BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin mühendis ve mühendislik algılarını incelemektir. Çalışma, genel tarama modeli kullanılarak Ege bölgesinde iki devlet ortaokulunda beşinci sınıfta öğrenim görmekte olan 120 katılımcı ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Mühendis ve Mühendislik Algı Testi kullanılmıştır. Bu test bir çizim ve altı açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizinde her bir soru ayrı ayrı ele alınarak analiz edilmiştir. Her soru için öğrenci cevaplarını tam olarak yansıtacak şekilde temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Her bir tema ve alt tema için frekans ve yüzde hesaplaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların mühendisliği meslek dalı olarak algıladıkları, inşaat mühendisliği algısının yüksek olduğu, mühendislik dalı olmayan birçok meslek dalını ise mühendislik dalı olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca mühendisleri daha çok meslek çalışanı, erkek, zengin, zeki, mutlu ve hayatı kolaylaştıran kişiler olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

TO EXAMİNE THE PERCEPTİONS OF ENGİNEER AND ENGİNEERİNG OF FİFTH GRADE STUDENTS İN SECONDARY SCHOOL

The aim of this study is to examine the perceptions of engineer and engineering of fifth grade students in secondary school. The study was conducted with 120 participants in the grade 5 students in secondary schools in the Aegean region using the general survey model. Engineer and Engineering Perception Test that consists of a drawing and six open-ended questions, was used as data collection tool in this study. The data collection tool was developed by researchers. In the analysis of the data, each question was separately analyzed. Themes and sub-themes were created to immediately show student answers for each question. Frequency and percentage for each theme and sub-theme were calculated. In this study; the participants accepted the engineering as profession, civil engineering sense was high and many non-engineering professions were perceived as engineering. Also; it is seen that engineers perceive more as professionals, men, rich, intelligent, happy and facilitating people. 

Kaynakça

ABET Mühendislik Tanımı. Erişim Tarihi: 04.11.2017, http://www.eee.sakarya.edu.tr/tr/icerik/0/22923/abet-muhendislik-tanimi

Akgül, A., Uçar, M. K., Öztürk, M. M., & Ekşİ, Z. (2013). Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik öneriler, geleceğin mühendisleri ve işgücü analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1). 14-18.

Alpaslan, N. (2011, Aralık). Mühendislik tarihi ve felsefesi üzerine bir araştırma. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1).

Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2). 212-232.

Bakır, K. (2005). Eğitim ortamlarında doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar ve epistemolojik temeli. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11).

Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Arastirma Yöntemleri (18. Baski). Ankara: Pegem Akademi Yayimcilik.

Balçın, M. D. ve Ergün, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin mühendislik algılarının belirlenmesi. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu.

Bybee, R. W. (2007). Do we need another Sputnik.

Capobianco, B. M., Diefes‐dux, H. A., Mena, I., & Weller, J. (2011, April). What is an engineer? Implications of elementary school student conceptions for engineering education. Journal of Engineering Education, 100(2), 304-328. doi: 10.1002/j.2168-9830.2011.tb00015.x

Cunnignham, C. M., Lachapelle, C., & Lindgren-Streicher, A. (2005). Assessing elementary school students’ conceptions of engineering and technology. Proceedings of the 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition.

Çepni, S. (2017). Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi, Pegem Yayınları, Ankara.

Fralick, B., Kearn, J., Thompson, S., & Lyons, J. (2009). How middle schoolers draw engineers and scientists. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 60-73.

Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıfı öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve mesleklerle ilgili görüşlerine etkisi. Pegem Atıf İndeksi. 283-302.

Johnson, A. M., Ozogul, G., DiDonato, M. D., & Reisslein, M. (2013). Engineering perceptions of female and male K-12 students: Effects of a multimedia overview on elementary, middle-, and high-school students. European Journal of Engineering Education, 38(5), 519-531.

Karakaş, M. S., & Çalik, A. (2013). Mühendislik eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1). 45-49.

Karatas, F. O., Micklos, A., & Bodner, G. M. (2011). Sixth-grade students’ views of the nature of engineering and images of engineers. Journal of Science Education and Technology, 20(2), 123-135.

Kırılmazkaya, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin mühendis ve mühendislik algılarının belirlenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.

Knight, M., & Cunningham, C. (2004, June). Draw an engineer test (DAET): Development of a tool to investigate students’ ideas about engineers and engineering. In ASEE Annual Conference and Exposition (Vol. 2004).

Korkmaz, Ö., Kösterelioğlu, M., & Kara, M. (2015). Teknoloji ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin mühendislik ve mühendislik eğitimine dönük tutumları. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2). 246-261.

Madara, D. S., & Namango, S. (2016). Perceptions of Female High School Students on Engineering. Journal of Education and Practice, 7(25), 63-82.

Marulcu, İ., & Sungur, K. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesi. Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (12). 13-23.

Mühendislik Tarihi. Erişim Tarihi: 14.11.2017, http://itubirlik.org.tr/wp-content/uploads/t%FCrkiyede-m%FChendislik-nihat-y%FCz%FCg%FCll%FC.pdf

Silver, A., & Rushton, B. S. (2008). Primary-school children's attitudes towards science, engineering and technology and their images of scientists and engineers. Education 3–13, 36(1), 51-67.

Özsoy, S., & Ahi, B. (2014, Haziran). Çocukların gözüyle ‘‘bilim insanı’’. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8(1). 204-230.

TDK Mühendis Tanımı. Erişim Tarihi: 04.11.2017 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a030dea402c82.01815024

Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2). 249-265.

2017 Fen Öğretim Programının Tanıtılması. Erişim Tarihi: 14.11.2017, https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13141023_Fen_Bilgisi_Dersi_YYretim_ProgramYTanYtYmY.pdf

50010 13097

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Elif TAŞLIBEYAZ

ÖĞRETMENLERİN EŞLİ RUMİNASYON VE ÖZ- DUYARLIK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Begüm TOPRAK, Sakine Gülfem ÇAKIR

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ

Hülya ÇEVİRME, Dilek ÜNVEREN

DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Perihan ŞARA HÜRSOY, Ceyda GÜNEŞ

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİN DOĞRU ORANTI VE TERS ORANTI BİLGİSİNİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN RBC+C MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ: BİR ÖĞRETİM DENEYİ

Özlem KALAYCI, Recai AKKAYA

MERKEZİ SINAV VE ÖĞRETMEN YAPIMI SINAVLARIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ÖRNEĞİ

Mücahit Çağlar, Abdurrahman KILIÇ

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ YAŞAMINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Mihriban SÖNMEZ, Elif SAZAK

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Emine ÇİL, Sona ÖZLEN

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ

Serkan ÜNSAL, Abdullah ÇETİN, Mustafa YOĞURTÇU

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI

Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Hasan Hüseyin MUTLU, Enes ÇİNPOLAT