VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öz Video-bloglar, video paylaşım sitelerinin kullanım sıklığının artmasıyla günden güne daha popüler hale gelmiştir. Bu sayede video-bloglar, eğitim de dâhil olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, video-blogların, öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine olan etkisini incelemektir. Çalışmanın araştırma yöntemi nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı, çoklu metottur. Çalışmanın nicel kısmını deneysel desenden, nitel kısmını ise sesli düşünme protokolünden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesindeki 40, 4.sınıf öğrencisidir. Bu öğrenciler iki gruba ayrılmışlardır. Deney grubu bir ders kapsamında video-blog kullanmış, diğer grup ise video-blog kullanmamıştır. Daha sonra bu öğrencilerin bir ölçek yardımıyla ölçülen öz düzenlemeli öğrenme stratejileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca deney grubunda yer alan öğrencilerden 10 tanesi ile sesli düşünme protokolü kullanılarak, video-blogların bu öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmeleri üzerine yaptığı katkılara yönelik yorumlar da incelenmiştir. Sonuç olarak; ölçekten elde edilen verilere göre deney ve kontrol grupları arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Sesli düşünmeden elde edilen verilerden ise, video-blogların öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrencilerin derse olan ilgilerini artırdığı sonuçları elde edilmiştir.

Kaynakça

Baran, B., & Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).

Biel, J.-I., Aran, O., & Gatica-Perez, D. (2011). You Are Known by How You Vlog: Personality Impressions and Nonverbal Behavior in YouTube. Paper presented at the ICWSM.

Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim, 2(4), 1-7.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri.

Byrne, J., & Humble, A. (2007). An introduction to mixed method research. Atlantic research centre for family-work issues, 1-4.

Cakir, H. (2013). Use of blogs in pre-service teacher education to improve student engagement. Computers & Education, 68, 244-252.

Cavanagh, M., Bower, M., Moloney, R., & Sweller, N. (2014). The effect over time of a video-based reflection system on preservice teachers' oral presentations. Australian Journal of Teacher Education (Online), 39(6), 1.

Cennamo, K. S., Ross, J. D., & Rogers, C. S. (2002). Evolution of a web-enhanced course: Incorporating strategies for self-regulation. Educause Quarterly, 25(1), 28-33.

Deng, L., & Yuen, A. H. (2009). Blogs in higher education: Implementation and issues. TechTrends, 53(3), 95.

Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12.

Dilmen, N. E. (2007). Yeni medya kavramı çerçevesinde internet günlükleri-bloglar ve gazeteciliğe yansımaları.

Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (1996). The expert learner: Strategic, self-regulated, and reflective. Instructional science, 24(1), 1-24. Fidan, M., & Debbağ, M. (2018). The Usage of Video Blog (vlog) in the “School Experience” Course: The Opinions of the Pre-service Teachers. JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE(13), 161-177.

Griffith, M., & Papacharissi, Z. (2010). Looking for you: An analysis of video blogs. First Monday, 15(1).

Hung, S. T. (2011). Pedagogical applications of Vlogs: An investigation into ESP learners' perceptions. British Journal of Educational Technology, 42(5), 736-746.

Kaye, B. K. (2005). It's a blog, blog, blog world: Users and uses of weblogs. Atlantic Journal of communication, 13(2), 73-95.

Kim, H. N. (2008). The phenomenon of blogs and theoretical model of blog use in educational contexts. Computers & Education, 51(3), 1342-1352.

Lee, J., & Bonk, C. J. (2016). Social network analysis of peer relationships and online interactions in a blended class using blogs. The Internet and Higher Education, 28, 35-44.

Liu, M.-h. (2016). Blending a class video blog to optimize student learning outcomes in higher education. The Internet and Higher Education, 30, 44-53.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, MyEducationLab Series. Pearson.

Mutlu, B., & Bazarcı, S. (2017). Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube İçerik Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma. Akdeniz Iletisim(27).

Özdel, G. (2018). Yeni Reklam Ortamı Olarak Vlog’Larda Ürün Tanıtımı ve Anlam Üretimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(1), 1-15. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2012). Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications: Routledge.

Shih, R.-C. (2010). Blended learning using video-based blogs: Public speaking for English as a second language students. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6).

Snelson, C. (2015). Vlogging about school on YouTube: An exploratory study. New Media & Society, 17(3), 321-339.

Sukiman, S. L. (2016). The use of video-based blogs to enhance ESL students’ oral presentation skills. Universiti Teknologi Mara.

Sun, Y.-C. (2012). Examining the effectiveness of extensive speaking practice via voice blogs in a foreign language learning context. CALICO journal, 29(3), 494.

Van Someren, M., Barnard, Y., & Sandberg, J. (1994). The think aloud method: a practical approach to modelling cognitive.

Yang, H.-I., Martin, P., Satterfield, D., Babbitt, R., Wong, J., Shelley, M., & Chang, C. K. (2011). A novel interdisciplinary course in gerontechnology for disseminating computational thinking.

Yıldız, A. K. (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.

57795 15119

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ayşegül Karabay, Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN, Ayten Pınar BAL

YÖNETİCİ VE LİDER KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

Kaya YILDIZ, Ramazan ERTÜRK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ OKULUN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emel TÜZEL İŞERİ, Burcu YAVUZ TABAK

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ali ÖZTÜFEKÇİ, Enisa MEDE

OTANTİK LİDERLİĞİN PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞE KAPILMA VE OKUL BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ

Özge ÖZTEKİN BAYIR, Ayhan AYDIN

SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK YAKLAŞIMININ, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Baki SAHİN

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİN DOĞRU ORANTI VE TERS ORANTI BİLGİSİNİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN RBC+C MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ: BİR ÖĞRETİM DENEYİ

Özlem KALAYCI, Recai AKKAYA

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Derya ATİK, Duygu KARA EKEMEN, Figen ERKOÇ

DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Perihan ŞARA HÜRSOY, Ceyda GÜNEŞ