ÜSTÜN ZEKÂLI VE NORMAL ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmada üstün zekâlı ve normal zekâlı öğrencilerin rutin olmayan problemlerin çözümündeki başarıları incelenmektedir. Örnek olay yönteminin kullanıldığı bu çalışma 72 ortaokul öğrencisinin (36 üstün zekâlı, 36 normal zekâlı) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yazılı sınav ve mülakatlardan elde edilen veriler içerik ve söylem analizi metotları kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, rutin olmayan problemlerin çözümünde üstün zekâlı öğrencilerin akranlarına kıyasla çok daha esnek düşünebildiklerini, farklı yaklaşım ve özgün yöntemler kullandıklarını göstermektedir. Kullanılan stratejilerin çeşitliliği ve etkinliği noktasında da üstün zekâlı öğrencilerin daha başarılı oldukları görülmüştür. Üstün zekâlı öğrenciler liste yapma, şekil çizme, problemi basitleştirme, geriye doğru çalışma ve örüntü arama/bağıntı bulma stratejilerini başarılı bir şekilde kullanırken normal zekâlıların deneme-yanılma, işlem seçme ve denklem kurma türünden geçmişten aşina oldukları rutin stratejileri tercih ettikleri görülmüştür. Bu durum, içerdiği düşünce derinliği ve gerektirdiği zihinsel gayretler açısından problem çözme stratejileri arasında hiyerarşik bir yapının olduğuna işaret etmektedir. 

Kaynakça

Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim matematik öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.

Altun, M., & Ç. Arslan. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 1-21.

Arslan, Ç., & Altun, M. (2007). Learning to solve non-routine problems. Elementary Education Online, 6(1), 50-61.

Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. İstanbul: Bilge Matbaacılık.

Bayazit, İ., & Aksoy, Y. (2008). Matematiksel problemlerin öğrenim ve öğretimi. E. Bingölbali & M. F. Özmantar, (Eds.). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (s. 287-312). Ankara: Pegem Akademi.

Benito, Y. (1995). Gifted children’s induction of strategies: Metacognitive and cognitive strategies to solve maths and conversion problems. 11th World Conference on Gifted and Talented Children, World Council, University of Hong Kong.

Boran, A. İ., & R. Aslaner. (2008). Bilim ve sanat merkezlerinde matematik öğretiminde probleme dayalı öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 15-32.

Cai, J. (2003). Singaporean students’ mathematical thinking in problem solving and problem posing: An exploratory study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34(5), 719-737.

Cai, J., & Nie, B. (2007). Problem solving in Chinese mathematics education: Research and practice. ZDM Mathematics Education, 39, 459-473.

Clarke, D., Breed, M., & Fraser, S. (2004). The consequences of a problem-based mathematics curriculum. The Mathematics Educator, 14(2), 7-16.

Elia, I., Heuvel-Panhuizen, M., & Kolovou, A. (2009). Exploring strategy use and strategy flexibility in non-routine problem solving by primary school high achievers in mathematics. ZDM Mathematics Education, 41, 605-618

English, L. D. (2007). Children’s strategies for solving two and three dimensional combinatorial problems. Journal for Research in Mathematics Education, 24, 255-273

Fortunato, I., Hecht, D., Tittle, C. K., & Alvarez, L. (1991). Metacognition and problem solving. Arithmetic Teacher, 39 (4), 38-40.

Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. The Netherlands: Kluwer.

Gingsburg, H. (1981). The clinical interview in psychological research on mathematical thinking: Aims, rationales, techniques. For the Learning of Mathematics, 1(3), 57-64.

Hartman, H. J. (1998). Metacognition in teaching and learning: An introduction. Instructional Science, 26, 1-3.

Heinze, A. (2005). Differences in problem solving strategies of mathematically gifted and non-gifted elementary students. International Education Journal, 6(2), 175-183.

Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Procedural and conceptual knowledge. In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics, (pp. 1-27). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Inoue, N. (2005). The realistic reasons behind unrealistic solutions: The role of interpretive activity in word problem solving. Learning and Instruction, 15, 69-83.

Jackson, N. E., & E. J. Klein, (1997). Gifted performance in young children. In N. Colangelo & G. Davis (Eds.). Handbook of gifted education (pp. 460-474). Boston MA: Allyn and Bacon.

Jonassen, J. (2000). Toward a design theory of problem solving. Educational Technology Research and Development, 48(4), 63–85.

