Cilt: 19 - Sayı : 4
“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
Ali Derya ATİK,Duygu KARA EKEMEN,Figen ERKOÇ

24 6

Öz Bu araştırmanın amacı biyoçeşitlilik konularının öğretiminde istasyon tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemektir. Araştırma, öntest, sontest kontrol gruplu yarı deneysel desene göre yürütülmüştür. Örneklem, deney grubundan 17 kız ve 14 erkek, kontrol grubundan 14 kız ve 16 erkek olmak üzere 61 öğrenciden oluşmaktadır. Biyoçeşitlilik ve Korunması Başarı Testi veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Dört hafta boyunca deney grubuna istasyon tekniği, kontrol grubuna geleneksel yöntemler uygulanmıştır. Her iki grubun başarısını ölçmek için aynı soruları içerin başarı testi uygulanmıştır. Mantıksal düşünme testi ve başarı öntest ortalama puanları çalışma öncesinde deney ve kontrol gruplarının denk olduklarını göstermektedir. Hem kontrol hem deney grubunun öntest ve sontest puanları arasındaki fark öğrencilerin akademik başarısının yükseldiğini göstermiştir fakat deney ve kontol grubunun sontest puanlarına göre akademik başarıları incelendiğinde istasyon tekniğinin geleneksel yöntemlere göre daha başarılı olduğunu göstermektedir (p<.05). Sonuç olarak, istasyon tekniği, öğrencinin başarısını artırmaya yardımcı olmakta ve sınavlarda daha yüksek puan almalarına katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, istasyon tekniği, ortaöğretim, akademik başarı
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akıllı, M., Keskin, H. K., & Ay, Ş. (2017). Farklılaştırılmış fen deneylerini değerlendirme sürecinin öğrencilerin fene karşı tutum ve motivasyonları üzerindeki etkisi. Kafkas Üniversitesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 51-56. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/273908

Alacapınar, G. G. (2015). İstasyon tekniği ile ders işlemeye yönelik öğrenci görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/16670

Albayrak, H., Yalçın, P., & Altun Yalçın, S. (2017). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına nasıl etki ettiğini belirlemek. Journal of Human Sciences, 14 (4), 4561-4578.

Apaydın, Z., & Kandemir, M. A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersinde kullandıkları öğretim yöntem, teknik ve değerlendirme araçlarına ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 70-78. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1884

Aşiroğlu, S. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 948-960. DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.282393

Atik, A. D., Öztekin. M., & Erkoç, F. (2010). Biyoçeşitlilik ve Türkiye’deki endemik bitkilere örnekler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 1-15.

Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniği kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2, 21-41.

Batdı, V., & Semerci, Ç. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 22-40.

Becker, H. (1994). Chemiedidaktische Entwicklungen in der Bundesrepublik. Deutschland: Peter Lang.

Benek, İ., & Kocakaya, S. (2012). İstasyonlarda öğrenme tekniğine yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Research in Education and Teaching, 1 (3), 8-18.

Breyfogle, E., Nelson, S., Pitts, C., & Santich, P. (1976) Creating A Learning Environment. Learning Center Handbook. Goodyear Publishing Company: Californaia.

Bulunuz, N. (2006). Understanding of earth and spaces science concepts: Strategies for concept building in elementary teacher preparation. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Georgia States University.

Çakmak, M., & Demir, C. (2018). İstasyon tekniğinin 6. sınıf Fen Bilimleri dersi madde ve ısı ünitesindeki öğrenci akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Turkish Studies Educational Sciences, 13 (19), 445-458. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14147

Demir, M. R. (2008). İstasyonlarda öğrenme modelinin Hayat Bilgisi dersindeki üst düzey beceri erişisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demir, S., & Gürol, M. (2015). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin derin ve yüzeysel öğrenen öğrencilerin kalıcılık puanları üzerindeki etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (2), 187-206. DOI: 10.14527/pegegog.2015.010

Demirkan, Ö., & Saraçoğlu, G. (2016). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2 (1), 1-11. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/217954

Demirörs, F. (2007). Lise 1. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H., & Bögehol, S. (2009). Değerler, inançlar ve problem algısının biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik kişisel normlara etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 50-59. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/490-published.pdf

Doğru, M., & Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 150-158. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=13

Erdağı, S., & Önel, A. (2015). İstasyon tekniğinin Fen ve Tekonoloji dersinin akademik başarısına etkisi. Caucasion Journal of Science, 57-64. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/409231

Ergezen, S. (1996). Biyoloji eğitiminin önemi ve ortaöğretimde Biyoloji öğretimi. 1. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası. 171-177.

Farkas, R. D. (2002). Effect(s) of traditional versus learning styles instructional methods on seventh grade students achievement attitudes, empathy and transfer skills through a study of the holoaust. Doktora Tezi. St. John's University.

Frailing, C. C. (1982). A study to improve comprehension through the study of prepared learning stations. Doktora Tezi. The Union For Experimenting Colleges And Universities.

Furutani, S. S. (2007). How does one successfully ımplement learning centers the third grade level? Yüksek Lisans Tezi. Pacific Lutheran University.

