COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bireyler kendilerini geliştirmek, sosyal hayatta ilerlemek, topluma faydalı olmak ve zevk almak gibi sebepler ile okuma eylemini gerçekleştirirler. Böylece farklı amaçlar gerçekleştirilirken, bu etkinlik sayesinde geçmişte bilinç altında öğrenilen birçok konu pekişerek daha anlamlı hale gelir. Üniversitede okuyan öğrenciler de okudukları ve kendilerini geliştirdikleri müddetçe hem topluma hem de kendilerine katkı sağlayabilirler. Okuma için de öncelikle okuma alışkanlığının kazanılmış olması gerekir. Bu araştırma coğrafya bölümü lisans öğrencilerinin okuma alışkanlıkları hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla literatür taramasından sonra hazırlanan anket formu, uzman görüşüne sunulmuş, yapılan değişikliklerden sonra 121 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın coğrafya bölümündeki öğrencilerinin tamamının görüşlerini yansıtması için anket bütün sınıf seviyelerinden öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda coğrafya bölümü öğrencilerinin kitap veya dergi okuma konusunda zayıf kaldıkları, süreli yayınları az takip ettikleri, üniversitedeki ve şehirdeki kütüphaneleri kullanma konusunda yetersiz kaldıkları, bilimsel yayınları takip etmekte zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Examination Of The Geography Department Students’ Opinion On The Reading Habits

Individuals carry out reading activity for the reasons such as improving themselves, progressing in social life, being beneficial to society and enjoy themselves. Thus, while different goals are being realized, many subjects learnt unconsciously in the past become more meaningful by this activity. Students studying at the university can contribute to the society as long as they read and improve themselves. First of all, they should gain a reading habit.. This research was carried out to determine the opinions of the level of reading habit of undergraduate students of the geography department. For this purpose, literature review was carried out and a questionnaire was prepared accordingly. It was presented to the expert for an opinion, necessary changes were made and   applied to 121 students. The survey was applied to students from all grade levels to reflect the views of all the students in the geography department. As a result of the study, it was concluded that the students of the department of geography have low level of reading books or magazines, only small number of students follow periodicals, and they do not use of libraries in the university and in the city efficiently and have difficulty in following the scientific publications.  

Kaynakça

Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 461-470.

Ayyıldız, M., Bozkurt, Ü., & Canlı, S. (2006). Okuma Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi Cilt:34 Sayı: 169 .

Balcı, A. (2016). Okuma ve Anlama Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi.

Batur, Z., Gülveren, H., & Bek, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1, 32-49.

Demir, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Tutum ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/4, 1657-1671.

Demirel, Ö. (2012). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.

Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2016). Sosyal Bilimlerde SSPS ile Veri Analizi, Beta Yayıncılık: İstanbul.

Güneş, H. (2015). Eğitim Bilimleri Terimleri Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 25.Basım.

Koçak, B., Çermik, F., Polat, S., & Şahin, N. (2016). Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 395-411.

Kuş, Z., Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları: (İlgi, Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri), Türk Kütüphaneciliği, 24, 1, 11-32.

Küçük,O. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bursa: Ekin Yayınevi.

Odabaş, H., Odabaş, Z., & Polat, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.

Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Semerci, Ç. (2002). Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Eğitim ve Bilim, Cilt 27, Sayı 125, (36-43).

Şanlıbaba, P., & Gümüş, E. (2014). Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi Cilt:2 Say:3, 44-50.

Taşkesenlioğlu, L. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisinin Sayı: 9, 30-40.

Toruk, İ. (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), s. 475-488.

Yalman, M., Özkan, E., & Kutluca, T. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası Dergisi, 14 (2), 291-305.

Yeşil, R (2014). Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri, (Kitap, Remzi Y. Kılcal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri), s. 51-80, Nobel Yayıncılık: Ankara

Yılmaz, B. (1998). Okuma Alışkanlığı Sorunu, Bir Enstitü Örneği ve Türkiye İçin Öneriler. Türk Kütüphaneciliği, Cilt 12, Sayı 3.

Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki İlköğretim Öğretmenlerinin Okuma ve Halk Kütüphanesi Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.

139706 37203

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Perihan ŞARA HÜRSOY, Ceyda GÜNEŞ

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Güneş SALI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ OKULUN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emel TÜZEL İŞERİ, Burcu YAVUZ TABAK

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI

Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Hasan Hüseyin MUTLU, Enes ÇİNPOLAT

ÖĞRETMENLERİN EŞLİ RUMİNASYON VE ÖZ- DUYARLIK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Begüm TOPRAK, Sakine Gülfem ÇAKIR

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI İLE YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayhan KANDEMİR, Nuri AKGÜN

YENİ NESİL ÖLÇME ARACI FLİPQUİZ

șeyma TAȘLIÇAY ARSLAN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Erdem TİRİTOĞLU, Derya KILIÇOĞLU

SOSYAL GEÇERLİĞİN TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM TEZ ÇALIŞMALARINA YANSIMASI

Zehra ATBAŞI, M.abdulbaki KARACA, Necdet KARASU