Bacillariophyceae. 2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. In: : Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/2. VEB Gustav Fischer Verlag: Jena,

Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1991a. Bacillariophyceae. 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. In: : Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/3. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena.

Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1991b. Bacillariophyceae. 4. Teil: Achnanthaceae, Kritische Ergänzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema, Gesamtliteraturverzeichnis Teil14. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uerd. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/4. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena.

Krebs, C.J., 1989. Ecological Methodology, Harper Collins Publishers, New York.

Küçük, F., 1997. Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. Isparta.

Kwandrans, J., Eloranta P., Kawecka B., Wojtan K., 1998. Use Of Bentic Diatom Communities To Evaluate Water Quality İn Rivers Of Southern Poland. Journal of Applied Phycology 10: 193-201.

Morkoyunlu , A. ve Ertan Ö. O., 1995. Köprüçay Irmağı ( Aksu Deresi)’nda Tespit Edilen Bazı Bacillariophyta Türleri. S.D.Ü Eğirdir Su Ürünleri Fak., Der., 4, 89-97.

Pabuçcu K. ve Altuner Z., 1998. Planctonic Algal Flora of Yeşilırmak River (Tokat) Turkey. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 2: 101-112 .

Pestalozzi, H. G., 1955. Das Phytoplankton Des Süßwassers Band XVI, 4. Teil; Euglenophyceen, 606p. Pestalozzi, H. G., 1968. Das Phytoplankton Des Süßwassers, Band XVI, 1. Teil, Cyanophyta, Germany. 251p

Pestalozzi. H. G., 1982. Das Phytoplankton Des Sußwassers 8. Teil, 1. Hälfte, Conjugatophyceae; Zygnematales und Desmidales, Germany, 542p.

Pestalozzi. H. G., 1983. Das Phytoplankton Des Süßwassers 7. Teil: 1. Hälfte, Chlorophyceae; Chlorococcales, Germany. 513p.

Prescott, G. W., 1973. Algae of Western Great Lake Area. Fifth printing. Printed in Germany, 965p.

Prescott, G.W. 1978. How To Know The Freshwater Algae. Third Edition. Printed In The United States Of America, 293 P.

Round, F. E., 1984. The Ecology of Algae. Cambridge, Cambridge Univ. Press.

Round, F. E., 1993. A Review And Methods For The Use Of Epilithic Diatoms For Detecting And Monitoring Changes In River Water Quality, United Kingdom For HMSO, 65s.

Salomoni, S. E., Rocha, O., Callegro, V. L., Lobo, E.A., 2006. Epilithic Diatoms İndicators Of Water Quality In The Gravatai River, Rio Grande Do Sul, Brazil, Hydrobiology 246:559.

Saplıoğlu, K. ve Çimen, M., 2010. Taban Akışı Ayrımı İçin Yeni Bir Yöntem. E-Journal of New World Sciences Academy 5 (4):580-589.

Snoeıjs, P., 1995. Effects Of Salinity On Epiphytic Diatom Communities On Piyalella Littoralis (Phaeophyceae) İn Baltic Sea. Ecoscience, 2 (4), 332-394 p.

Sonneman, J. A., Walsh, C. J., Breen, P. F., Sharpe, A. K., 2001. Effects Of Urbanization On Streams Of The Melbourne Region, Victoria, Australia. II. Benthic Diyatome Communities. Freshwater Biology 46:(553-565).

Türkmen ve Kazancı, 2010. Review ofHydrobiology. Applications of various biodiversity indices to benthic macroinvertebrate assemblages in streams of a national park in Turkey. 3,2: 111125.

Yavuz O. G. ve Çetin A. K., 2000. Cip Çayı (Elazığ,Türkiye) Pelajik Bölge Algleri ve Mevsimsel Değişimleri, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 12(2): 29-35.

Yıldız, K. ve Atıcı T., 1996. Ankara Çayı Diyatomları, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 59-87.