İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması

Bu çalışma, 2007-2016 yılları arasında balıkçı gemilerinin sayısı, özel tüketim vergisiz akaryakıt sarfiyatı ve karaya çıkarılan toplam avcılık miktarı ile Türkiye ve İskenderun Körfezi arasındaki karşılaştırmayı kapsamaktadır. Çalışma süresi olan 10 yıllık dönemde İskenderun Körfezi limanlarına kayıtlı toplam 7325 aktif balıkçı gemisi ile 58.328 ton yakıta karşılık 76.513,9 ton deniz ürünü avlanmıştır. 10 yıllık veri setlerinden, İskenderun Körfezi balıkçı gemilerine yapılan yakıt sübvansiyonu miktarı 74.059.000 ₺  olarak hesaplanmıştır. Türkiye genelinde yine on yıllık zaman periyodunda, limanlara kayıtlı toplam 154.124 adet balıkçı gemisi ile 4.091.497 ton deniz ürünü avlanmış ve 841.114 ton yakıt sarfedilmiştir. Çalışma dönemi boyunca balıkçı gemilerine yapılan yakıt sübvansiyon miktarı 1.320.910.856 ₺ olarak hesaplanmıştır.

Fuel Consumption (special consumption tax-free) and Fishery Quantity of IskenderunRegistered Fishing Vessels and the Comparison to the All Other Fishing Vessels

This study covers the comparison of Turkey and Iskenderun Bay with regard to the number of fishing vessels, fuel subvention with special consumption tax-free and total amount of caught sea fish between 2007 and 2016. During ten-years period of this study, a total of 7325 fishing vessel registered to İskenderun bay ports provided 76.513,9 tons of fishery yield with spending 58.328 metric tons of fuel. The amount of fuel subvention to fishing vessels in this period was calculated as 74.059.000 ₺. In the same ten years of time period in Turkey as a whole, a total of 154.124 fishing vessels registered to Turkey ports provided 4.091.497 tons of fishery production with spending 841.114 tons of fuel. The amount of fuel subvention to fishing vessels in this period was 1.320.910.856 ₺. 

Kaynakça

Referans1Anonim (2013). Kalkınma Bakanlığı 1. Kalkınma Planı 2014-2018 Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu023(s. xiv).

Referans2BSGM, 2017. https://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf

Referans3Çiçek, E., Avşar, D. & Birecikligil, S. (2012). Karataş Kıyıları (İskenderun Körfezi) İçin Pagellus Erythrinus (Linnaeus,1758) Popülasyonuna Ait, Yaş, Büyüme ve Ölüm Parametreleri, Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 1 (2012)58-67.

Referans4Çoker, T., Akyol, O. (2014). An overview on the fish diversity in the coasts of Turkish Republic of Northern Cyprus (Mediterranean), Ege J Fish Aqua Sci 31(2): 113-118. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.2.08

Referans5Demirci, A. (2006). Kuzey Doğu Akdeniz Derin Deniz Trol Balıkçılığı Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 157 s.

Referans6DTO(2017).http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/Deniz%20Ticareti%20Dergisi/subat_ek_2017.pdf

Referans7Eurostat (2017). http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=mar_mt_am_csvi&lang=en

Referans8Gelir İdaresi Başkanlığı (2017). http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-ilgiler/ozel-tuketim-vergisi-tutarlari-ve oranlari.

Referans9Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Sirküleri (2017). Tarih/No: 31.03.2017/262, Sayı:2785, P: 4-6, İstanbul.

Referans10Göktay, S., Göncüoğlu, H., & Ünal, V. (2015). Türkiye’de Birinci Kuşak Balıkçı Gemileri Geri-Alım Programının Değerlendirilmesi,18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, 1-4 Eylül, İzmir.

Referans11 Kotan, Ö. (2015). Avrupa Birliği’nde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Durumu,Yönetimi ve Türkiye İle Karşılaştırılması, A.B. Uzmanlık Tezi, S. 71. Ankara.

Referans12Oral, M. (2010). Alien Fish Species In The Mediterranean-Black Sea Basin, J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 16(1): 87-132.

Referans13Schau, E.M., Ellingsen, H., Endal, A., & Aanondsen, S.A. (2009). Energy consumption in the Norwegian fisheries, Journal of Cleaner Production, 17, 325-334.Sumaila, U. R., Teh, L., Watson, R., Tyedmers, P., & Pauly, D. (2008). Fuel price increase, subsidies, overcapacity, and resource sustainability, ICES Journal of Marine Science, 65: 832–840.

Referans14Suuronen, P., Chopin, F., Glass, C., Løkkeborg, S., Matsushita, Y., Queirolo, D., & Rihan, D. (2012). Low impact and fuel efficient fishing—Looking beyond the horizon, Fisheries Research, 119-12, 135-146.

Referans15Seçer, S., Korkmaz, A.Ş., Dinçer, C., Atar, H.H., Seçer, F.S., & Keskin, E. (2016). Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Avcılığı. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/f452c63f81d0105_ek.pdf

Referans16Şahinler, S., Can, M.F., Görgülü, Ö. & İğne, K.D. (2005). Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma, Science and J. of Fırat Univ. 17 (4), 605-611.

Referans17TUİK. (2017). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

Referans18UDHB, (2017). https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp

Referans19Yılmaz, A.B. (2015). Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Gıda Güvenliği Balıkçılık Yönetimi ve Desteklemeleri, A.B. Uzmanlık Tezi. Ankara.

Referans20Ziegler, F., Hornborg, S. (2014). Stock size matters more than vessel size: The fuel effiency of Swedish demersal trawl fisheries 2002-2014, Marine Policy 44, 72-81.