ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Bu araştırma, ortaokul matematik öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımına yönelik görüşlerini incelemek amacıyla nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 184 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ise sekiz açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda, katılımcıların büyük çoğunluğunun matematik öğretimde BİT’in kullanılmasının gerekli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcılar BİT’in kullanılmasının sağladığı yararlar olarak en çok matematik kavramlarını somutlaştırmasını, aktif katılım sağlamasını, öğrenmeyi kolaylaştırmasını, kalıcı öğrenme sağlamasını, soru çözümünü kolaylaştırmasını ve dersi eğlenceli hale getirmesini göstermişlerdir. Bununla birlikte katılımcılar BİT’in kullanılmasının dezavantajı olarak en çok dikkatlerin çabuk dağılmasını, kolaya alıştırmasını, öğrencilerin not tutmamasını, sınıf içi iletişimi ve çizim becerisini köreltmesini belirtmişlerdir. Katılımcıların BİT’i kullanmama nedeni olarak da öğretmenlerin teknoloji bilgilerinin olmamasını, geleneksel öğretim yöntemlerini tercih etmelerini, donanım eksikliğini ve teknik eleman yetersizliğini gösterdikleri belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların çok azının (%8) alanı ile ilgili yazılımları kullandıkları ve bunların da sadece dinamik geometri yazılımları olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %15’inin akıllı tahtaları sadece kitaplardaki soruları yansıtmak için kullandıkları da belirlenmiştir. 

Kaynakça

Aksoy, Y. (2007). Türev kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik ve modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2, 43-49.

Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtalara ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.

Altun, T., Gülay, A., & Siyambaş-Mazlum, P. B. (2018). İlk defa etkileşimli tahta kullanan öğretmenlerin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 634-654.

Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 149, 26-31.

Baki, A., & Güveli E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions. Computers and Education, 51, 854–863.

Baki, A., & Özpınar, İ. (2007, May). Geometri öğretiminde logo programının öğrencilerin tutum ve akademik başarılarına etkileri. 7th International Educational Technology Conference bildiri kitabı. Kuzey Kıbrıs.

Balkı E., & Saban A. (2009). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Esentepe İlköğretim Okulu örneği. İlköğretim Online, 8(3), 771-781.

Battista, M. T. (2001). Shape makers: A computer environment that engenders students’ construction of geometric ideas and reasoning. In Took, J. and Handerson N. (Ed.) Using information technology in mathematics education (pp. 105-120). The Haworth Press

Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2016). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının BT kullanma niyetleri: BT’yi okullarla bütünleştirmede anahtar faktörler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-162.

Berger, M. (2011). A framework for examining characteristics of computer-based mathematical tasks. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 15(2), 3 – 15.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Journal of Educational Technology and Society, 13(4), 63-73.

Chauldhary, P., & Sharma, S. (2012). ICT in the 21st century classroom. International Journal of Basic and Advanced Research, 1(1), 1-5.

Chen, J. Q., & Chang, C. (2006). A comprehensive approach to technology training for early childhood teachers. Early Education and Development, 17(3), 443–465.

Çakır, R., & Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools? Elementary Education Online, 8(3), 952-964.

Çakıroğlu, Ü., Güven, B., & Akkan, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 38-52.

Çavuş, H., & İnan-Eskitaşçıoğlu, E. (2016). Türkiye’de matematik öğretiminde öğretmenlerin eğitim ortamlarında bilgisayar ve matematik programlarından yararlanma ölçütleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 457-475.

Çoklar, A. N., & Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 13(1), 48-61.

Durmuş, S., & Karakırık, E. (2006). Virtual manipulatives in mathematics education: A theoretical framework. Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), 117-123.

Erduran, A., & Tataroğlu-Taşdan, B. (2018). Matematik öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik görüşlerinin ve teknolojiyi derslerine entegre etme süreçlerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 273-296.

Erktin, E., & Gülseçen, S. (2001). Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımını etkileyen psikolojik etmenler. Eğitim ve Bilim, 26(121), 7-11.

Glover, D., Miller, D., Averis, D., & Door, V. (2007). The evolution of an effective pedagogy for teachers using the interactive whiteboard in mathematics and modern languages: An empirical analysis from the secondary sector. Learning, Media and Technology, 32(1), 5-20.

Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S., & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 195-213.

Güven, B., & Kaleli-Yılmaz, G. (2016). Tasarlanan hizmet-içi eğitim kursunun ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji kullanım düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 35-66.

Güven, B., & Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 10-18.

Harris, J. (2001). Teachers as telecollaborative project designers: a curriculum-based approach. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(3), 429-442.

