MOTOR GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN KABA VE İNCE MOTOR BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz Buaraştırmada kaba ve ince motor becerilerin kullanılmasını içeren 10 oturum ve40 etkinlikten oluşan motor gelişim eğitim programının 5-6 yaş çocuklarınınkaba ve ince motor gelişimlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçdoğrultusunda araştırmanın çalışma grubuna Malatya il merkezinde tesadüfenseçilen bir anaokuluna devam eden 50 çocuk (25 kontrol-25 deney) dâhiledilmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenkullanılmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilengenel bilgi formu ile kaba ve ince motor becerilerin kullanımını içeren motorgelişim değerlendirme formu kullanılmıştır. Formda toplam 23 madde yeralmaktadır. Formdaki maddelerin çocuklar tarafından gerçekleştirilipgerçekleştirilmediği araştırmacı tarafından belirlenen uygulama yönergesi vemateryaller ile değerlendirilmiştir. Verileri analiz etmek için SPSS 22 paket programıkullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden grup içikarşılaştırmalarda Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, gruplar arasıkarşılaştırmalarda Paired Sample t Testi kullanılmıştır. Sonuçta; çocuklarınkaba ve ince motor gelişimlerinde deney ve kontrol grubu arasında deney grubulehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

motor gelişim, kaba motor

Kaynakça

Akın, S. (2015). Okul öncesi 60-72 aylık çocukların temel motor beceri gelişiminde eğitsel oyunların etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Akın, S. (2006). Basketboldaki top hâkimiyeti çalışmalarının öğretilebilir zihinsel engelli çocukların el beceri gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Altınkök, M. (2017). The effect of coordinated teaching method practices on motor some motor skills of 6-year-old children, Eurasian Journal of Educational Research, 68, 49-61.

Altınkök, M. (2006). Temel motor hareketlerin geliştirilmesini içeren özel beden eğitimi program tasarısının 5-6 yaş çocukların temel motor hareketlerin gelişimine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Beken, S. (2009). Montessori yöntemi etkinliklerinin 5–6 yaş çocuklarının el becerilerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Bıçakçı, M. (2015). Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde gelişim içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Boz, M. ve Güngör Aytar, A. (2012). Okul öncesi çocuklarında temel hareket eğitim programının hareket becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 51-59.

Boz, M. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklara uygulanan temel hareket eğitim programının hareket becerilerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Coşkun, A. (2010). Küçük yaşta yoğun spor yapan çocuklarda, bilişsel yapının ve motor gelişimin insan çizim ve motor gelişim testleriyle araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çelebi, B. (2010). Hareket eğitiminin okulöncesi eğitim kurumlarındaki 5–6 yaş grubu çocuklarda fiziksel ve motor gelişime etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Çelebioğlu Markoç, Ö. (2011). 4-5 yaş grubu çocuklarına yönelik hazırlanan erken müdahale programının etkililiğinin belirlenmesi: Çanakkale ili örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Dursun, M. Z. (2004). Temel Becerileri içeren özel beden eğitimi program tasarısının okulöncesi 6 yaş çocukların motor beceri erişileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Ankara.

Erdiller, Z. B. (2010). Erken çocukluk eğitiminde temel kuram ve yaklaşımlar. (Ed. İ. H. Diken). Erken çocukluk eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gallahue, D. L., Ozmun, J. C. & Goodway, J. D. (2014). Motor gelişimi anlamak. Bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler. (Çev. D. S. Özer ve A. Aktop). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Garcia, C. & Garcia, L. (2006). A motor developmentand motor learning perspective. JOPERD. 77(8), 31-33.

Goodway, J. D. & Branta, C. F. (2003). Influence of a motor skill intervention on fundamental motor skill development of disadvantaged preschool children. Research Quarterly For Exercise And Sport. 74(1), 36-46.

Goran, M. I. (1998) Measurement issues related to studies of childhood obesity: Assessment of body composition, body fat distirbution. Physical activity and food ıntake. Pediatrics. 101(3),505.

Gray, Ty-Am., & Judy, O. (2003). Primary school students' choices for a healthy active lifestyle. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 74(6), 52-57.

Guillaume, M. (1999). Socioeconomic and psychosocial conditions of parents and cardiovascular risk factors in their children. Luxemburg: Acta Pediatri.

Güven, N. M. (2005). Okul öncesi ve ilköğretimde beden eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Magill, R. A. (2010). Motor öğrenme ve kontrol: kavramlar ve uygulamalar. Boston, MA: McGraw-Hill.

Marshall, J. D. & Bouffard, M. (1997). The effects of quality daily physical education on movement competency in obese versus nonobese children. Adapted Physical Activity Quarterly. 14, 222-237.

MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

Mengütay, S. (2005). Çocuklarda hareket gelişimi ve spor. İstanbul: Morpa Yayıncılık.

Moore K. & Lynn, L. (2003). Does early physical activity predict body fat change throughout childhood? PreventiveMedicine. 37, 10-17.

Nazario, F. P. & Vieira L.l.J. (2013). Spor context and the motor development of children. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum. 16, 86-95.

Özdenk, Ç. (2007). 6 yaş grubu öğrencilerinin psikomotor gelişimlerinin sağlanmasında oyunun yeri ve önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Özer, D. S. ve Özer, M. K. (2016). Çocuklarda motor gelişim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Robinson L. E. & Goodway J. D. (2009). Instructional climates in preschool children who are at-risk. Part I: Object-control skill development. Research Quarterly For Exercise And Sport. 80, 3.

Salaj S., Krmpotic, M. & Stamenkovic. (2016). Are specific programs a threat to overall motor development of preschool children. Kinesiologia Slovenica 22, 47-55.

Sert, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin motor gelişim alanına ilişkin görüşlerinin ve uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şentürk, U., Yılmaz, A. ve Gönener, U. (2015). Okul öncesi dönemde motor gelişime yönelik hareket eğitimi ve oyun çalışmalarının içerik analizi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi. 10(2), 4-12.

Tavşancıl, E.(2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Tercan, H., Dursun, Ş. S. ve Yıldız Bıçakçı, M. (2015). Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi tipik (normal) gelişim gösteren çocukların gelişimsel özellikleri. Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde (0-36 ay) gelişim, duyuların gelişimi ve desteklenmesi. (Ed. M. Yıldız Bıçakçı). Ankara: Eğiten Kitap.

Tüfekçioğlu, E. (2008). Okul öncesi 4-6 yaş çocuklarında algısal motor gelişim programlarının denge ve çabukluk üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 5(2), 1-11.

Tzuriel, D., & Egozi, G. (2010). Gender differences in spatila ability of young children: the effects of training and processing strategies. Child Development, 81(5), 1417-1430.

Yavuzer, H. (1999). Anne-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldız-Bıçakçı, M. (2009). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişim alanlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yurdugül, H. (2005, Eylül). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

92589 22960

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇOCUKLARIN İKİNCİ DİL KAZANİM SÜREÇLERİ: KAPSAMLI BİR LİTERATÜR TARAMASI

Şeyda Deniz TARIM

MOTOR GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN KABA VE İNCE MOTOR BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ayşegül ULUTAŞ, Esra DEMİR, E. Hilal YAYAN

GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE YABANCI KİŞİLERDEN KORUNMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Metehan KUTLU, Onur KURT

ÜSTÜN ZEKÂLI VE NORMAL ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

İbrahim BAYAZIT, Nihat KOÇYİĞİT

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KOPYA ÇEKME TUTUMLARI

Mustafa ADIBATMAZ, Fatma Betül KURNAZ

FEN BİLİMLERİ 3 VE 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI İLE DERS KİTAPLARININ YER TEMELLİ EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nihal YILDIZ YILMAZ, Gizem TABARU

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE OYUN VE ŞARKIYI KULLANMA DURUMLARI

Ahmet YIKMIŞ, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Mehtap KOT, Burcu AKTAŞ

CEDAW ÖNCESİ VE SONRASI ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FAKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa KÜKRER, İbrahim KIBRIS

PROAKTİF KİŞİLİĞİN ÖZNEL ZİNDELİK İLE MERAK ARASINDAKİ İLIŞKİDE ARACILIK ETKİSİ

Eyüp ÇELİK, Pınar TOPÇUOĞLU

DİJİTAL DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERSE BAĞLILIKLARINA ETKİSİ: İKİ FARKLI OKULDA DURUM

M. Betül YILMAZ