VİYOLONSEL EĞİTİMİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ALANA KATKISI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Öz Viyolonsel eğitimiyle ilgili araştırmaların içerik olarak nasıl bir eğilim gösterdiğini belirlemek; bu araştırma sonuçlarının viyolonsel eğitimi alanına katkısını ve sunulan önerilerin sahada uygulanabilirliğini değerlendirmek, bu araştırmanın temel amacıdır. Bu doğrultuda çalışmaya viyolonsel eğitimiyle ilgili Türkiye’de eğitim fakültelerinde yapılan tezler ile eğitim fakültesi dergilerinde yayımlanan makaleler dahil edilmiştir. Bu çerçevede araştırma bir durum çalışmasıdır. Araştırma, iki aşamada ve iki nitel veri toplama tekniği ile yürütülmüştür. İlk olarak viyolonsel eğitimiyle ilgili tezler ve makaleler bir döküm niteliğinde derlenmiş ve incelenmiştir. 52 araştırma, kategorisel olarak analiz edilmiştir. Daha sonra viyolonsel eğitimiyle ilgili araştırmaların sonuç ve önerileri, alana katkısı ve uygulanabilirliği açısından 10 viyolonsel eğitimcisinin görüşüne sunulmuştur. Görüşme verileri, tematik olarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak viyolonsel eğitimiyle ilgili araştırmaların belirli konular etrafında yoğunlaştığı; araştırmaların genellikle alanda bilinen durumları ve uygulanan yöntem-teknikleri doğrulama düzeyinde kaldığı; yeni önerilerin bir kısmının ise Türkiye’de viyolonsel eğitimi bağlamında uygulanabilir olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda yeni araştırmalarda tekrara düşülmesinin önüne geçilebileceği; çalışmalarda yeni yöntem, teknik ve yaklaşımların uygulamasını içeren deneysel araştırmalara ağırlık verilebileceği; viyolonsel eğitimiyle ilgili yapılacak çalışmaların temel müzik eğitimi ile özengen müzik eğitimini de hedeflemesinin alana yenilik getirebileceğine ilişkin öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

Aktaş-Cansız, M. (2016). Nitel veri toplama araçları. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (339-343). Ankara: Pegem Akademi.

Demirbatır, R. E. (2001). Yaylı çalgılar yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 143-150.

Saraç, A. G. (1996). Türkiye’de eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde çalgı eğitiminin bir boyutu olarak viyolonsel öğretim programlarında belirlenen devinişsel hedefler ve hedef davranışların gerçekleşme dereceleri Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Sertöz, A. (2003). Dünya viyolonsel ekollerinin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki viyolonsel eğitimine yansımaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi: Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. Ankara: Evrensel Müzikevi.

Yıldırım-Orhan, Ş. (2011). Türkiye’de viyolonsel alanında yapılmış yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 701-716.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

56949 14962

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Hafız BEK, Buket ŞEN

ÖĞRETMENLERİN İŞLERİNİ ANLAMLI BULMA DÜZEYLERİ VE İŞLERİNİ ANLAMLI BULMALARINI ETKİLEYEN ETMENLER

Burcu TOPTAŞ

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ VERİLEN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Arslan BAYRAM, Süleyman Davut GÖKER, Hakan Serhan SARIKAYA, Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARA DİL ÖĞRETİMİ ALANINDA EĞİTİMİ

Nesrin ORUÇ ERTÜRK, Aylin KÖYALAN, Feryal ÇUBUKÇU

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Munise SEÇKİN KAPUCU

ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ RESİMLERİN METİNLERLE UYUM DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Adem İŞCAN, Ahmet Turan CIMBIZ

İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN ONUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE SINIF İÇİ UYGULAMALARA YANSIMASI

Fulya SOĞUKSU, Berna ASLAN

SOYUTTAN SOMUTA, SANALDAN GERÇEĞE: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR

Hıdır Karaduman

SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Cem ASLAN, Necdet KARASU

ERKEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRONOTİPE GÖRE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

Neşe TOKTAŞ, K. Alparslan ERDEM, Onur YETİK