Genç, M. (2013). Çevre eğitiminde istasyon tekniğinin kullanılması hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 188-203. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/68091

Gökyer, N. (2012). Ortaöğretim okullarındaki devamsızlık nedenlerine ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 913-938. http://www.kefdergi.com/pdf/20_3/20_3_13.pdf

Güç, F., Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Bacanak, A. (2016). İstasyon tekniğinin Matematik dersi akademik başarısına etkisi ve öğrenci görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 171-190. DOI:10.21764/efd.616

Güneş, E. (2009). Fen ve Teknoloji dersinde istasyon tekniği ile yapılan öğretimin erişiye ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Harrop, S., & Pritchard, D. J. (2011). A hard instrument goes soft the implications of the convention biological diversity's current trajectory. Global Environmental Change, 21 (2), 474-480.

Kaplan, S. (1999). A learning center approach to ındependent study "Teaching For High Potential". National Assosiation For Gifted Children, 1 (1), 18-23.

Kara Ekemen, D., Atik, A. D. & Erkoç, F. (2017). Dokuzuncu sınıf "Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması" konusunun istasyon tekniği kullanılarak öğretilmesi ve öğrencilerin uygulamadan memnuniyeti. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 318-339. DOI:http://dx.doi.org/10.17984/adyuebd.316623.

Karadağ, R. (2014). Dünyada ve Türkiye’de farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (3), 1301-1322. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/209907

Karasu Avcı, E., & Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2018). Sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri: Bir olgubilim araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. DOI:10.16986/HUJE.2018044069

Kayhan, M., & Koca, S. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72-81.

Kazancı, S., & Kiriş, A. (2013). Emeğe saygı. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 3 (1), 20-33. http://www.ated.info.tr/index.php/ated/article/download/15/15

Khishfe, R. F. (2004). Relationship between students' understanding of science and ınstructional context. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Chicago, Ilinois: Graduate College Of The Ilinois Institute Of Technology, Chicago.

Kılıç, A., & Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-164.

Kırkkılıç, A., & Akyol, H. (2007). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kocamanoğlu, D. Ö. (2014). Öğrenme merkezleri kullanılarak oluşturulan bir okul öncesi eğitim sınıfında çocukların sanat ürünlerinin incelenmesi ve estetik yargılarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Korsacılar, S., & Çalışkan, S. (2015). 9. Sınıf 'Fiziğin Doğası' konusundaki temel kavramların öğretiminde yaşam temelli öğretim ve öğrenme istasyonları yönteminin etkinliği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 385.

Lawson, A. E., Clark, B., Meldrum-Cramer, A. K., Sequist, M. J., & Kwon, Y. (2000). Development of scientific reasoning in college Biology : Do two levels of general hypothesis - testing skills exist? Journal of Research in Science Teaching, 37 (1), 81-101.

Maden, E., & Durukan, S. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı etkisi. Türk Bilimi Araştırmaları, 28, 299-312. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/157040

Manuel, B. (1974). How to build a learning station: Everything a teacher shoul know. Chelmsford, Massachusets: Merimack Education Center (ED 088442).

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). Talim Terbiye Başkanlığı. 2016. mebk12.meb.gov.tr/meb/iys/dosyalar (12.03.2016 tarihinde erişilmiştir).

Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme istasyonları uygulamasının akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Morgil, İ., Yılmaz, A. & Yörük, N. (2002). Fen eğitiminde istasyonlarla ilgili bir uygulama. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 10.4.2014 tarihinde http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t82DD.pdf sayfasından erişilmiştir.

Özdemir, K. (2013). SPSS ile Biyoistatistik. Ankara: Nisan Yayıncılık

Özyürek, C., Yüksel, Ö., & Demirci, F. (2018). İstasyon tekniğinin 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve görüşlerine etkisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 455-478. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/582493 Porter, E. J. (2004). Classroom learning centers: study of a junior high school learning assisted program in mathematics. Master's Thesis, Pacific Lutheran University, Washington.

Robert, P. H. (1999). Effects of multisensory resources on the achievement and science attitudes of seventh grade suburban students taught science concepts on and above grade level. Yayınlanmamış Doktora Tezi. St. John's University.

Sözbilir, M. (2010). Ders 7: Madde analizi ve test geliştirme [Ders notları]. 15.05.2015 tarihinde http://olcmevedegerlendirme.wordpress.com/about/ sayfasından erişilmiştir.

Sürücü, A., Özdemir, H., & Baştürk, R. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının kavram başarılarına istasyonlarda öğrenme modelinin etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 52-62. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70459

Tan, Ş. (2016). SPSS ve Excel uygulamalı temel istatistik – 1. Ankara: Pegem Akademi.

Taşdemir, D. (2015). Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf 'Ülkemizin Kaynakları' ünitesinin istasyon tekniği ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Tay, B. (2008). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı.

Yabaş, D., & Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 201-214.

Yılmaz, G. (2015). 9. sınıf öğrencileri için kimyasal türler arası etkileşimler konusunda öğrenme istasyonlarının geliştirilmesi ve akademik başarı üzerindeki etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yüzüak, A. V., & Dökme, İ. (2015). Lawson Mantıksal Düşünme Testinin (çoktan seçmeli versiyonu) uyarlanması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (3), 443-456. http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000105644/5000150643

Ali Derya ATİK,Duygu KARA EKEMEN,Figen ERKOÇ