Karabulut, R. (2010). Türkiye’de üstün yetenekliler eğitiminin tarihi süreci. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Krulik, S., & Rudnick, J. A. (1985). Developing problem solving skills. Mathematics Teacher, 79(9), 685-692.

Krutetskii, V. A. (1976). The psychology of mathematical abilities in school children. USA: University of Chicago Press.

Lesh, R., & Harel, G. (2003). Problem solving, modelling and conceptual development. Mathematical Thinking and Learning, 5(2), 157-189.

Mahlios, J. (1988). Word problems: Do I add or subtract. Arithmetic Teacher, 36(3), 48-52.

Maker, J. (2003). New directions in enrichment and Acceleration. In N. Colangelo & G. Davis (Eds.). Handbook of gifted education (pp. 163-173). Boston: Allyn and Bacon.

Marland, S. P. (1972). Education of the gifted and talented. Report to the congress of the United States by the US commissioner of education. Washington, DC. U.S. Government Printing Office.

Mayer, R. E. (1985). Implications of cognitive psychology for instruction in mathematical problem solving. In E. A. Silver, (Ed.). Teaching and learning mathematical problem solving: multiple research perspectives (pp. 123-138). London: Lawrance Erlbaum Associates.

Mayer, R. E., Sims, V., & Tajika, H. (1995). A comparison of how textbooks teaching mathematical problem solving in Japan and the United States. American Educational Research Journal, 35, 443-459.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis-An expanded sourcebook. London: Sage Publications.

Nancarrow, M. (2004). Exploration of metacognition and non-routine problem based mathematics instruction on undergraduate student problem solving success. Unpublished doctoral thesis, The Florida State University, Florida.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Virginia, Reston: NCTM Inc.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (1980). An Agenda for action: Recommendations for school mathematics of the 1980. Virginia, Reston: NCTM Inc.

Orton, A., & Wain, G. (1994). Problems, investigations and an investigative approach. In, A. Orton & G. Wain (Eds.). Issues in teaching mathematics (pp. 150-173). London: Cassel.

Pativisan, S. (2006). Mathematical problem solving processes of Thai gifted students. Unpublished PhD Thesis, Oregon State University, Oregon.

Phillips, N., & Hardy, C. (2002). Discourse analysis: Inves­tigating processes of social construction. United Kingdom: Sage Publications Ltd.

Polya, G. (1973). How to solve it. United States of America: Princeton University Press.

Renzulli, J. S. (1977). The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for the gifted and talented. Mansfield Centre, CT: Creative Learning Press.

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Re-examining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180-184. Reusser, K., & Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution: the social rationality of mathematical modelling in schools. Learning and Instruction, 7(4), 309-327.

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D. Grouvs (Ed.). Handbook for research on mathematics teaching and learning (pp. 334-370). New York: MacMillan.

Sharma, Y. (2013). Mathematical giftedness: A creative scenario. The Australian Mathematics Teacher, 69(1), 15-24.

Silverman, L. K. (2002). Upside-down brilliance: The visual-spatial learner. Denver: De Leon Publishing Inc.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB). (2013). İlköğretim matematik dersi 6-8 sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim bakanlığı.

TÜBİTAK (2011). 16. İlköğretim matematik olimpiyatı soruları. Ankara http://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/io-matematik-olimpiyatlari/icerik-ilkogretim-matematik-olimpiyati-sorulari adresinden 17 Ocak 2013 tarihinde ulaşılmıştır.

Verschaffel, L., De Corte, E., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modelling of school arithmetic word problems. Learning and Instruction, 4, 273-294.

Verschaffel, L., De Corte, E., & Vierstraete, H. (1999). Upper elementary school pupils’ difficulties in modelling and solving nonstandard additive word problems involving ordinal numbers. Journal for Research in Mathematics Education, 30(3), 265-285.

Wang, J. T. (1989). A Comparative study of metacognitive behaviours in mathematical problem solving between gifted and average sixth grade students in Taiwan and The Republic of China. Unpublished PhD Thesis, University of Northern Colorado, Colorado.

Yazgan, Y. (2007). Observations about fourth and fifth grade students’’ strategies to solve non-routine problems.  Elementary Education Online, 6(2), 249-263.

Yıldız, A., Baltacı, S., Kurak, Y., & Güven, B. (2012). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-143

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. United Kingdom: Sage Publications Ltd.

116295 29308

Arşiv