ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI

Öz Bu araştırmanın amacı öğrenci görüşlerine göre öğretim elemanlarının farklılıklara ilişkin yaklaşımlarını betimlemektir. Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilen bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 18 üniversite son sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Analiz sonucunda 3 tema oluşturulmuştur. Bu temalar; “Gökkuşağının renkleri”, “Renkleri görebilmek mi yoksa renkkörlüğü mü” ve “Gökkuşağının ışığı: Farklılıkların yöneticisi”dir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerine göre öğretim elemanlarının farklılıklara ilişkin olumlu yaklaşımlara sahip olmalarına rağmen, bazılarının farklılıkları bastırmaya ve kendi fikrini kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin farklılıkların yönetildiği bir üniversitedeki yöneticinin sahip olması gereken kişisel özellikler ve göstermesi gereken davranışlar olduğunu düşündüğü anlaşılmıştır.

Kaynakça

Atasoy, Z. (2012). Farklılıkların yönetimi: Üniversite öğrencilerinin ayrımcılık algısının öğrenci başarı düzeyine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cox, T. (1994). Cultural diversity in organizations: Theory, research and practice. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir) (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Danullis, M., Dehling, S., & Pralica, S. (2004). Diversity management: A new paradigm. (MBA). Kristianstad University, Sweden.

Damgacı, F. K., & Aydın, H. (2013). Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 325-341.

Erdem, A. R. ve Sarıtaş, E. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretim elemanlarının davranışlarının demokratikliğine ilişkin algıları (PAÜ örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 525-538.

Ergün, M., Duman, T., Kıncal, R. Y. ve Arıbaş, S. (1999) İdeal bir öğretim elemanının özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1–11.

Esty, K. C., Griffin, R., & Hirsch, M. S. (1995). Workplace diversity. Adams Media.

Hubbard, E. (2004a). The manager's pocket guide to diversity management. Human Resource Development.

Hubbard, E. (2004b). The diversity scorecard: Evaluating the impact of diversity on organizational performance. Routledge.

Khrais, N. (2013). Math, Science, and Social Studies teachers' attitudes toward diversity and accommodation of diversity with reference to culturally and linguistically diverse seventh, eighth, and ninth grade students in a mid-south State. Unpublished PhD Dissertation, University of Arkansas, Arkansas.

Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, 8 (1), 5-31.

Kreitz, P. A. (2007). Best practices for managing organizational diversity. The Journal of Academic Librarianship, 34 (2), 101-120.

Maruyama, G., & Moreno, J. F. (2000). University faculty views about the value of diversity on campus and in the classroom. In Alger, Chapa, Gudeman, Marin, Maruyama, Milem, Moreno, Wilds (Eds.), Does diversity make a difference? Three research studies on diversity in college classrooms (pp. 9-35), Washington DC: ACE.

Memduhoğlu, H. B. (2008). Küresel ulusal ve örgütsel bağlamda farklılıkları yönetme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Merriam, S.B. (2002). Introduction to qualitative research. In Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis (pp. 3-17). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

van Middelkoop, D., Ballafkih, H., & Meerman, M. (2017). Understanding diversity: A Dutch case study on teachers’ attitudes towards their diverse student population. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9 (1), 1-19.

Military Leadership Diversity Commision. (2010). Effective Diversity Leadership: Definition and Practices [Issue Paper #29]. Arlington VA: Military Leadership Diversity Commision.

Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına yaklaşım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (4), 65-96.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.