Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yakın ilişkilerde şiddet sorumluluğu ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
1064
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeği'ni (Yun & Vonk, 2011) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma 327'si kız, 221'i erkek toplam 548 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu modelin (minimize etme, şiddeti kabul etme, partneri suçlama, dışsal faktörleri suçlama) iyi uyum verdiği görülmüştür (x²=498.81, sd=158, p=.00000, RMSEA=.063, CFI=.90, IFI=.90, GFI=.92, SRMR=.072). Maddelerin faktör yükleri .31 ile .86 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları dört alt ölçek için sırasıyla .71, .58, .77 ve .64'tür. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .26 ile .68 arasında sıralandığı görülmektedir. Ölçeğin dört hafta arayla elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise ölçeğin bütünü için .81, dört alt ölçek için sırasıyla .81, .83, .80 ve .64 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Intimate Violence Responsibility Scale (IVRS; Yun & Vonk, 2011). The sample of this study consisted of 548 high school students. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that the twenty items loaded on four factors (minimization, violence recognition, partner blaming, and distal blaming) and the four-dimensional model was well fit (x²=498.81, df=158, p=0.00000, RMSEA=.063, CFI=.90, IFI=.90, GFI=.92, SRMR=.072). Factor loadings ranged from .31 to .86. The internal consistency reliability coefficients of the four subscales were .71, .58, .77, and .64, respectively and the corrected item-total correlations ranged from .26 to .68. Also the four weeks interval test re-test reliability coefficients were found as .81 for the overall scale and .81, .83, .80, and .64, for four subscales, respectively. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :