Elif TAŞLIBEYAZ

39 8

VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Öz Video-bloglar, video paylaşım sitelerinin kullanım sıklığının artmasıyla günden güne daha popüler hale gelmiştir. Bu sayede video-bloglar, eğitim de dâhil olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, video-blogların, öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine olan etkisini incelemektir. Çalışmanın araştırma yöntemi nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı, çoklu metottur. Çalışmanın nicel kısmını deneysel desenden, nitel kısmını ise sesli düşünme protokolünden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesindeki 40, 4.sınıf öğrencisidir. Bu öğrenciler iki gruba ayrılmışlardır. Deney grubu bir ders kapsamında video-blog kullanmış, diğer grup ise video-blog kullanmamıştır. Daha sonra bu öğrencilerin bir ölçek yardımıyla ölçülen öz düzenlemeli öğrenme stratejileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca deney grubunda yer alan öğrencilerden 10 tanesi ile sesli düşünme protokolü kullanılarak, video-blogların bu öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmeleri üzerine yaptığı katkılara yönelik yorumlar da incelenmiştir. Sonuç olarak; ölçekten elde edilen verilere göre deney ve kontrol grupları arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Sesli düşünmeden elde edilen verilerden ise, video-blogların öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrencilerin derse olan ilgilerini artırdığı sonuçları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Blog, video-blog, vlog, öz-düzenlemeli öğrenme
Keywords:

Kaynakça

Baran, B., & Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).

Biel, J.-I., Aran, O., & Gatica-Perez, D. (2011). You Are Known by How You Vlog: Personality Impressions and Nonverbal Behavior in YouTube. Paper presented at the ICWSM.

Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim, 2(4), 1-7.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri.

Byrne, J., & Humble, A. (2007). An introduction to mixed method research. Atlantic research centre for family-work issues, 1-4.

Cakir, H. (2013). Use of blogs in pre-service teacher education to improve student engagement. Computers & Education, 68, 244-252.

Cavanagh, M., Bower, M., Moloney, R., & Sweller, N. (2014). The effect over time of a video-based reflection system on preservice teachers' oral presentations. Australian Journal of Teacher Education (Online), 39(6), 1.

Cennamo, K. S., Ross, J. D., & Rogers, C. S. (2002). Evolution of a web-enhanced course: Incorporating strategies for self-regulation. Educause Quarterly, 25(1), 28-33.

Deng, L., & Yuen, A. H. (2009). Blogs in higher education: Implementation and issues. TechTrends, 53(3), 95.

Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12.

Dilmen, N. E. (2007). Yeni medya kavramı çerçevesinde internet günlükleri-bloglar ve gazeteciliğe yansımaları.

Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (1996). The expert learner: Strategic, self-regulated, and reflective. Instructional science, 24(1), 1-24. Fidan, M., & Debbağ, M. (2018). The Usage of Video Blog (vlog) in the “School Experience” Course: The Opinions of the Pre-service Teachers. JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE(13), 161-177.

Griffith, M., & Papacharissi, Z. (2010). Looking for you: An analysis of video blogs. First Monday, 15(1).

Hung, S. T. (2011). Pedagogical applications of Vlogs: An investigation into ESP learners' perceptions. British Journal of Educational Technology, 42(5), 736-746.

Kaye, B. K. (2005). It's a blog, blog, blog world: Users and uses of weblogs. Atlantic Journal of communication, 13(2), 73-95.

Kim, H. N. (2008). The phenomenon of blogs and theoretical model of blog use in educational contexts. Computers & Education, 51(3), 1342-1352.

Lee, J., & Bonk, C. J. (2016). Social network analysis of peer relationships and online interactions in a blended class using blogs. The Internet and Higher Education, 28, 35-44.

Liu, M.-h. (2016). Blending a class video blog to optimize student learning outcomes in higher education. The Internet and Higher Education, 30, 44-53.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, MyEducationLab Series. Pearson.

Mutlu, B., & Bazarcı, S. (2017). Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube İçerik Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma. Akdeniz Iletisim(27).

Özdel, G. (2018). Yeni Reklam Ortamı Olarak Vlog’Larda Ürün Tanıtımı ve Anlam Üretimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(1), 1-15. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2012). Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications: Routledge.

Shih, R.-C. (2010). Blended learning using video-based blogs: Public speaking for English as a second language students. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6).

Snelson, C. (2015). Vlogging about school on YouTube: An exploratory study. New Media & Society, 17(3), 321-339.

Sukiman, S. L. (2016). The use of video-based blogs to enhance ESL students’ oral presentation skills. Universiti Teknologi Mara.

Sun, Y.-C. (2012). Examining the effectiveness of extensive speaking practice via voice blogs in a foreign language learning context. CALICO journal, 29(3), 494.

Van Someren, M., Barnard, Y., & Sandberg, J. (1994). The think aloud method: a practical approach to modelling cognitive.

Yang, H.-I., Martin, P., Satterfield, D., Babbitt, R., Wong, J., Shelley, M., & Chang, C. K. (2011). A novel interdisciplinary course in gerontechnology for disseminating computational thinking.

Yıldız, A. K. (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.

25628 7785

Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ OKULUN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emel TÜZEL İŞERİ, Burcu YAVUZ TABAK

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI İLE YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayhan KANDEMİR, Nuri AKGÜN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Erdem TİRİTOĞLU, Derya KILIÇOĞLU

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ YAŞAMINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Mihriban SÖNMEZ, Elif SAZAK

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI

Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Hasan Hüseyin MUTLU, Enes ÇİNPOLAT

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Derya ATİK, Duygu KARA EKEMEN, Figen ERKOÇ

YENİ NESİL ÖLÇME ARACI FLİPQUİZ

șeyma TAȘLIÇAY ARSLAN

2009-2013-2017 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SAYI DUYUSU BİLEŞENLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Burak KARABEY, Ceren TUNALI, Sinan OLKUN, Gülünay ERGUT

VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Elif TAŞLIBEYAZ

OTANTİK LİDERLİĞİN PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞE KAPILMA VE OKUL BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ

Özge ÖZTEKİN BAYIR, Ayhan AYDIN