Huang, T. H., Liu, Y. C., Yan, W. T., & Chen, Y. C. (2009). Using the innovative cooperative learning model with the interactive whiteboard to primary school students’ mathematical class: Statistic vs. pie chart and solid diagram.In Proceedings of the 4th International LAMS Conference (pp. 84-94).

Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S.S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik bilişim, 11. http://ab.org.tr/ab11/kitap/kayaduman_sirakaya_AB11.pdf adresinden 20 Şubat 2019 tarihinde alınmıştır.

Keengwe, J., Onchwari, G., & Wachira, P. (2008). Computer technology integration and student learning: barriers and promise. Journal of Science of Education Technology, 17, 560–565.

Kokol-Voljc, V. (2007). Use of mathematical software in pre-service teacher training: The case of DGS. Proceedings of The British Society For research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.

Koştur, M., & Türkoğlu, H. (2017). The views of secondary school mathematics teachers regarding the use of smart boards in mathematics courses. Başkent University Journal of Education, 4(1), 84-98.

Kula, A., & Deryakulu, D. (2017). Farklı branşlardan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini derslere kaynaştırmaya yönelik görüş, uygulama ve önerileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 73-93.

Kutlu, O., & Aldağ, H. (2005). Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Kutluca, T., & Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.

Lazakidou, G., & Retalis, S. (2010). Using computer supported collaborative learning strategies for helping students acquire self-regulated problem-solving skills in mathematics. Computers & Education, 54, 3–13.

Lin, C. Y. (2008). Preservice teachers' beliefs about using technology in the mathematics classroom. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), 341-360.

Livingstone, S. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. Oxford Review of Education, 38(1), 9-24.

Marshall, G. (2001). Creativity, imagination and the world-wide web. Educational Technology and Society, 4(2), 91-95.

McMahon, G. (2009). Critical thinking and ICT integration in a Western Australian secondary school. Educational Technology & Society, 12(4), 269-281.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2010). “Eğitimde Fırsatları Artırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi- Proje Hakkında”. Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi Resmi Web Sitesi, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/site/projehakkinda.php, (10-Ocak-2019).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (MEB-TTKB), (2005). İlköğretim Matematik Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (MEB-TTKB), (2013). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (MEB-TTKB), (2017). Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.

Mwalongo, A. (2011). Teachers' perceptions about ICT for teaching, professional development, administration and personal use. International Journal of Education and development using information and communication Technology, 7(3), 36-49.

NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM.

Olkun, S., Altun, A., & Smith, G. (2005). Computers and 2D geometric learning of Turkish fourth and fifth graders. British Journal of Educational Technology, 36(2), 317-326.

Öçal, M. F., & Şimşek, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının FATİH Projesi ve matematik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1), 91-121.

Önal, N., & Çakır, H. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 76-94.

Sangrà, A., & González, M. S. (2010). The role of information and communication technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary schools. Journal of Asynchronous Learning Networks, 15(4), 47-60.

Slay, H., Siebörger, I., & Hodgkinson-Williams, C. (2008). Interactive whiteboard: Real beauty or just “lipstick”? Computers and Education, 51, 1321–1341.

Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive white boards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 91-101.

Som, İ. (2017). The examination of the opinions of pre-service teachers on usage of the information technologies for educational purposes. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 882-898.

Tate, L. (2002). “Using the interactive Whiteboard to increase student retentition, attention, participation,interest and success in a required. general education collage course”. Shepherd College, [Online] Retrieved on 18-February 2019, at URL: http://downloads01.smarttech. com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/using_the_interactive_whiteboardpdf.

Ural, A. (2013). Maple programında geliştirilen bir maplet’ in dizilerde limit tanımını anlamaya etkisi. International Conference of Quality in Higher Education (ICQH) bildiri kitabı. Sakarya, Turkey.

Ural, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojisi ve psikomotor beceri kullanımlarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 93-116.

Wachira, P., & Keengwe, J. (2011). Technology integration barriers: Urban school mathematics teachers perspectives. Journal of Science Education and Technology, 20(1), 17-25.

Vural, A. R., & Ceylan V. K. (2014). Fatih projesi eğitimde teknoloji kullanım kursunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Türkiye'de İnternet Konferansı (INET), Yaşar Üniversitesi, İzmir. http://inet-tr.org.tr/inetconf19/bildiri/33.pdf.

Yazlık, D. O., & Erdoğan, A. (2015). Student views with regard to probsol learning environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 1278-1286.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, S. (2007). Current utilization of ICT in Turkish basic education schools: A review of teacher's ICT use and barriers to integration. International journal of instructional media, 34(2), 171.

Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H., Altun, T., & Akyıldız S. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Trabzon: Akademi Kitapevi.

Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.