İngilizce Hazırlık Programındaki Öğrenci ve Okutmanların İngilizce Konuşma Sınavlarına Dair Görüşleri

Öz Nitel bir araştırma desenine sahip bu çalışma, İngilizceyi yabancıdil olarak öğrenen üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin ve İngilizceokutmanlarının akademik yıl içerisinde yapılan İngilizce konuşma sınavlarınailişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya İngilizce hazırlıkbölümünde amaca dayalı örneklem tekniğiyle belirlenmiş 30 öğrenci ve beşokutman katılmıştır. Veriler 2015-2016 akademik yılının bahar dönemindekatılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerle toplanmış,elde edilen nitel veriler Creswell (2009)’un nitel içerik analizi şemasınabağlı kalınarak incelenmiştir. Sonuçlar konuşma sınavının öğrencilerin yabancıdilde konuşma kaygısının düzeyini artırsa da hem öğrenciler hem okutmanlarüzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Ayrıca, konuşma sınavınınuygulanması ile ilgili yaşanan sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelikbazı öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods Approaches. Sage: Thousand Oakes.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.

Duran, Ö. (2011). Teachers’ and students’ perceptions about classroom-based speaking tests and their washback (Unpublished MA Thesis). Bilkent University, Turkey.

Fulcher, G. (2003). Testing second language speaking. NY, USA: Taylor & Francis.

Güllüoğlu, Ö. (2004). Attitudes towards testing speaking at Gazi university preparatory school of English and suggested speaking test (Unpublished MA Thesis). Gazi University, Turkey.

Hughes, A. (2003). Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Kim, Y. H. (2009). An investigation into native and non-native teachers’ judgments of oral English performance: A mixed methods approach. Language Testing, 26 (2), 187-217.

Kitao, S. & Kitao, K. (1996). Testing speaking. Retrieved from http://ilc2.doshisha.ac.jp/users/kkitao/library/article/test/speaking.htm.Retrieved February 17, 2009

Lado, R. (1961). Language testing: The construction and use of foreign language tests: A teacher’s book. New York: McGrow-Hill Book Company.

Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

Lozovska-Güneş, A. (2010). Differences and challenges involved in the assessment of speaking skill: The case of three universities in Ankara (Unpublished MA Thesis). Middle East Technical University, Turkey.

Nakamura, Y. (1997). Establishing construct validity of an English speaking test. Journal of Communication, 6, 13-30.

Nunan, D. (1992). Research methods in language teaching. Melbourne: Cambridge Language Teaching Library.

Öztürk, G., & Gürbüz, N. (2014). Speaking anxiety among Turkish EFL learners: The case at a state university. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 1-17.

Sak, G. (2008). An investigation of the validity and reliability of the speaking exam at a Turkish university (Unpublished MA Thesis). Middle East Technical University, Turkey.

Sayın, B. A. (2015). Exploring anxiety in speaking exams and how it affects students’ performance. International Journal of Education and Social Science, 2 (12), 112-118.

Stricker, L., & Attali, Y. (2010). Test takers’ attitudes about the TOEFL IBT (TOEFL IBT Research Report No. 13). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.