Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketici entrosentrizmi ve menşe ülke etkisi ekseninde satın alma kararlarındaki rolü: cetscale ölçeği ile bir uygulama

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1, İİBF2, Turizm İşletmeciliği Bölümü3
Görüntülenme :
782
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada tüketici satın alma davranışlarını etkilediği öngörülen “tüketici entrosentrizm” ve “menşe ülke etkisi” kavramlarını açıklamak ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmak amaçlanmaktadır. Literatürden elde edilen bilgilere göre farklı etnosentrik düzeylere sahip tüketicilerin yerel ve yabancı ürün satın alma davranışlarında farklılıklar görülmektedir. Buna göre yüksek etnosentrik düzeye sahip tüketicilerin, yerli menşeli ürünleri tercih edecekleri öngörülmektedir. Bu çalışmada Isparta ilindeki tek alışveriş merkezi olan İyaş Park’ta Cumartesi günü alışveriş yapan 148 tüketicinin anket yöntemiyle Cetscale (Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale) ölçeğine göre etnosentrizm eğilimleri belirlenmiştir. Tüketicilerin etnosentrik eğilimleri, analiz kolaylığı sağlamak ve elde edilen bulguların daha anlamlı olabilmesi için farklı düzeyler için gruplandırılmıştır. Farklı etnosentrik eğilim düzeyine sahip tüketicilerin, demografik ve bazı sosyal özellikleri arasında istatistikî anlamda bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca çalışmada menşe ülke etkisine yönelik olarak tüketicilerin tutum ve davranışlarında farklı etnosentrik eğilim düzeyinde, istatistikî olarak farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. Bu amaçla oluşturulan hipotezler doğrultusunda SPSS 17.0 programında güvenirlilik ve Kikare bağımsızlık (crosstabs) testleri uygulanmıştır. Analiz sonucunda, tüketicilerin %41,9’nun orta düzeyde ve %36,5’nin ise düşük etnosentrizm eğilimine sahip olduğu hesaplanmıştır. Literatürden farklı olarak, demografik değişkenlerden sadece tüketicilerin eğitim düzeyleri ile etnosentrizm eğilimleri arasında ve etnik köken varlığı ile etnosentrizm eğilimleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca etnosentrizm düzeyleri ile menşe ülke etkisi ölçen önermeler arasında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to define the concept of "consumer ethnocentrism" and "country of origin effect" that is proposed effects buying behaviors and defines the relationship between these two concepts. According to data obtained from literature; there are some differences in the local and foreign buying behaviors of consumers that have different ethnocentric levels. So it has been suggested that consumers that have a high ethnocentric level will prefer domestic-origin goods. In this study, in Iyaş Park, the unique shopping center of Isparta, a survey was conducted with 148 interviewers, by using Cetscale (Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale) to define the ethnocentrizm tendencies. Some various levels have been used as regard to ethnocentric tendencies, and to provide ease of analysis and to make the findings more meaningful. It has been examined that whether there are statistical differences between demographic and social features of consumers that have different ethnocentric tendency levels. And it has been also examined that whether there is a statistical difference on various ethnocentric tendency level of consumer's attitude and behavior, regards to origin of country effect. for this purpose, in accordance with the hypothesis, reliability and Chi-square independence (crosstabs) tests have been done in SPSS 17.0 programme. At the end of the analysis it has been counted that 41,9 % of the consumers has a middle level and 36,5% of the consumers has a low level ethnocentrizm tendency. As different from the literature, in the demographic variants, significant differences have found only between the education levels of consumers’ and ethnocentrism levels and between the ethnic origin existences and ethnocentrism levels in statistical term. In addition, statistically significant differences are determined between the levels of ethnocentrism and the country of origin effect which measures proposals.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :