Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliği

...
Anahtar Kelimeler:

The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Intimate Violence Responsibility Scale

...