YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SENDİKAL FAALİYETLERİN OKULLARA ETKİSİ

Öz Sendikaların eğitim örgütlerineetkileri ya da gösterdikleri fayda-zarar dengesinin hangi yönde ağırlıkkazandığı hem yöneticiler hem de öğretmenler tarafından farklı açılardan dilegetirilmektedir. Bu araştırma ile okul yöneticileri ve öğretmenleringörüşlerine göre sendikaların okullardaki olumlu ve olumsuz etkilerininincelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojideseniyle yürütülen araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeleryoluyla toplanmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçütörnekleme tekniği ile seçilmiş, İstanbul ve Kocaeli illerindeki okullarda görevyapan 28 öğretmen ve 7 yöneticiden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda,katılımcıların sendikalara üye olma nedenleri; baskı, aidiyet ihtiyacı,örgütlenme isteği, özlük hakları, yasal destek ve siyasi görüş olarak tespitedilmiştir. Katılımcıların sendikalara üye olmak istememe nedenleri isesendikaların etkisiz kalmaları, siyasi yapılanma olarak görülmeleri veöğretmenler arasında ayrımcılığa neden olduğu şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıcasendikal faaliyetlerin okullarda, öğretmenlere yasal destek sağlama, özlükhaklarının iyileştirilmesi ve okul yönetimine destek konularında olumlu; etikdışı davranışlar, öğretmenler arasında siyasi kutuplaşma ve iletişim sorunlarıkonularında ise olumsuz etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Akgeyik, T. (1994). Sendika-siyaset ilişkisi. Kamu-iş, (Ocak), 77-89.

Aksu, A. (1998). Öğretmenlerin sendikalaşma engelleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(9), 24-30.

Akyüz, Y. (1980). Öğretmen örgütlenmesi: Türkiye, Fransa, İsviçre'de ve uluslararası düzeyde: Kuruluşlar, etkinlikler, sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları, No:86. Ankara.

Alp, E. ve Yenihan, B. (2015). Değişen sendikal anlayış ve sendika-kadın ilişkisine eleştirel bir yaklaşım. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 125-148.

Beken, H. G. (2015). Kadınların sendikal katılımını etkileyen faktörlerin incelenmesi. HAK- İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(9), 157-179.

Boyacı, H. (1994). Öğretmenlerin mesleki örgütlenmeye ilgilerinin düzeyi ve bu ilgi düzeyinin etkenleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (19.Baskı). Ankara: Pegem A yayıncılık.

Can, N. (2012). Öğretmenlerin örgütlenmeye aktif katılımının engelleri. Turkish Journal of Education, 1(1), 12-20.

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri. Desen ve analiz.(A. Aypay, Çev. Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Coulson, A. J. (2010). The effects of teachers unions on american education. Cato journal, 30(1), 155-170.

Dağlı, G. (2013). Kuzey Kıbrıs’ta eğitim bakanlığı, öğretmen, veli ve sendika yöneticilerinin eğitim reformlarına yönelik görüşleri ile ilgili olarak karşılaştırmalı durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 119-135.

Eraslan, L. (2012). Günümüzde öğretmen sendikacılığının değerlendirilmesi. 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(1), 59-72.

Gemici, Y. (2008). Eğitimde sendika-yönetim ilişkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gindin, J. ve Finger, L. (2013). Promoting education quality: The role of teachers’ unions in Latin America. Education for All Global Monitoring Report, 2013/4. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002259/225931E.pdf

Güvenç, S. (2008). Türkiye’de öğretmen sendikacılığı ve İlk-Sen. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6(22), 164-187.

Haydaroğlu, C. ve Erdoğan, H. (2016). Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısındaki dönüşümünde sendika-siyaset ilişkisi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 38-46.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.pdf, erişim tarihi: 17/05/2017, 19:20.

Hoxby, C. M. (1996). How teachers' unions affect education production. The Quarterly Journal of Economics, 111(3), 671-718.

Işık, R. (1962). Sendika hakkının tanınması ve kanuni sınırları. Ankara: AÜHF Yayınları.

Izgar, H., Ertekin, A. L. ve Deniz, M. E. (2009). Aynı işkolunda çalışan sendikalı ve sendikasız işgörenlerin işdoyumu. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 105 -114.

Kocabaş, F. (2002), Küreselleşme Sürecinde İşveren Sendikalarında Yeniden Yapılanma Gerekçesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 39-60.

Köse, P. (2013). Sendika üyesi kadınların sendikal faaliyetlere katılım düzeyi ve bunu etkileyen sosyolojik faktörler (Afyonkarahisar eğitim sendikaları örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Mahiroğulları, A. (2012). Sendika-siyaset ilişkisinin teorik çerçevesi ve günümüzdeki düzeyi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1(2), 8-23.

Özaydın, M. M. ve Han, E. (2014). Sendika üyesi kamu görevlilerinin “sendika-siyaset” ilişkisine yönelik yaklaşımları üzerine bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 57-73.

Sancar, S. (2008). Türkiye’de kadınların siyasal kararlara eşit katılımı. Toplum ve Demokrasi, 2(4), 173-184.

Seçer, B. (2009). Kadınların sendikalara yönelik tutumları ile cinsiyet ayrımcılığı algılarının sendika üyesi olma isteğine etkisi. Çalışma ve Toplum Dergisi, 23(4), 27-60.

Serim, B. (1995). Kamu görevlilerinin örgütlenmesinde hukuksal boyut. Ankara: Öteki yayınevi.

Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Tezcan, M. (1988). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Bilim yayınları.

Tok, T. N. (1996). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki örgütlenmeye ilişkin görüşleri. Mesleki Örgütlenme, 2(1), 609-630.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.

Uçar, Z. (2010), Türkiye’de Siyasal Dönüşüm Işığında Sendikal Hakların Gelişim Dinamikleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Yasan, T. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin sendikalara ilişkin görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi: Malatya il merkezi örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 271-293.Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

111910 27927

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Sadullah Serkan ŞEKER

FEN BİLİMLERİ 3 VE 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI İLE DERS KİTAPLARININ YER TEMELLİ EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nihal YILDIZ YILMAZ, Gizem TABARU

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SENDİKAL FAALİYETLERİN OKULLARA ETKİSİ

Emrullah AKCAN, Soner POLAT, Dinçer ÖLÇÜM

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Ali DOMBAYCI, Orhan ERCAN

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN, Merve CANBELDEK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KOPYA ÇEKME TUTUMLARI

Mustafa ADIBATMAZ, Fatma Betül KURNAZ

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIRADA YANLIŞ OTURMA BİÇİMLERİNİN VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Özgür BABAYİĞİT

ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ AİLELERİNİN BİLSEM BİYOLOJİ PROJE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Murat ÖZARSLAN, Gülcan ÇETİN, Osman YILDIRIM

TÜRKİYE'DE ULUSAL NOTA YAYINCILIĞI VE MÜZİK KİTAPLARI: 2016 BAŞLARINDA GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Süleyman TARMAN

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA İLE İNCELENMESİ

Damla AYDUĞ, Beyza HİMMETOĞLU, Esra TURHAN