Cilt: 18 - Sayı : 4
OKUL MÜDÜRLERİNİN ZÜMRE ÇALIŞMALARINI YÖNETEBİLME DURUMU
SCHOOL PRINCIPALS' MANAGEMENT OF BOARDS OF TEACHERS' STUDIES
Şenyurt YENİPINAR

28 8

Türk Eğitim Sisteminde sınıf/alan öğretmenlerinin birbirlerini desteklemeleri ve birlikte çalışmaları amacıyla zümreler oluşturulmuştur. Zümrelerin yönetilmesi okul müdürlerinin yetki ve sorumluluğundadır. Bu sebeple okul müdürleri, yönetim süreçlerini zümre faaliyetlerine uygulamak durumundadırlar. Araştırmada okul müdürlerinin zümre çalışmalarında yönetim süreçlerini nasıl uyguladıkları öğretmen algılarına dayalı olarak belirlemeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasının iç içe geçmiş çoklu durum deseni kullanılmıştır. Katılımcılar Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan illerinden okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden köy, ilçe ve şehir merkezindeki farklı büyüklüklerdeki okullarda görevli farklı deneyim sürelerine sahip öğretmenlerden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında odak grup görüşmesi ve yarı-yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılmıştır. Veriler betimsel analizi yöntemi ile analiz edilerek sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma sonunda okul müdürlerinin, yönetim süreçlerini zümre çalışmalarına uygulamada tam etkili olamadıkları saptanmıştır. Planlama ve doküman temelli denetimde etkili olmalarına karşın zümre faaliyetlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli örgütleme ve liderlik etmede etkili olmadıkları belirlenmiştir. Okul müdürleri, zümre faaliyetlerinin dışında kalmayı tercih etmektedirler. Sonuçlar ilgili alan yazınla ilişki kurularak tartışılmış, uygulamaya dönük olarak yöneticilerin, zümre yönetimi konusunda bilinçlendirilmeleri; öğretmenlerin zümre çalışmaların önemi konusunda eğitilmesi, mevzuat düzenlemelerinde zümre çalışmaları yönetiminin dikkate alınması araştırmacılara yönelik olarak; başka yöntem ve örneklemlerle araştırmaların yapılması, zümre çalışmaları ile ilgi dokümanların incelenmesi, orta ve üst kademe eğitim yöneticilerinin katıldığı araştırmaların yapılması önerilerinde bulunulmuştur.
In Turkish education system, boards of teachers are constituted to enable primary school/branch teachers to study together or support each other. Based on the teachers' perceptions, this research tried to identify how school principals employ management processes in boards of teachers' studies. Multiple case studies which is a type of case study in qualitative research design, was used in the research. The participants of the research consisted of the teachers who work in primary, lower secondary and upper secondary schools. Focus group and semi-structured interview techniques were utilized to collect the data. The data was analyzed through descriptive analysis method. As a result of the study, it was found that the school principals are not fully effective to employ management processes in the boards of teachers' studies. It was determined that they are effective in planning and document controlling, whereas they are not effective to organize and lead boards of teachers' activities to fulfill their goals. School principals prefer not being involved in board of teachers' activities. The following suggestions for the practical implications were made: School principals' awareness with regard to the management of boards of teachers should be raised; teachers should be trained about the importance of board of teachers' studies; management of board of teachers should be included in legislative arrangement; researchers should conduct their research with different method and samplings; the documents dealing with the board of teachers should be exam.
Anahtar Kelimeler: Zümre çalışmaları, yönetim süreçleri, okul müdürleri, öğretmenler
Anahtar Kelimeler: Board of teachers' studies, management processes, school principals

Kaynakça

Bateman, T. S., ve Snell, S. A. (2016). Yönetim (Çev. S. Besler ve C. Erbil). Ankara, Nobel.

Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası.

Betz, F. (2010). Yönetim stratejisi stratejik yönetim ve enformasyon teknolojisi. (Çev. Ü. Şensoy). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Sistem Ofset Basım Yayın Sanayii ve Tic. Ltd. Şti.

Bursalıoğlu, Z. (2016). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama (13. Baskı). Ankara: Pegem.

Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 103-119.

Cemaloğlu, N. (2018). Yönetim sihirli değnek. 8 Nisan 2018 tarihinde http://www.kamudanhaber.net/güncel/yonetim-sihirli-degnek-h367197.html adresinden erişildi.

Çelebi, N., Vuranok, T. T. ve Hasekioğlu Turgut, I. (2016). Zümre öğretmenlerinin işbirliği düzeyini belirleme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 803-820.

Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). Eurasian Journal of Educational Research, 25.

Dinçer, Ö. (1994). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul, İz Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Eren, R. (2001) Örgütsel Davranış ve yönetim psikolojisi. Ankara: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Eren, E. (2000). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.

Göksoy, S. ve Yenipınar, Ş. (2015) Öğretmenlerin okul zümre öğretmenler kurullarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 205, 26-43.

Gökyer, N. (2011). İlköğretim okulu zümre öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleşme düzeyi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 127-148.

Karal Eyüpoğlu, I. S (2015). Eğitim bölgesi fizik öğretmenleri zümre başkanları kurulunun etkinliği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6 (3), 1-27.

Küçük, M., Ayvacı, H., Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi.

(Koçak, E., Turan, S. ve Aydoğdu, E. (2012). Öğretmenlerin yetki devri, otonomi ve hesap verebilirliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3(5), 117-148.

Lunenburg, F.C.,& Ornstein, A. C. (2013). Eğitim Yönetimi (Çev. Ed. G. Arastaman). Ankara, Nobel.

Mete, Y. A. (2003). İlköğretim okullarında öğretmen yetkilendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Trakya Üniversitesi.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2018a). Resmi Gazete, 29072, 26.07.2014. 15 Şubat 2018 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html adresinden erişildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2018b). Resmi Gazete, 28758, 07.09.2013. 15 Şubat 2018 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ortaogrkurumyon_1/ortaogrkurumyon_1.html adresinden erişildi.

Merrıam, S., B. (2015). Nitel araştırma. (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel.

Özdemir, S., Sezgin, F. ve Koşar, S. (2013). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem.

PEI. (2005). Teachers and Support Staff Working Together Standards and Guidelines A Handbook for Teachers and Support Staff. http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_tssworktog.pdf, 12.03.2018 tarihinde erişildi.

Sertkaya, F. (2017). Zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının yönetim süreçleri açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şahin, E., Maden, S. ve Gedik, M. (2011). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Erzurum il örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1).

Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Wolgast, A. & Fischer, N. (2017). You are not alone: colleague support and goal-oriented cooperation as resources to reduce teachers' stress. Social Psychology of Education, 20 (1), https://doi.org/10.1007/s11218-017-9366-1.

Şenyurt YENİPINAR