ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Öz Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin serbest zamanlarında fiziksel etkinliklere katılımlarını etkileyen faktörlerin düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin merkez yerleşkesindeki (Gölköy Kampüsü) fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören gönüllü 627 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri internet üzerinden katılım yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın verileri Özbey (1994) tarafından geliştirilen “Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci, akademik ve idari personelin serbest zamanlarında fiziksel etkinliklere katılma/katılmama nedenleri ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, yaş, gelir düzeyi, fakülte, sınıf, katılım zamanı, katılım şekli ve katılım türü değişkenleri açısından SZFE’ye katılımlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara sahiptir. Rekreasyon ve SZFE felsefesi, üniversite yönetimleri tarafından üniversite öğrencileri için akademik eğitimin bir parçası olarak algılanmalı, üniversite öğrencilerinin SZFE’ler ile ilgili farkındalıkları sağlanmalıdır. 

Kaynakça

Referans1 Ardahan, F., Turgut, T. ve Kaplan Kalkan, A. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon. 1. Baskı Ankara: Detay Yayıncılık.

Referans2 Balcı, V. (2003).“Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması”, Milli Eğitim Dergisi, (158): 1-173.

Referans3 Balcı, V. ve İlhan, A. (2006). “Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi”. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006, IV (1) 11-18.

Referans4 Bosna, O.Ş., Bayazıt, B., ve Yılmaz, O. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği)”. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), s.200-211.

Referans5 Cengiz, C., İnce, M.L. ve Çiçek, Ş. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Tercihleri”. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2009),2: 23-32.

Referans6 Çamcı,G., Oğuz,S. ve Yılmaz,R.K. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Yapma Durumu ve Fiziksel Aktivitenin Kalp Sağlığına Etkisini Bilme Durumu”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1): 54-61.

Referans7 Çakır,V.O., Harmandar Demirel,D., Demirel,M. ve Serdar,E. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Algı Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki” Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; 4(18): 549-560.

Referans8 Düzenli,T., Tarakçı, E.E. ve Alpak, E.M., (2019). “Gençlerin Açık Mekân Kullanımları: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği”, Social Sciences(NWSASOS), 14(1): 33-45, DOI:10.12739/ NWSA.2019.14.1.3C0182.

Referans9 Ekinci, N.E., Kalkavan,A., Üstün,Ü.D. ve Gündüz,B. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi”, Sportif Bakış:Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(1): 1-13.

Referans10 Enke, S. (1968).“On the Economics of Leisure”.Journal of Economic Issues,2(4),437-440.

Referans11 Holman, T.B. ve Epperson, A. (1984). “Family and Leısure: Areview of The Literature wıth Resarch Recommendations”. Journal of Leısure Reserch, 16(4):277-294.

Referans12 İşcan, S. (2008). “Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi”, Denizli: Pamukkale Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.

Referans13 Joseph, R.P., Royse, K.E., Benitez, T.J ve Pekmezi, D.W. (2014). “Physical Activity And Quality Of Life Among University Students: Exploring Self-Efficacy, Self-Esteem, And Affect As Potential Mediators”. (https://www.ncbi. nlm.nih.gov /pubmed/ 23928820).

Referans14 Kibar, B., Fidan, Y. ve Yıldıran, C. (2014). “Öğrencilerin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarıları Arasında İlişiki: Karabük Üniversitesi”. Business &Management Studies: An İnternational Journal, 2(2): 136-153.

Referans15 Lapa,T. ve Ardahan, F. (2009). “Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Nedenleri Ve Değerlendirme Biçimleri”. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (4), 132-144. (Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbd/issue/ 16391/171414).

Referans16 Mansuroğlu, S. (2002). “Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri ve Dış Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2),s:53-62.

Referans17 Müderrisoğlu, H., Kutay, E.L. ve Esen, S. (2005). “Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlerde Kısıtlayıcılar”, Tarım Bilimleri Dergisi 2005, 11 (1) 40-44.

Referans18 Özbey, S. (1994). “ODTÜ Bayan Öğrenci, Personel ve Öğretim Üyelerin Fiziksel Rekreatif Aktivitelere Katılım Oranlarını Etkileyen Faktörler”, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu.

Referans19 Özkan, S. (2018). “ Kamu Personelinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımlarına Engel Teşkil Eden Faktörler İle Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımı Kolaylaştıran Faktörlerin İncelenmesi”. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans tezi, 2018: 1-101.

Referans20 Satman, M. (2018). “Fiziksel Aktivite: Bilinenin Çok Ötesi”. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 158-178 (http://dergipark.gov.tr/ spormetre/issue/40788/ 456024, 02.02.2019’da erişildi).

Referans21 Somuncu, M., Gültekin, A.S., Ceylan, S. 2015. “Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Eğilimlerinin Saptanması”, III.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-7 Kasım 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir:304-316.

Referans22 TUIK, 2017 (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27598).

Referans23 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982).

Referans24 Türkiye Cumhuriyeti sağlık Bakanlığı

Referans25 Vural, Ö., Eler, S. ve Güzel, A.N. (2010). “Masa Başı çalışanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi İlişkisi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8.cilt, 2. Sayı ;69-75.

Referans26 Yetim, A. A. (2000). Sosyoloji ve Spor. Ankara: Topkar Matbaacılık, 2000:128-131.

Referans27 http://yok.gov.tr.

Referans28 https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/WHOTurkeyRiskFactorsA4TR.

91233 22830

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan NACAROĞLU, Fatma MUTLU

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TEKNOLOJİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI

Melike ÖZYURT, Merve BADUR

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Süleyman GÜRBÜZ, Emine ERATAY

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Salih GÜLEN

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Munevver MERTOGLU

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Murat Firat BAYDAR, Ali AYCAN, Gazanfer DOĞU

YABANCI DİL KAYGISI VE ÖĞRENİCİLERİN SÖZLÜ DÜZELTİCİ GERİBİLDİRİM İNANIŞLARININ DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ODAKLI İNCELENMESİ

Vasfiye GECKİN

ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Fatih Tanrıkulu

ÖRTÜK SINIF ANALİZİNİN FARKLI PUANLAMA DURUMLARINDA İNCELENMESİ

Hüseyin SELVİ, Didem DERİCİ YILDIRIM