Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Günümüzde üniversitelerin temel işlevleri, "eğitim","topluma hizmet" ve "araştırma" olarak ifade edilirken, bu işlevler arasında önemli bir yeri olan araştırma süreç ve sonuçlarının paylaşımında bilimsel yayınların önemi gittikçe artmaktadır.

Ancak hızla gelişen teknolojinin araştırma ve iletişim alanlarında sağladığı olanakların bir sonucu olarak, bilginin üretiminde ve paylaşımındaki çok hızlı artış, nicelik yönünden olumlu bir görünüm sergilerken, yanında nitelikle ilgili bazı sorunları ortaya çıkarmaya başlamıştır.

Bu noktalardan hareketle, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  yeni bir yapılanma süreci başlatmış, derginin hazırlanması ve yayınlanması sürecini kurumsallaştırmak için bazı adımlar atmıştır. Özellikle de yayınların bilimselliği konusunda ödün verilmeyecek standartlar koymak ve niteliği yükseltmek için, değişik konu alanlarında, alana hâkimiyeti ve nitelikli çalışmaları ile beğeni toplamış bilim insanlarından oluşmuş bir alan hakemleri listesi düzenlenmiştir.

Yukarıda sözü edilen konularda duyarlığı olan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, YILDA İKİ KEZ YAYINLANAN HAKEMLİ BİR BİLİMSEL DERGİDİR.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde, eğitim bilimlerindeki tüm alanlar ile eğitimi ilgilendiren disiplinler arası konularda, ÖZGÜN, DAHA ÖNCE BAŞKA BİR DERGİDE YAYINLANMAMIŞ,

·        Deneysel veya tarama türü çalışmalar,

·        Derlemeler,

·        Değerlendirme çalışmaları,

·        Model önerileri,

·        Tartışmalar ve

·        Meta analiz çalışmaları     

yayınlanır.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesinin belirlemiş olduğu aşağıdaki TEMEL İLKELERİ BENİMSER.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNİN TEMEL İLKELERİ

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Uludağ Üniversitesi, Atatürk ilke ve devrimlerini vazgeçilmez yol gösterici olarak kabul eder. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve bölünmez bir bütün olan Cumhuriyetimizin varlığı ve gelişimi için koşulsuz ve kısıtlamasız çaba harcar.

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda özgürce üretilebildiği ve yayılabildiği, bilimsel gerçekler dışında hiçbir gücün etkili olmadığı bir ortam oluşturur. Bu doğrultuda tüm çalışanlarını ve öğrencilerini teşvik eder ve ödüllendirir.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerekçelerle  belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçü ve üslupla karşı çıkar.

NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME

Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine üstün mesleki beceriler kazandırmanın yanı sıra, kültürel ve sosyal yanı kuvvetli, etik kurallara bağlı, liderlik özelliğine sahip bireyler yetiştirerek toplumun refah ve mutluluğu için görev üstlenmelerini sağlar. Ayrıca, geleceğin bilim insanının yetiştirilmesi için araştırıcılığı özendirir

KATILIMCI YÖNETİM

Uludağ Üniversitesi, akademisyenlerinin üniversitenin geleceğini belirlemede söz sahibi olduğu, geniş tabanlı kurullarla tüm öğretim üyelerinin bilgi ve yeteneklerinden yararlanıldığı, planlı bir yönetim sistemini benimser.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Uludağ Üniversitesi, eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini;  öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

YAŞAM BOYU EĞİTİM

Uludağ Üniversitesi, toplumun her kesimine, gelişen ülke ve dünya koşullarının getirdiği yenilik ve değişimlerin, gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması ile insanların yaşam boyu etkin ve üretken kalabilmelerinin gerekliliğine inanır.

DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM

Uludağ Üniversitesi bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birlikteliğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler

ÖĞRENCİYE DESTEK

Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine sevgi, saygı ve anlayış ile yaklaşarak, eğitimleri için gerekli desteği sağlar. Öğrencilerinin sosyal ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve çalışma hayatına başarı ile katılmalarında kurumsal ve kurum dışı her türlü olanakların sağlanmasını görev bilir.

TOPLUMA HİZMET

Uludağ Üniversitesi toplumun sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi ve topluma sunmayı, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER

Uludağ Üniversitesi ürettiği kültürel ve sanatsal değerleri toplumla paylaşmayı; sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaları toplumun değişik kesimleri ile birlikte yürütmeyi görev kabul eder.