Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Öz Bu araştırmada,Fraser (1983) tarafından geliştirilen Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkkültürüne uyarlanması ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırma 364 ortaokul (6-7-8. sınıf) öğrencisinden oluşan birçalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymakiçin Doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizisonuçları, ölçeğin orijinal formundaki altı faktörlü yapının Türk örneklemindedoğrulandığını göstermiştir. Ölçeğin güvenirliği bileşik güvenirlik katsayısıile hesaplanmıştır. Ölçek için hesaplanan bileşik güvenirlik katsayıları,Katılım alt ölçeği için .62, İlişki alt ölçeği için .63, Öğretmen Desteği için.67, Görev Yönelimi için .55, Düzen-Organizasyon için .75 ve KurallarınAçıklığı alt ölçeği için .73 olarak bulunmuştur.  Madde analizi sonucunda, düzeltilmiş maddetoplam korelasyonlarının Katılım alt ölçeği için .41 ile .50 arasında, İlişkialt ölçeği için .45 ile .57 arasında, Öğretmen Desteği alt ölçeği için .39 ile.45 arasında, Görev Yönelimi alt ölçeği için .27 ile .43 arasında,Düzen-Organizasyon alt ölçeği için .40 ile .52 arasında ve Kuralların Açıklığıalt ölçeği için .24 ile .45 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst gruplarınortalamaları arasındaki farkların ölçekte yer alan tüm maddeler için anlamlıolduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

52100 13607

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Gökhan ÖZDEMİR, Gökay YILDIZ

E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Nuh YAVUZALP, Mehmet GÜROL

Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN

KKTC’de Genel Ve Mesleki Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Mustafa SEKBAN, İbrahim Alper KÖSE

Herzberg’in Hijyen Faktörlerinin Çalışanların İşten Ayrılma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Fuat KORKMAZER, Ali AKSOY

Sosyal Bilgiler Dersinde Algılanan Anne-Baba Ve Öğretmen Akademik Katılımının Öğrencilerin Akademik Benlik Kavramlarına ve Sosyal Bilgiler Dersine Bağlılıklarına Etkisi

Şahin DÜNDAR

Ortaöğretimde Okutulan Seçmeli Din Eğitimi Dersleri Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Emel SÜNTER

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışları Ve Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları

Dündar YENER, Mustafa YILMAZ

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Gürcü ERDAMAR, Özden DEMİRKAN, Gülçin SARAÇOĞLU, Gülgün ALPAN

Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Özge ERDOĞAN