EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin eğitim alanındaki teknolojik gelişmelere ilişkin düşüncelerini tespit etmek ve okullarda eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla Konya ili Akşehir ilçesinde görev yapan 10 ortaokul yöneticisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin eğitimde teknolojiyi takip ettikleri; fakat uygulamada yetersiz kaldıkları tespit edilmiştir. Okul yöneticileri teknolojinin öğretmenlerin işlerini kolaylaştırdığı, okulda öğrenme sürecini hızlandırdığı ve daha kalıcı hale getirdiği yönünde kanıya sahiptir. Eğitim teknolojilerinin okullarda genel olarak tüm branşlarda ve sınıf seviyelerinde kullanımının söz konusu olduğu okul yöneticileri tarafından belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara sunmuş olduğu teknolojiden okul yöneticilerinin memnuniyetleri incelendiğinde; akıllı tahtaların yeterli olduğunu, verimli kullanılabilmesinin sağlanması gerektiğini ve e-doküman sayısının arttırılması gerektiğini düşündükleri görülmektedir. MEB’in son yıllarda okullara teknolojik yatırımları bulunmasına rağmen okullarda altyapı problemleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca okul yöneticileri, öğretmenlerden teknoloji kullanımında ve öğrenmede istekli olmalarını, kendilerini teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanmasıyla ilgili geliştirmelerini, hatta ihtiyaç halinde okul yönetiminden yardım almalarını beklemektedirler.

INVESTIGATING SCHOOL ADMINISTRATORS’ VIEWS ON TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN EDUCATION

The purpose of this research is to identify school principals’ views on technological developments in education and to determine their views on the use of educational technologies in education. For this purpose, face-to-face interviews were conducted with 10 lower secondary school principals working in Akşehir district of Konya, and then findings were interpreted. As a result, it was found that teachers folow technology in education but they are not sufficient in practice. School principals have the belief that technology facilitates teachers’ work load, speeds up the learning process in school, and makes it more permanent. School principals also indicated that the use of educational technologies in schools is widespread in all kind of classes and grades. When the satisfaction of school principals regarding the work of Ministry of National Education (MoNE) was examined, it was indicated that smart boards are found sufficient, but their efficient use must be ensured and the amount of e-documents should be increased. Despite the fact that MoNE has been various investments about technology, infrastructure problems the schools were revealed in the study. In addition, school principals expect teachers to be willing to use technology, to develop themselves in following and implementing technological developments, an even to receive help from school administration if they need.

Kaynakça

Chay, D., Wong, A. F. L., & Gao, P. (2009). Student teachers’ intentions and actions on integrating technology into their classrooms during student teaching: A Singapore study. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 175-195. doi: 10.1080/15391523.2009.10782546

Corbin, J. & Strauss, A. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.Çakır, R. & Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünüyor? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.

Deng, F., Chai, C. S., Tsai, C. C., & Lee, M. H. (2014). The relationships among Chinese practicing teachers’ epistemic beliefs, pedagogical beliefs and their beliefs about the use of ICT. Journal of Educational Technology & Society, 17(2), 245-256.

Dieuzeide, H.(1971). Educational technology: Sophisticated, adapted and rational technology, Series B: Opinions (No:30). Paris International Commission on the Development of Education, UNESCO.

Dursun, F. (2006). Öğretim Sürecinde Araç Kullanımı. İlköğretmen Dergisi, 1, 8-9.

Eroldoğan, A. Y. (2007). İlköğretim 2. kademe okullarındaki branş öğretmenlerinin, bazı değişkenlere göre öğretim teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Ertmer, P. A. (1999). Adressing first-and second-order barriers to change: strategies for technology integration. Educational Technology Reseach and Development, 47(4), 47-61.

Ertmer, P., Addison, P., Lane, M., Ross, E. & Woods, D. (1999). Examining teachers' beliefs about the role of technology in the elementary classroom. Journal of Research on Computing in Education, 32(1),54-72.

Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-39.

Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166

Han, I., Shin, W. S. & Ko, Y. (2017). The effect of student teaching experience and teacher beliefs on pre-service teachers’ self efficacy and intention to use technology in teaching. Teachers and Teaching, 23(7), 829-842. doi: 10.1080/13540602.2017.1322057

Hannafin, M. J., & Land, S. M. (1997). The foundations and assumptions of technology-enhanced student-centered learning environments. Instructional Science, 25, 167-202. doi: 10.1023/A:1002997414652

Heitink, M., Voogt, J., Verplanken, L., van Braak, J. & Fisser, P. (2016). Teachers’ professional resoning about their pedagogical use of technology. Computers & Education, 101, 70-83. doi: 10.1016/j.compedu.2016.05.009

Hew, K., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and reccomendations for future research. Educational Technology, Research and Development, 55(3), 223-252.

Inan, F. A. & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational technology research and development, 58, 137-154. doi: 10.1007/s11423-009-9132-y

İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 1(1), 72-73.

İşman, A. (2011). Instructional design in education: New model. Turkish Online Journal Educational Technology, 10, 136-142.

Keeler, C. G. (2008). When curriculum and technology meet: Technology integration in methods courses. Journal of Computing in Teacher Education, 25(1), 23-30.

Kolburan, A. & Deveci, A. (2013). Her öğrenciye bir bilgisayar projesine yönelik yönetici, öğretmen ve veli görüşlerinin değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 3, 391-417.

Lee, Y., & Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education, 73, 121-128. doi: 10.1016/j.compedu.2014.01.001

Mishra, P. & Koehler, J. M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and its impact in the classroom. Computers & Education, 42(2), 111-131.

Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37(2), 163-178.

Schofield, J. (1995). Computers and classroom culture. Cambridge, NY:Cambridge University.

Smolin, L., & Lawless, K. A. (2011). Evaluation across contexts: Evaluating the impact of technology integration professional development partnerships. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(3), 92-98. doi: 10.1080/21532974.2011.10784663

Spector, J. M. (2010). An overview of progress and problems in educational technology. Interactive Educational Multimedia, 1, 27-37.

Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing preservice teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59(1), 134-144.

Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim yöneticisinin rolü. Eğitim Yönetimi Dergisi, 30, 271-281.

Voogt, J. (2008). IT and curriculum processes: dilemmas and challenges. In J. Voogt, & G. Knezek (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 117-132). New York: Springer.

Voogt, J., & Pareja Roblin, N. (2012). Teaching and learning in the 21st century. A comparative analysis of international frameworks. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321. doi: 10.1080/00220272.2012.668938

Voet, M. & De Wever, B. (2017). Towards a differentiated and domain-specific view of educational technology: An exploratory study of history teachers’ technology use. British Journal of Educational Technology, 48(6), 1402-1413.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim aştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.

Yıldız, H., Sarıtepeci, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). Fatih Projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE Öğretmen Standartları açısından incelenmesi. Hacettepe University Journal of Education, Özel sayı (1), 375-392.

Yüksel, S. (2003). Öğretim teknolojisi - öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem.

Webb, M., & Cox, M. (2004). A review of pedagogy related to information and communications technology. Technology, Pedagogy and Education, 13(3), 235-285. doi: 10.1080/14759390400200183

53094 13778

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler