OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ

Öz Bu çalışmada, Otistik Çocuklar İçin Uygulama Merkezi II. Kademe eğitim programında yer alan “İç Organlarını Tanıyabilme” konusunun öğretimine yönelik eğitsel bir oyun tasarlanmıştır. Tasarlanan oyunla otizmli öğrencilerin derste aktif olması ve soyut kavramların bulunduğu “iç organlarını tanıyabilme” konusunu eğlenerek öğrenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada olgubilim araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Tasarlan oyunun uygulanabilirliği ile ilgili Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nde görev yapan üç özel eğitim öğretmeni ile görüşülmüş ve oyun, yaşları 12 ve 14 olan otizm tanısı konulmuş iki erkek öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakatlar ve informal gözlemler kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına dayanarak tasarlanan oyunun “iç organlarını tanıyabilme” konusunun öğretiminde uygulanabilir bir eğitsel oyun olduğu sonucuna varılmış, tasarlanan oyuna ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Kaynakça

KAYNAKÇAAlıcı, D. (2016). Fen ve Teknoloji dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısına ve bilginin kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.Altun, M. (2017). Fiziksel etkinlik kartları ile zekâ oyunlarının ilkokul öğrencilerinin dikkat ve görsel algı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). DSM-V-R tanı ölçütleri başvuru kitabı. (Çev. Ertuğrul Köroğlu). Ankara:HYB Yayınları.Ayan, S., Memiş, U.A., Eynur, B.R. ve Kabakçı, A. (2012). Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarda oyuncak ve oyunun önemi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4), 80-89.Aytekin, H. (2001). Okulöncesi eğitim programları içinde oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.Baker, M. J. (2000). Incorporating the thematic ritualistic behaviors of children with autism into games: Increasing social play interactions with siblings. Journal of Positive Behavior Interventions, 2, 66–84.Battocchi, A., Ben-Sasson, A., Esposito, G., Gal, E., Pianesi, F., Tomasini, D. (2009). Collaborative puzzle game: A tabletop interface for fostering collaborative skills in children with autism spectrum disorders. In Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces.Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz yeterlik algıları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.Bernardini, S., Porayska-Pomsta, K., & Smith, T. J. (2014). ECHOES: An intelligent serious game for fostering social communication in children with autism. Information Sciences, 264, 41–60.Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Canbay, İ. (2012). Matematikte eğitsel oyunların 7. Sınıf öğrencilerinin öz düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Carter, C. M. (2001). Using choice with game play to increase language skills and interactive behaviors in children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 3, 131–151.Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon.Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul öncesinde eğitimsel oyunlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Demir, S. (2014). Etkili ve farklılaştırılmış öğretim için stratejiler. Ş.Yücesoy (Ed.), Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Öğretim Stratejileri. Ankara: Nobel YayıncılıkGedik, M. (2012). Ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların başarı ve kalıcılığa etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Gürpınar, C. (2017). Fen Bilimleri öğretiminde eğitsel oyun destekli öğretim uygulamalarının öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.Güven, G. (2017). Oyun Kuramları. A. Aydın (Ed.), Özel Eğitimde Oyun ve Müzik (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi YayınlarıKaplan, G., & Çifci Tekinarslan, İ. (2013). Zihinsel yetersizliği olan ve olmayan öğrencilerin astronomi kavramlarındaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 12(2), 614-627.Karaer, G. (2017). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri. Ö. Toper Korkmaz & M. Sönmez Kartal (Ed.), Özel eğitimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi YayınlarıKaramustafaoğlu, O., & Yurtyapan, E. (2016). The Teaching of "Absorption of Light" Subject in Seventh Grade Science Course with Educational Games: Color Game Case, Route Educational and Social Science Journal, 3(4), 81-94.Kaya, Ü.Ü. (2007). İlköğretim I. Kademede İngilizce derslerinde oyun tekniğinin erişiye etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.MEB (2013). Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. ve II. Kademe Eğitim Programı (Otistik Çocuklar İçin). Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Ankara.MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. 05.05.2018 tarihinde https://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.Okçu, B., Yazıcı, F. ve Sözbilir, M. (2016). Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecine dair görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 51-83.Patton, J. R., & Bailey, J. W. (2013). Science. strategies for teaching learners with special needs (Eds., Polloway, E. A. Patton, J. R., Serna, L., & Bailey, J. W.). (10th ed.). Boston: Pearson.Sazak Pınar, E., & Merdan, F. (2016). Grafik düzenleyicilerin otizmli öğrencilere fen bilgisi kavramlarının öğretimindeki etkililiği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 111-131.Thorp, D. M., Stahmer, A. C., & Schreibman, L. (1995). Effects of sociodramatic play training on children with autism. Journal of Autism & Developmental Disorders, 25, 265–282Töret, G. (2016). Otizm spektrum bozukluğu (osb): özellikler, İ. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Ed.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Ülke Kürkçüoğlu, B. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara oyun becerilerinin öğretimi, E. Tekin İftar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri (4.Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

89115 22572

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMADAN BEKLENTİLERİ: CİNSİYET, PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DENEYİMİ, PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUM VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ

Melike KOÇYİĞİT, Burcu PAMUKÇU

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ

Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YABANCI DİL KELİME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI

Abdülmenaf GÜL, Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ, Nehir YASAN, Cemil YURDAGÜL, Zahide YILDIRIM

OYUN UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN MERKEZLİ ÖĞRETİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Mehmet ASMA, Mümine SOYTÜRK

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Nesrin SÖNMEZ, Serpil ALPTEKİN, Bayram BIÇAK

SÜPERVİZÖR ROLLERİ ÖLÇEĞİ’NİN (SRÖ) GELİŞTİRİLMESİ

Tahsin İLHAN, Yusuf SARIKAYA, Mustafa Kemal YÖNTEM

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ

Buşra SARI, Mustafa BAYRAKCI

EVLİLİKTE BAĞIŞLAMA ÖLÇEĞİ-OLAY: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Emine DURMUŞ, Abdullah MANAP