Kani ÜLGER

152 36

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz Sanat bireyin yaratıcı düşünmesini geliştiren bir işleve sahiptir. Plastik sanatlar ve görsel sanatlar alanlarında değerlendirilen Resim İş Eğitimin de öğrencilerin yaratıcı düşüncesini geliştirdiği birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Bu durumu destekler biçimde alan yazında birçok araştırma, özellikle uygulamaya dayalı resim iş eğitiminin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğine yönelik bulgular raporlamıştır. Buna göre, ilgili eğitim programının uygulama ağırlıklı yapısının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin olumlu yönde gelişimi açısından önemli olduğu iddia edilebilir. Buna karşın, 2018-2019 öğretim yılında yürürlüğe giren yeni yükseköğretim resim iş eğitimi programında atölye-uygulamaya dayalı derslerin sürelerinde bir azalma olduğu görülmektedir. Buna göre, ilgili alan yazına dayanarak, yeni programı bir önceki programla karşılaştırarak, yarının bireylerini yetiştirecek öğretmen adaylarımızın yaratıcı düşünme gelişimine olası etkilerinin ortaya konması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin analizinde betimleyici istatistik tekniklerinden Simpson’ın İkilemi ve Korelasyon istatistikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yeni programda atölye-uygulama ders sürelerinde istatiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar özetlenip yorumlanmış ve gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Allen, A. D. (2010). Complex spatial skills: The link between visualization and creativity. Creativity Research Journal, 22, 241-249, doi:10.1080/10400419.2010.503530

Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma, (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Boling, E. (2016a). Introduction. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 1-3). Third Avenue, NY: Routledge.

Boling, E. (2016b). How I learned, unlearned, and learned studio again. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 88-100). Third Avenue, NY: Routledge.

Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları, Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri’nde bölüm. (Editör: Mustafa Metin). Ankara: Pegem Akademi.

Christensen, L. B., Burke Johnson, R. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri, (Çev.: Çiğdem Apaydın, Gürsel Güler, Adnan Boyacı, Mehmet Karakuş, ….& Sabiha İşçi). (2.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.

Duer, F. M. (2016). Reflective practice: Educational changes based on professional expertise. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 164-179). Third Avenue, NY: Routledge.

Erinç, S. M. (1998). Sanat Psikolojisi'ne Giriş, Ankara: Ayraç Yayınevi.

Gray, C. M. & Smith, K. M. (2016). Critical views of studio. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 260-270). Third Avenue, NY: Routledge.

Kerr, B. & McKay, R. (2013). Searching for Tomorrow's Innovators: Profiling Creative Adolescents, Creativity Research Journal, 25(1), 21-32. http://dx.doi.org/10.1080/10400419.2013.752180

Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Locher, P. J. (2010). How does a visual artist create an artwork. In J. C. Kaufman, & R. J. Stenberg (Eds.). The Cambridge Handbook of Creativity. (pp. 131 -144). U.K., Cambridge: Cambridge University Press.

Miga, E., Burger, K., Hetland, L., & Winner, E. (2000). Does studying the arts engender creative thinking? Evidence for near but not far transfer. Journal of Aesthetic Education, 34, 91-104.

Newton, L. & Beverton, S. (2012). Pre-service teachers’ conceptions of creativity in elementary school English. Thinking Skills and Creativity, 7, 165 - 176, doi: 10.1016/j.tsc.2012.02.002

Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Rieber, L. P., Clinton, G. & Kopcha, T. J. (2016). The studio approach at the University of Georgia: Always a work in progress. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 37-59). Third Avenue, NY: Routledge.

Rostan, S. M. (2005). Educational Intervention and the Development of Young Art Students’ Talent and Creativity, Journal of Creative Behavior, 39(5), 237-261.

Runco, M. A. (2014). Creativity. (Second Edition). U.S.A.: Elsevier Inc.

San, İ. (1985). Sanat ve yaratıcılık eğitimi olarak tiyatro, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen “Gençlik tiyatrosu” Sempozyumunda sunulan bildiri (30 Mart, 1985).

San, İ. (2003). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınları. 3. Baskı.

Schwier, R. A. (2016). Hitler and Yon: Learning ID in a studio-based authentic ID context. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 21-36). Third Avenue, NY: Routledge.

Sezer, H. (2001). İlköğretimde Resim-İş Eğitimi. Ankara: M.E.B.

Sternberg, R. J. (2003) Creative Thinking in the Classroom, Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3), 325-338, doi:10.1080/00313830308595

Uysal, A. (2005). İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, s.41-47.

Wilson, J. (2016). The lake course: A studio a part. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 123-136). Third Avenue, NY: Routledge.

114610 28885

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Elif TAŞLIBEYAZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARI

Melike FAİZ, Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ali ÖZTÜFEKÇİ, Enisa MEDE

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ziya İNCE, Vedat ŞAHİN

2009-2013-2017 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SAYI DUYUSU BİLEŞENLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Burak KARABEY, Ceren TUNALI, Sinan OLKUN, Gülünay ERGUT

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ

Serkan ÜNSAL, Abdullah ÇETİN, Mustafa YOĞURTÇU

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ

Hülya ÇEVİRME, Dilek ÜNVEREN

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDEKİ EKSİKLİKLER: SAYMA ve SAYI KAVRAMI İLE İLGİLİ FARKINDALIKLAR

Mustafa ALBAYRAK, Nurullah YAZICI, Mertkan ŞİMŞEK

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Erdem TİRİTOĞLU, Derya KILIÇOĞLU