ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Öz Bu çalışmada, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin matematik becerilerinin geliştirilmesinde bilgisayar destekli öğretimin kullanıldığı 2000–2018 yılları arasında yapılan deneysel araştırmalar incelenmiştir. Bulgular, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi tekniğiyle elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. İncelenen çalışmaların bağımsız değişkenlerine bakıldığında çarpma işlemi, aritmetik sayı birleşimi ve aritmetik öykü problemlerinin aktarım ölçüsü, temel çıkarma becerisi, problem çözme becerisi, çarpma işlemi içeren problem çözme becerisi, sayı karşılaştırma, sözel sayma, nesne sayma ve aritmetik becerileri, toplama ve çıkarma işlemi içeren sözel problem çözme becerisi, basit ve birleşik kesirler ile çarpma ve bölme işlemi gibi becerilerin çalışıldığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öneriler makalenin sonuç kısmında verilmiştir.

Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birligi-APA. (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı (DSM-5), (Çev: Ertugrul Köroglu.) Ankara: Hekimler Yayın Birligi.

B.R. Bryant, Ok, M., Kang, E.Y., Kim, M.K., Lang, R., Bryant, D.P. ve Pfannestiel, K. (2015) Performance of Fourth-Grade Students with Learning Disabilities on Multiplication Facts Comparing Teacher-Mediated and Technology-Mediated Interventions: A Preliminary Investigation. J Behav Educ, 24:255–272

Fuchs, L.S., Fuchs, D., Hamlet, C.L., Powell, S.R., Capizzi, A.M. ve Seethaler, P.M. (2006) The Effects of Computer-Assisted Instruction on Number Combination Skill in At-Risk First Graders. Journal Of Learning Disabilities 39,5 467–475

Irish, C. (2002) Using peg- and keyword mnemonics and computer-assisted ınstruction to enhance basic multiplication performance in elementary students with learning and cognitive disabilities. Journal of Special EducationTechnology. 17, 4

Kargın, T. (2004) Baş Makale: Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 (2) 1-13

Kaser, T., Baschera G.M., Kohn, J., Kucian, K.,Richtmann, V., Grond, U., Gross, M. ve Aster, M. (2013). Design and Evalution of the computer based training program Calcularis for enhamcing numeral cognition. Frontiers in Psychology | Developmental Psychology

Leh, J.M. ve Jitandra, A.K. (2012) Effects of computer-mediated versus teacher-mediated ınstruction on the mathematical word problem-solving performance of third-grade students with mathematical difficulties. Learning Disability Quarterly 36,2

Mutlu, Y. (2016) Matematik Eğitiminde Teoriler. Ankara: Pegem Yayıncılık

Nordness, P.D., Ann Haverkost, A. ve Volberding, A. (2011) An examination of hand-held computer-assisted ınstruction on subtraction skills for second grade students with learning and behavioral disabilities. Journal of Special Education Technology 26,4

Ok, M.W. ve Bryant, D.P. (2015) Effects of a strategic ıntervention with ipad practice on the multiplication fact performance of fifth-grade students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly 39(3)

Rasanena,P., Salminena, J., Wilson, A.J. ,Aunioa, P. ve Dehaenec, S. (2009) Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills. Cognitive Development 24

Seo, Y.J. ve Bryant, D.P. (2009) Analysis of studies of the effect of computer assisted instruction on the mathematics performance of students with learning disabilities. Computers & Education 53 913–928

Seo, Y.J. ve Woo, H. (2009) The identification, implementation, and evaluation of critical user interface design features of computer-assisted instruction programs in mathematics for students with learning disabilities. Computers & Education 55

Stultz, S.L. (2013) The effectiveness of computer-assisted ınstruction for teaching mathematics to students with specific learning disability. The Journal Of Specıal Educatıon Apprentıceshıp 2,2

Tosun, N. (2006) Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği” Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Xin, Y.P., Tzur, R., Hord,C., Liu,J. PhD1, Park, Y.J. ve Si, L.P (2017) An ıntelligent tutor-assisted mathematics ıntervention program for students with learning difficulties. Learning Disability Quarterly 40(1)

Wilson,A.J., Revkin, S.K., Cohen, D., Cohen, L. ve Dehaene, S. (2006). An open trial assessment of "The Number Race", an adaptive computer game for remediation of dyscalculia. Behavioral and Brain Functions 2:20

89024 22565

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK, Sinan BÜLBÜL

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ

Eda GÜRLEN, Pınar KÖSEOĞLU

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Fatma YAMAN

FİNLANDİYA ve TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Ali ORHAN, Aslıhan KUYUMCU VARDAR

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR