Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykissy nda Yersinia ruckerVyt Karşı Enrofloksasinin Etkisi

Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularına banyo şeklindeki uygulanan enrofloksasin’in versiniosis’e karşı etkisi araştırıldı. Çalışmada ağırlıkları yaklaşık 0,606 g olan toplam 240 adet balık kullanıldı. Balıklar öncelikle 2 dakika silre ile, 9.8 x 10* hücre ad1 canlı Yersitıia ruckeri bakterisi ile banyo yaptırılarak infekıe edildi. Daha sonra enfekte balıklara 2,5 mg/L enrofloksasin dozu ile uygulamanın 1, 3 ve 5. günlerinde; 30, 60 ve 180 dk.’lık farklı banyolar yaptırıldı. Ölüm oranlan 21 gün boyunca gözlendi. Deneysel ve kontrol gnıbu balıklannın ölüm yüzdeleri ve nisbi hayatta kalma oranları (RPS) tespit edildi. Y. ruckeri'ye karşı gmpların sırasıyla % 77.44, % 71.43 ve % 60.33 RPS gösterdiği kaydedildi. Kontrol grubunda ise balıkların % 93,33'ünün öldüğü tespit edildi.

The Effect of Enrofloxacin Against Yersinia ruckeri on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

in this study, the proteetion of fry rainbovv trout (Oncorhynchus mykiss) against Yersiniosis was evaluated follovving the enrofloxacin administered by the immersion route. The weight of the 240 fısh used in this study was 0.606 g. Fish were İnfected by dip (2 min) with l x JO7 cells mİ"1 Jive Y. ruckeri, After. batlı concentration of 2.5 mg/L enrofloxacin dose were tested for up to 30, 60 and 180 minute on 1, 3 and 5 days of experinıent. Mortalities were monitored över 21 days. The results were evaluated by determined the percentage mortality in the control and experimental groups and the relative percentage of survival (RPS) was calculated. Upon challenge with K ruckeri. RPS as 77.44%, 71.43% and 60.23% was recorded. The mortality in the controJ group was 93.33%.

13146 5929

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) Yumurtasından Havyar Yapımı ve Bazı Kimyasal Parametreler Üzerine Araştırmalar

Emine ÖZPOLAT, Bahri PATIR

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykissy nda Yersinia ruckerVyt Karşı Enrofloksasinin Etkisi

Cebrahil TÜRK, H. Bayram GÖKHAN, Mikail ÖZCAN, Ünal İSPİR

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Görülen Costiasis Enfestasyonu ve Tedavisi

Fikri BALTA, Şevki KAYIŞ, Zeynep Dengiz BALTA

Mersin İli Elvanlı Köyü’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, YValbaum, 1792) Yetiştiriciliği Yapılan Su Kaynaklarında Bakteriyel Yükün Araştırılması

Selmin ÖZER, Pınar BULDUKLU, Ersin ÖZER, Orhan Özkan AKOL

Bazı Bitki Özütlerinin Önemli Alabalık Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkileri

Hakan Türker, Arzu U. Türker

Balık Hastalıkları ile İlgili Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi

Necla TÜRK, Murat YABANLI

Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss VValbaum, 1792)’nın Değerlendirilme Şekilleri

Levent İZCİ, Ali GÜNLÜ, Şengül BİLGİN

Gökkuşağı Alabalığı {Oncorhynchus mykiss W.,1792) Havyarında Starter Kültür Kullanımının Raf Ömrü Üzerine Etkisi

Gülderen KURTKAYA, Özden BAŞTÜRK

Fırat Nehri Gökkuşağı Alabalığı (Otıcorhynchus nıykiss)' nın Yaş Gruplarına Göre Bazı Organları ile Et Yerimi Arasındaki İlişki

Rahmi AYDIN, Mevlüt Şener URAL, Mehmet Nuri ÇAKMAK, Dursun ŞEN

Appropriate Trout Feed Protects Environment and Resuits in Valuable Human Foodstufîs

Werner STEFFENS